Centrum v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám poskytuje informácie žiadateľom za nasledovných podmienok.

 1. Slobodný prístup k informáciám upravuje Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Text zákona je prístupný na internete na adrese www.cipc.sk a v Zbierke zákonov Slovenskej republiky – www.zbierka.sk – v časti Úplné znenia.
 2. Schéma organizačnej štruktúry centra je podľa § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 211/2000 Z. z. k dispozícii na webovej stránke www.cipc.sk v časti Centrum – Organizačná štruktúra Centra.
 3. Žiadosť o poskytnutie informácie sa podáva
  • písomne prostredníctvom pošty na adrese: Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže Špitálska 8, P.O.Box 57 814 99 Bratislava,
  • písomne, osobným podaním v kancelárii riaditeľky centra Špitálska 8 – II. poschodie,
  • ústne – osobne v pracovných dňoch v kancelárii riaditeľky centra,
  • telefonicky v pracovných dňoch – č. tel. 02 204 632 08,
  • prostredníctvom faxu č. 02 204 632 58,
  • prostredníctvom elektronickej pošty na adrese: info@cipc.gov.sk.
 4. Proti rozhodnutiu o odmietnutí žiadosti o poskytnutie informácie je možné podať odvolanie – odvolanie v lehotách stanovených zákonom, pričom odvolanie musí obsahovať meno a adresu žiadateľa, obsah podania, čoho sa žiadateľ domáha, skutočnosť, podľa ktorej možno identifikovať porušenie zákona, podpis žiadateľa. Ak odvolanie tieto údaje neobsahuje, bude odložený. Centrum  poskytuje informácie:
  • zverejnením,
  • sprístupnením na základe žiadosti.

Centrum poskytuje informácie na žiadosť v akejkoľvek žiadateľom požadovanej forme:

 • ústne,
 • odpisom,
 • kópiou,
 • na elektronickom nosiči,
 • poštou,
 • elektronickou poštou.

Za poskytnutie informácie v zmysle zákona sa považuje aj odkaz na už zverejnenú informáciu. Žiadosť možno podať písomne. Za písomnú žiadosť sa považuje žiadosť doručená v tlačenej podobe poštou alebo faxom, alebo žiadosť doručená elektronickou poštou. Centrum vybaví len takú doručenú žiadosť, z ktorej je zjavné:

 • že je určená centru,
 • kto ju podáva,
 • torých informácií sa týka,
 • aký spôsob sprístupnenia informácie žiadateľ navrhuje.

Žiadosť o poskytnutie informácií, ktoré sa nevzťahujú na pôsobnosť centra, zodpovedný pracovník do piatich dní postúpi príslušnej povinnej osobe, ak je známa. O postúpení žiadosti  informuje žiadateľa bezodkladne, najneskôr do piatich dní odo dňa podania žiadosti. Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti uvedené, centrum bezodkladne vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako sedem dní, neúplnú žiadosť doplnil. Poučí žiadateľa aj o tom, ako treba doplnenie urobiť. Ak napriek výzve povinnej osoby žiadateľ žiadosť nedoplní a informáciu nemožno pre tento nedostatok sprístupniť, centrum žiadosť odloží. Centrum sprístupní žiadateľovi požadovanú informáciu najneskôr do ôsmych pracovných dní. V odôvodnených prípadoch možno lehotu podania informácie predĺžiť najviac o osem pracovných dní. Obmedziť prístup k informáciám možno iba z dôvodov vymedzených § 8 až § 11 zákona, ktorými sú:

 • ochrana osobnosti a osobných údajov,
 • ochrana obchodného tajomstva,
 • nesúhlas osoby, ktorá odovzdala informáciu centrum a nemá informačné povinnosti podľa zákona,
 • ochrana duševného vlastníctva,
 • zverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu,
 • ochrana informácií týkajúcich sa rozhodovacej činnosti súdov a orgánov činných v trestnom konaní.

Obmedzenie prístupu sa nevzťahuje na informácie:

 • získané za verejné financie,
 • o použití verejných financií,
 • o nakladaní s majetkom štátu alebo majetkom obce,
 • o štátnej pomoci,
 • o obsahu, plnení a činnostiach vykonávaných centrum na základe uzatvorenej dohody.

Centrum môže požadovať za vydanie informácie úhradu nákladov, ktorá je stanovená podľa osobitného predpisu. Úhrady sú príjmami centra.

Legislatíva

Výročné správy

Zmluvy

Objednávky

porad.č. dodávateľ predmet suma v Eur dátum
1/18 GGFS s.r.o. stravné 01/2018 1524 04.01.2018 JUDr. Andrea Císarová
2/18 Sofos, a.s. taška na notebook 2 kusy HP Business Slim Top Load Case 38,83 08.01.2018 JUDr. Andrea Císarová
3/18 V-štúdio preklad zo SJ do AJ 12.01.2018 JUDr. Andrea Císarová
4/18 V-štúdio preklad z AJ do SJ 18.01.2018 JUDr. Andrea Císarová
5/18 INTO Slovakia Toner CF 217A 4 ks 259,2 19.01.2018 JUDr. Andrea Císarová
6/18 Exe, a.s. Eset endpoint protection standard 20 ks 580 19.01.2018 JUDr. Andrea Císarová
7/18 František Majtán- Euronics Microsoft Office 2016 pre podnikateľov 5 ks 1095 22.01.2018 JUDr. Andrea Císarová
8/18 Mikrofer oprava tlačiarne HP 1320 87,8 23.01.2018 JUDr. Andrea Císarová
9/18 TUCAN - GLOBAMERICA Letenka spiatočná Viedeń - Bukurešť- Viedeň 356 24.01.2018 JUDr. Andrea Císarová
10/18 GGFS s.r.o. stravné 02/2018 1 372,00 02.02.2018 JUDr. Andrea Císarová
11/18 Xepap, s.r.o. kancelárske potreby 229,98 07.02.2018 JUDr. Andrea Císarová
12/18 V-štúdio preklad z AJ do SJ 08.02.2018 JUDr. Andrea Císarová
13/18 Profesia, s.r.o uverejnenie inzerátu 70,8 08.02.2018 JUDr. Andrea Císarová
14/18 Servis 2B, s.r.o. káva ARPEGIO 5 balíkov 26,15 13.02.2018 JUDr. Andrea Císarová
15/18 Mikrofer oprava tlačiarne OKI 47,30 19.02.2018 JUDr. Andrea Císarová
16/18 V-štúdio preklad zo SJ do AJ 21.02.2018 JUDr. Andrea Císarová
17/18 V-štúdio preklad zo SJ do AJ 28.02.2018 JUDr. Andrea Císarová
18/18 GGFS s.r.o. stravné 03/2018 1 500,00 05.03.2018 JUDr. Andrea Císarová
19/18 V-štúdio preklad zo SJ do AJ 06.03.2018 JUDr. Andrea Císarová
20/18 Towdy tonery Toner CF283A 6ks 285,84 07.03.2018 JUDr. Andrea Císarová
21/18 V-štúdio preklad zo SJ do AJ 07.03.2018 JUDr. Andrea Císarová
porad.č. dodávateľ predmet suma v Eur dátum
1/2017 GGFS s.r.o. stravné lístky- marec 2017 1236 02.01.2017 JUDr. Andrea Císarová
2/2017 MIKROFER J. FERIANC oprava tlačiarne HP 1320 88,6 04.01.2017 JUDr. Andrea Císarová
3/2017 FULL SERVIS s.r.o. toner, valec do tlačiarne 274,8 04.01.2017 JUDr. Andrea Císarová
4/2017 SERVIS 2B s.r.o. kapsule do kávovaru ( 10 balení ) 48,4 10.01.2017 JUDr. Andrea Císarová
5/2017 Svet- svietidiel stolná lampa 1 ks 15,54 13.01.2017 JUDr. Andrea Císarová
6/2017 SÚDST s.r.o. prelitrovanie služobného vozidla 288 18.01.2017 JUDr. Andrea Císarová
7/2017 túdio V bežný preklad do AJ 19.01.2017 JUDr. Andrea Císarová
8/2017 túdio V bežný preklad do AJ 27.01.2017 JUDr. Andrea Císarová
9/2017 túdio V bežný preklad do NJ 26.01.2017 JUDr. Andrea Císarová
10/2017 túdio V bežný preklad do NJ 30.01.2017 JUDr. Andrea Císarová
11/2017 Q7 DIGHAM MEDIA Program na ďalšie obdobie programu medzi 6.2.2017-5.2.2018 71,99 31.01.2017 JUDr. Andrea Císarová
12/2017 túdio V bežný preklad do AJ 31.01.2017 JUDr. Andrea Císarová
13/2017 DHL Express kuriér na zaslanie poštovej zásielky do Nemecka 53,17 31.01.2017 JUDr. Andrea Císarová
14/2017 FAVGO, s.r.o. spiatočná letenka Viedeň Brusel 640 31.01.2017 JUDr. Andrea Císarová
15/2017 túdio V bežný preklad do AJ 03.02.2017 JUDr. Andrea Císarová
16/2017 túdio V urgentný preklad do AJ 15.02.2017 JUDr. Andrea Císarová
17/2017 PhDr. Štefan Matula služby odborného súdneho znalca v odbore psychológie pri komisii 20.02.2017 JUDr. Andrea Císarová
18/2017 DHL Express Kuriér na zaslanie poštovej zásielky do Veľkej Británie 54,7 20.02.2017 JUDr. Andrea Císarová
19/2017 GGFS, s.r.o. stravné lístkzy za mesiac Február 2017 1248 03.02.2017 JUDr. Andrea Císarová
20/2017 GGFS, s.r.o. stravné lístky za mesiac Marec 2017 1348 02.03.2017 JUDr. Andrea Císarová
21/17 túdio V bežný preklad do AJ 07.03.2017 JUDr. Andrea Císarová
22/17 túdio V urgentný preklad do AJ 07.03.2017 JUDr. Andrea Císarová
23/17 SERVIS 2B s.r.o. kapsule do kávovaru 48,4 07.03.2017 JUDr. Andrea Císarová
24/17 túdio V bežný preklad do AJ 13.03.2017 JUDr. Andrea Císarová
25/17 túdio V bežný preklad do AJ 13.03.2017 JUDr. Andrea Císarová
26/17 GGFS, s.r.o. doobjednanie stravné poukážky marec 2017 76 16.03.2017 JUDr. Andrea Císarová
27/17 PaedDr. Petra Karovičová bežný preklad do NJ 15.03.2017 JUDr. Andrea Císarová
28/17 INTO Slovakia tonery č. HP Q5949X 576 21.03.2017 JUDr. Andrea Císarová
29/17 Práca Profesia, spol s.r.o. zadanie inzerátu 69 21.03.2017 JUDr. Andrea Císarová
30/17 túdio V bežný preklad do AJ 23.03.2017 JUDr. Andrea Císarová
31/17 túdio V bežný preklad do AJ 24.03.2017 JUDr. Andrea Císarová
32/17 PaedDr. Petra Karovičová preklad 28.03.2017 JUDr. Andrea Císarová
33/17 Lamitec, spol. s.r.o. kancelárske potreby + Dymo štítky 321,78 29.03.2017 JUDr. Andrea Císarová
34/17 Clean tonery, s.r.o. valec YMC 251,4 29.03.2017 JUDr. Andrea Císarová
35/17 EKONEX urgentný preklad do NJ 30.03.2017 JUDr. Andrea Císarová
36/17 túdio V preklad do AJ 31.03.2017 JUDr. Andrea Císarová
37/17 túdio V bežný preklad do AJ 31.03.2017 JUDr. Andrea Císarová
38/17 GGFS, s.r.o. stravné lístky na mesiac marec 2017 1168 05.04.2017 JUDr. Andrea Císarová
39/17 Lamitec, spol. s.r.o. kancelárske potreby + Dymo štítky 563,46 12.04.2017 JUDr. Andrea Císarová
40/17 Acord s.r.o. preklad do AJ 13.04.2017 JUDr. Andrea Císarová
41/17 Lamitec, spol. s.r.o. gumičky na spisy 27,6 13.04.2017 JUDr. Andrea Císarová
42/17 túdio V preklad do AJ 13.04.2017 JUDr. Andrea Císarová
43/17 túdio V preklad do AJ 19.04.2017 JUDr. Andrea Císarová
44/17 GGFS, s.r.o. stravné za mesiac Apríl 1500 02.05.2017 JUDr. Andrea Císarová
45/17 túdio V preklad do AJ 05.05.2017 JUDr. Andrea Císarová
46/17 túdio V preklad do AJ 12.05.2017 JUDr. Andrea Císarová
47/17 túdio V preklad do AJ 12.05.2017 JUDr. Andrea Císarová
48/17 túdio V preklad do AJ 12.05.2017 JUDr. Andrea Císarová
49/17 Xepap, spol s.r.o odkladacia mapa zelenej farby 100 ks 18,22 23.05.2017 JUDr. Andrea Císarová
50/17 SERVIS 2B s.r.o. kapsule do kávovaru 48,4 26.05.2017 JUDr. Andrea Císarová
51/17 túdio V preklad do AJ 31.05.2017 JUDr. Andrea Císarová
52/17 GGFS s.r.o. stravné 1348 05.06.2017 JUDr. Andrea Císarová
53/17 GGFS s.r.o. doobjednanie stravné 80 09.06.2017 JUDr. Andrea Císarová
54/17 túdio V preklad do AJ 20.07.2017 JUDr. Andrea Císarová
55/17 túdio V preklad do AJ 26.07.2017 JUDr. Andrea Císarová
56/17 Artea s.r.o. samolepka s dátumom 26.06.2017 JUDr. Andrea Císarová
57/17 Abctonery tonery + zapekacia jednotka 481,14 26.06.2017 JUDr. Andrea Císarová
58/17 túdio V preklad do AJ 28.06.2017 JUDr. Andrea Císarová
59/17 túdio V preklad do AJ 04.07.2017 JUDr. Andrea Císarová
60/17 GGFS s.r.o. stravné 1516 04.07.2017 JUDr. Andrea Císarová
61/17 Xepap, spol s.r.o kancelársky papier A4, A3 641,75 17.07.2017 JUDr. Andrea Císarová
62/17 túdio V preklad do AJ 21.07.2017 JUDr. Andrea Císarová
63/17 túdio V preklad do AJ 25.07.2017 JUDr. Andrea Císarová
64/17 GGFS s.r.o. stravné 1432 02.08.2017 JUDr. Andrea Císarová
65/17 Adzone s.r.o. pracovný obed - Lotyšská delegácia 196 03.08.2017 JUDr. Andrea Císarová
66/17 Faveo s.r.o. letenka z Viedne do Bruselu a späť ( 5.9.2017 ) 698 10.08.2017 JUDr. Andrea Císarová
67/17 Karovičová preklad do NJ 15.08.2017 JUDr. Andrea Císarová
68/17 Xepap, spol s.r.o kancelárske potreby 161,54 15.08.2017 JUDr. Andrea Císarová
69/17 túdio V preklad do AJ 30.08.2017 JUDr. Andrea Císarová
70/17 AQUA PRO,s.r.o. minerálna voda AQUA PRO 04.09.2017 JUDr. Andrea Císarová
71/17 GGFS, s.r.o. stravné 1308 05.09.2017 JUDr. Andrea Císarová
72/17 Karovičová preklad do NJ 07.09.2017 JUDr. Andrea Císarová
73/17 túdio V preklad do AJ 12.09.2017 JUDr. Andrea Císarová
74/17 túdio V preklad do AJ 28 19.09.2017 JUDr. Andrea Císarová
75/17 TUCAN -GLOBAMERIKA Letenka spiatočná Viedeň - Haag - Viedeň 203 26.09.2017 JUDr. Andrea Císarová
76/17 TUCAN -GLOBAMERIKA Letenka spiatočná Viedeň - Haag - Viedeň 203 26.09.2017 JUDr. Andrea Císarová
77/17 Kancelária NR SR kolenie pracovníkov CIPC Častá - Papiernička 883,85 26.09.2017 JUDr. Andrea Císarová
78/17 túdio V preklad do AJ 27.09.2017 JUDr. Andrea Císarová
79/17 DITEC COMMERCE Licencia D. Convert + zriadenie služby 557,88 29.09.2017 JUDr. Andrea Císarová
80/17 GGFS s.r.o. stravné 1432 03.10.2017 JUDr. Andrea Císarová
81/17 túdio V preklad do AJ 112 09.10.2017 JUDr. Andrea Císarová
82/17 túdio V preklad do AJ 25.10.2017 JUDr. Andrea Císarová
83/17 Xepap, spol s.r.o USB kľúče 4GB 31,86 27.10.2017 JUDr. Andrea Císarová
84/17 GGFS, s.r.o. stravné 1316 02.11.2017 JUDr. Andrea Císarová
85/17 túdio V preklad do AJ 08.11.2017 JUDr. Andrea Císarová
86/17 Abctonery toner + valec 493,5 13.11.2017 JUDr. Andrea Císarová
87/17 TNL Slovakia Dymo label štítky 269,76 14.11.2017 JUDr. Andrea Císarová
88/17 Karovičová preklad do NJ 14.11.2017 JUDr. Andrea Císarová
89/17 Poradca podnikateľa mesačník Dane a účtovníctvo , Personálny a mzdový pordaca podnikateľa 182,3 14.11.2017 JUDr. Andrea Císarová
90/17 Karovičová preklad do NJ 21.11.2017 JUDr. Andrea Císarová
91/17 Karovičová preklad do NJ 24.11.2017 JUDr. Andrea Císarová
92/17 túdio V preklad do AJ 24.11.2017 JUDr. Andrea Císarová
93/17 KMG international s.r.o. vypracovanie sociologického prieskumu 180 24.11.2017 JUDr. Andrea Císarová
94/17 GGFS s.r.o. stravné 1332 01.12.2017 JUDr. Andrea Císarová
95/17 Xepap, spol s.r.o dátumovka- pečiatky 19,6 06.12.2017 JUDr. Andrea Císarová
96/17 Mgr. Henriette Geierová tlmočenie 14.12.2017 140 12.12.2017 JUDr. Andrea Císarová
97/17 TUCAN -GLOBAMERIKA Letenka spiatočná Viedeň - Oslo- Viedeň 345 14.12.2017 JUDr. Andrea Císarová
98/17 TUCAN -GLOBAMERIKA Letenka spiatočná Viedeň - Oslo- Viedeň 345 14.12.2017 JUDr. Andrea Císarová
99/17 TUCAN -GLOBAMERIKA Letenka spiatočná Viedeň - Oslo- Viedeň 345 14.12.2017 JUDr. Andrea Císarová
100/17 TUCAN -GLOBAMERIKA Letenka spiatočná Viedeň - Oslo- Viedeň 345 14.12.2017 JUDr. Andrea Císarová
101/17 RMJET, s.r.o. servis a obhliadka služobného vozidla 15.12.2017 JUDr. Andrea Císarová
102/17 Bratislavský meštiansky pivovar prenájom priestorov a občerstvenie 18.12.2017 JUDr. Andrea Císarová
103/17 túdio V preklad do AJ 21.12.2017 JUDr. Andrea Císarová
104/17 Sofos, a.s. počítače, notebooky, tlačiarne 9178,68 21.12.2017 JUDr. Andrea Císarová
105/17 túdio V preklad do AJ 29.12.2017 JUDr. Andrea Císarová
porad.č. názov IČO obsah dátum
12016 GGFS s.r.o. Sasinkova 4 Bratislava 47079690 dobitie stravných lístkov 1184 Eur 05.01.2016 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
22016 Perlaki Ivan Consulting Martingerova 8 811 02 Bratislava 46990160 preklad do AJ 11.01.2016 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
32016 Perlaki Ivan Consulting Martingerova 8 811 02 Bratislava 46990160 preklad do AJ 11.01.2016 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
42016 Faveo s.r.o. Ružová dolina 6 821 08 Bratislava rezervácia leteniek Viedeň - Nice 2x 349 Eur 12.01.2016 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
52016 Aqua Pro s.r.o. Pod Furčou 7 040 01 Košice 36184683 pramenitá voda AQUA 47,40 Eur 12.01.2016 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
62016 Perlaki Ivan Consulting Martingerova 8 811 02 Bratislava 46990160 preklad do AJ 15.01.2016 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
72016 Perlaki Ivan Consulting Martingerova 8 811 02 Bratislava 46990160 preklad do AJ 21.01.2016 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
82016 Perlaki Ivan Consulting Martingerova 8 811 02 Bratislava 46990160 preklad do AJ 29.01.2016 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
92016 PhDr. Štefan Matula Komárnická 40 821 02 Bratislava služby odb. znalca v odbore psychológie 01.02.2016 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
102016 Poradca podnikateľa Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 31592503 kolenie: Správa registratúry 03.02.2016 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
112016 Translata s.r.o. Einsteinova 24 Bratislava 35927836 preklad do AJ 04.02.2016 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
122016 Translata s.r.o. Einsteinova 24 Bratislava 35927836 preklad do AJ 04.02.2016 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
132016 GGFS s.r.o. Sasinkova 4 Bratislava 47079690 04.02.2016 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
142016 Translata s.r.o. Einsteinova 24 Bratislava 35927836 08.02.2016 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
152016 Q7 digitál média Vajanského 58 921 01 Piešťany 36237141 sprostredkovanie informácií z internetu-webhosting 71,99 Eur 08.02.2016 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
162016 IT Learning Kominárska2 831 02 Bratislava 43939899 počítače LENOVO 5ks 4 980,00 € 23.02.2016 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
172016 Slovenská pošta, a.s. Lovinského 35 817 11 Bratislava poštové poukážky 300ks 29.02.2016 JUDr.Císaro vá Andrea riaditeľka
182016 GGFS s.r.o. Sasinkova 4 Bratislava 47079690 dobitie stravných lístkov 356ks 1 424,00 € 26.02.2016 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
192016 EMBA trade, spol s.r.o. Komárňanská cesta 13 940 01 Nové Zámky 34142860 archívne zakladače 50ks 95,50 € 04.03.2016 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
202016 Ivan Perlaki Consulting Martingerova 8 811 02 Bratislava 46990160 preklad do AJ 11.03.2016 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
212016 MIKROPER, Ing. Ján Feranc, Mierová 52 821 05 Bratislava HP Enterprise 396,30 Eur 14.03.2016 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
222016 ACORD s.r.o Údernícka 11 851 01 Bratislava serverové komponenty a licenciu 5 964,00 Eur 15.03.2016 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
232016 Perla Farkašová Sasinkova 7 90021 Svätý Jur 32162961 overenie prekladu 21.03.2016 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
242016 GGFS s.r.o. Sasinkova 4 Bratislava 47079690 dobitie stravných lístkov 1 464,00 Eur 04.04.2016 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
252016 A-TEAM, s.r.o. oprava trezoru 147,78 Eur 08.04.2016 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
262016 SERVIS2B s.r.o. Kollárová 85A 036 01 Martin Kapsule Nespresso káva+odstraňovač kameňa 32,23 11.4,.2016 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
272016 Translata s.r.o. Einsteinova 24 Bratislava preklad do AJ 21.04.2016 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
282016 PhDr. Štefan Matula Komárnická 40 821 02 Bratislava služby odb. znalca v odbore psychológie 02.05.2016 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
292016 GGFS s.r.o. Sasinkova 4 Bratislava dobitie stravných lístkov 324 ks 02.05.2016 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
302016 Translata s.r.o. Einsteinova 24 Bratislava preklad do AJ 06.05.2016 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
312016 Clean-tonery, s.r.o. toner OKI44059260 17.05.2016 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
322016 Translata s.r.o. Einsteinova 24 Bratislava preklad do AJ 18.05.2016 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
332016 Translata s.r.o. Einsteinova 24 Bratislava preklad do AJ 20.05.2016 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
342016 TUCAN, cestovná kancelária, Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava Letenky - 2ks 920 31.05.2016 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
352016 GGFS s.r.o. Sasinkova 4 Bratislava stravné lístky 310 ks 1240 31.05.2016 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
362016 Printshop-Businessline, Dobrovičova 7, 811 02 Bratislava Pečiatka Trodat 4912 18 02.06.2016 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
372016 Translata s.r.o. Einsteinova 24 Bratislava preklad do AJ 13.06.2016 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
382016 Varečková ľubica Mládežnice 383 91929 Mládežnice preklad do AJ 14.06.2016 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
392016 Clean-tonery, s.r.o. Tonery 146,69 15.06.2016 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
36A2016 JUDr. Peter Belica Konventná 9 811 03 Bratislava Právne zastupovanie 594,56 03.06.2016 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
402016 Studio V - Paedr. Ľubica Varečková preklad do AJ 17.06.2016 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
412016 TUCAN, cestovná kancelária, Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava letenka - Bratislava-Brussel 225 28.06.2016 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
422016 GGFS s.r.o. Sasinkova 4 Bratislava stravné lístky 314 ks 1256 01.07.2016 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
432016 Xepap,s.r.o. Xeropapier, s.r.o. 748,8 12.07.2016 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
442016 TUCAN, cestovná kancelária, Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava letenka Bratislava-Brussel-Bratislava 13.07.2016 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
452016 Studio V - Paedr. Ľubica Varečková preklad do AJ 14.07.2016 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
462016 SERVIS2B s.r.o. Kollárová 85A 036 01 Martin Káva 32,37 18.07.2016 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
472016 Studio V - Paedr. Ľubica Varečková preklad do AJ 19.07.2016 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
48/2016 Studio V - Paedr. Ľubica Varečková preklad do AJ 25.07.2016 JUDr. Císarová Andrea riaditeľka
49/2016 Studio V - Paedr. Ľubica Varečková preklad do AJ 29.07.2016 JUDr. Císarová Andrea riaditeľka
50/2016 Studio V - Paedr. Ľubica Varečková preklad do AJ 08.08.2016 JUDr. Císarová Andrea riaditeľka
51/2016 Copex Reprografia Nálepka DOD 7,88 09.08.2016 JUDr. Císarová Andrea riaditeľka
52/2016 Studio V - Paedr. Ľubica Varečková preklad do AJ 11.08.2016 JUDr. Císarová Andrea riaditeľka
53/2016 TUCAN, cestovná kancelária, Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava letenka Bratislava-Brussel 301 11.08.2016 JUDr. Císarová Andrea riaditeľka
54/2016 Clean-tonery, s.r.o. Toner, valec 23.08.2016 JUDr. Císarová Andrea riaditeľka
55/2016 Studio V - Paedr. Ľubica Varečková preklad do AJ 23.08.2016 JUDr. Císarová Andrea riaditeľka
56/2016 Studio V - Paedr. Ľubica Varečková preklad do AJ 23.08.2016 JUDr. Císarová Andrea riaditeľka
57/2016 Faveo s.r.o. Ružová dolina 6 821 08 Bratislava Letenka Brusel-Oslo-Viedeň 25.08.2016 JUDr. Císarová Andrea riaditeľka
58/2016 Studio V - Paedr. Ľubica Varečková preklad do AJ 30.08.2016 JUDr. Císarová Andrea riaditeľka
59/2016 ACTIVA títky DYMO 31.08.2016 JUDr. Císarová Andrea riaditeľka
60/2016 Faveo s.r.o. Ružová dolina 6 821 08 Bratislava zmena letenky 08.09.2016 JUDr. Císarová Andrea riaditeľka
61 16 Clean-tonery, s.r.o. tonery 14.09.2016 JUDr. Císarová Andrea riaditeľka
62 16 Studio V - Paedr. Ľubica Varečková preklad z AJ 14.09.2016 JUDr. Císarová Andrea riaditeľka
63 16 Studio V - Paedr. Ľubica Varečková preklad do AJ 19.09.2016 JUDr. Císarová Andrea riaditeľka
64 16 Studio V - Paedr. Ľubica Varečková preklad do AJ 23.09.2016 JUDr. Císarová Andrea riaditeľka
65 16 Studio V - Paedr. Ľubica Varečková preklad do AJ 27.09.2016 JUDr. Císarová Andrea riaditeľka
66 16 GGFS s.r.o. Sasinkova 4 Bratislava stravné lístky 1296 06.10.2016 JUDr. Císarová Andrea riaditeľka
67 16 TUCAN, cestovná kancelária, Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava letenka 268 14.10.2016 JUDr. Císarová Andrea riaditeľka
68 16 TUCAN, cestovná kancelária, Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava letenka 129 14.10.2016 JUDr. Císarová Andrea riaditeľka
69 16 TUCAN, cestovná kancelária, Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava letenka 179 14.10.2016 JUDr. Císarová Andrea riaditeľka
70 16 TUCAN, cestovná kancelária, Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava letenka 207 14.10.2016 JUDr. Císarová Andrea riaditeľka
71 16 STUDENT AGENCY letenka 290,33 25.10.2016 JUDr. Císarová Andrea riaditeľka
72 16 Studio V - Paedr. Ľubica Varečková preklad 27.10.2016 JUDr. Císarová Andrea riaditeľka
73 16 Office Land obálky, perá 81 02.11.2016 JUDr. Císarová Andrea riaditeľka
74 16 GGFS s.r.o. Sasinkova 4 Bratislava stravné lístky 1312 04.11.2016 JUDr. Císarová Andrea riaditeľka
75 16 Studio V - Paedr. Ľubica Varečková preklad 09.11.2016 JUDr. Císarová Andrea riaditeľka
76 16 Studio V - Paedr. Ľubica Varečková preklad 11.11.2016 JUDr. Císarová Andrea riaditeľka
77 16 Studio V - Paedr. Ľubica Varečková preklad 16.11.2016 JUDr. Císarová Andrea riaditeľka
78 16 AJ Produkty stoličky 1 026,36 22.11.2016 JUDr. Císarová Andrea riaditeľka
79 16 Kavicky sk káva 41,86 22.11.2016 JUDr. Císarová Andrea riaditeľka
80 16 Studio V - Paedr. Ľubica Varečková preklad do AJ 24.11.2016 JUDr. Císarová Andrea riaditeľka
81 16 Copex Reprografia roll up 98,40 24.11.2016 JUDr. Císarová Andrea riaditeľka
82 16 LYNX kolenie k dochádzkovému systému 455,40 25.11.2016 JUDr. Císarová Andrea riaditeľka
83 16 Náramky24.sk púzdra+šnúrky na krk 89,52 28.11.2016 JUDr. Císarová Andrea riaditeľka
84 16 Printshop-Businessline, Dobrovičova 7, 811 02 Bratislava Pečiatky 147,84 30.11.2016 JUDr. Císarová Andrea riaditeľka
85 16 Studio V - Paedr. Ľubica Varečková preklad do AJ 01.12.2016 JUDr. Císarová Andrea riaditeľka
86 16 GGFS s.r.o. Sasinkova 4 Bratislava stravné lístky 1 360,00 05.12.2016 JUDr. Císarová Andrea riaditeľka
87 16 Studio V - Paedr. Ľubica Varečková preklad do AJ 05.12.2016 JUDr. Císarová Andrea riaditeľka
88 16 LYNX konfigurácia dochádzkového systému 166,98 05.12.2016 JUDr. Císarová Andrea riaditeľka
89 16 EKONEX, s.r.o. preklady FJ 07.12.2016 JUDr. Císarová Andrea riaditeľka
90 16
91 16 Xepap,s.r.o. kancelársky papier 748,80 12.12.2016 JUDr. Císarová Andrea riaditeľka
92 16 ABC tonery tonery 179,25 14.12.2016 JUDr. Císarová Andrea riaditeľka
93 16 Studio V - Paedr. Ľubica Varečková preklad stornovaná 14.12.2016 JUDr. Císarová Andrea riaditeľka
94 16 Office Land kancelárske potreby 475,53 15.12.2016 JUDr. Císarová Andrea riaditeľka
95 16 Studio V - Paedr. Ľubica Varečková preklad 21.12.2016 JUDr. Císarová Andrea riaditeľka
96 16 AK Fons iuris, s.r.o. právna analýza 1 000,00 22.12.2016 JUDr. Císarová Andrea riaditeľka
12015 PhDr.Mária Křenková,Prokopova 11,Bratislava 17344531 preklad z SJ do AJ 16.01.2015 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
22015 PhDr.Mária Křenková,Prokopova 11,Bratislava 17344531 preklad do AJ 20.01.2015 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
32015 Hotel Dália Lofflerova, Košice rezervácia ubyxtovania 3 osoby 27.01.2015 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
42015 Le Cheque Dejeuner Tomášikova 23/B,Bratislava 31396674 strav.lístky 30.01.2015 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
52015 Ing.M.Dvořáková, Štúrova 8, Bratislava preklad do dánštiny 02.02.2015 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
62015 PhDr.Darina Urbánková Dostojevského 40, Bratislava preklad do AJ 05.02.2014 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
72015 Q7 digital media s.r.o. Vajanského 58, Piešťany 36237141 web hosting www.cipc 06.02.2015 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
82015 PhDr.Darina Urbánková Dostojevského 40, Bratislava preklad do AJ 09.02.2015 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
92015 Activa Slovakia s.r.o.Štúrova 13, Bratislava 35787180 adresné štítky 12.02.2015 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
102015 PhDr.Darina Urbánková Dostojevského 40, Bratislava preklad do AJ 18.02.2015 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
112015 PhDr.Mária Křenková,Prokopova 11,Bratislava 17344531 preklad do AJ 19.02.2015 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
122015 PhDr.Mária Křenková,Prokopova 11,Bratislava 17344531 Preklad do AJ 19.02.2015 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
132015 PhDr.Mária Křenková,Prokopova 11,Bratislava 17344531 preklad do AJ 25.02.2015 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
142015 PhDr.Mária Křenková,Prokopova 11,Bratislava 17344531 Preklad do AJ 25.02.2015 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
152015 Zita Ševcová Znievska 12 Bratislava 10394220162 preklad zmkluvy do nem.jazyka 25.02.2015 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
162015 Camea computer systems,a.s. Prešov 36468924 compatible toner 26.02.2015 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
172015 PhDr.Mária Křenková,Prokopova 11,Bratislava 17344531 preklad do AJ 27.02.2015 JUDr.Císaro vá Andrea riaditeľka
182015 PhDr.Mária Křenková,Prokopova 11,Bratislava 17344531 preklad do AJ 05.03.2015 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
192015 PhDr.Mária Křenková,Prokopova 11,Bratislava 17344531 preklad do AJ 11.03.2015 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
202015 GGFS s.r.o. Sasinkova5, Bratislava 47079690 stravné poukážky 1544 € 13.03.2015 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
212015 PhDr.štefan Matula Komárnická 40, Bratislava služby odborného znalca 212015 13.03.2015 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
222015 Transportexpert s.r.o. Zvolen 46893971 kolenie refents.vozidiel 7 € 17.03.2015 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
232015 Clean tonery s.r.o., Pezinok 35891866 toner 1 ks 26,77 € 19.03.2015 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
242015 IT Learning Slovakia s.r.o. Kominárska 2,Bratislava 43939899 držba databázového servera 20.03.2015 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
252015 udovít Homola-TV SERVIS Bratislava 11824719 odb.posudok a fyz.likv.techniky 288 € 07.04.2015 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
262015 PEVA TRANS s.r.o., Bučany 46484019 likv.a odvoz HIM 07.04.2015 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
272015 GGFS s.r.o. Sasinkova5, Bratislava 47079690 stravné poukážky 08.04.2015 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
282015 PhDr.Mária Křenková,Prokopova 11, Bratislava 17344531 preklad do AJ 08.04.2015 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
292015 Zita Ševcová Znievska 12 Bratislava 1039420162 preklad do NJ 09.04.2015 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
302015 PhDr. Mária Křenková, Prokopova 11, Bratislava 17344531 preklad do SJ 10.04.2015 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
312015 PhDr. Mária Křenková, Prokopova 11, Bratislava 17344531 preklad do AJ 10.04.2015 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
322015 Pelicantravel.com,s.r.o.Bratislava 5 ks letenky 14.04.2015 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
332015 PhDr.štefan Matula Komárnická 40, Bratislava služby odborného znalca 16.04.2015 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
342015 Ivan Perlaki Consulting Martinengova 8,Bratislava 46990160 preklad do NJ 22.04.2015 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
352015 Profpneuservis Hrčka Vlastimil 91901 Zvončín 40084451 prezutie auta 20.04.2015 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
362015 ITG s.r.o. Hrobákova 26, Bratislava 47568755 audit počítač.zariadení Centra 27.04.2015 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
372015 Ivan Perlaki Consulting Martinengova 8,Bratislava 46990160 preklad do AJ 28.04.2015 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
382015 GGFS s.r.o. Sasinkova5, Bratislava 47079690 stravné poukážky 04.05.2015 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
392015 Best Vatering. s.r.o. Blagoevova 10 bratislava 47044420 obložené misy 2 ks 05.05.2015 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
402015 Xepap s.r.o. Jesenského 479 Zvolen 31628605 xerografický papier 05.05.2015 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
412015 CK MALKO POLO s.r.o. Námestie M.R. Štefánika, Myjava 36324175 Letenky Viedeň-Oslo-Londýn-Viedeň 05.05.2015 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
422015 Ivan Perlaki Consulting Martinengova 8,Bratislava 46990160 preklad do AJ 12.05.2015 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
432015 Ivan Perlaki Consulting Martinengova 8,Bratislava 46990160 preklad do AJ 12.05.2015 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
442015 PhDr.štefan Matula Komárnická 40, Bratislava služby odborného znalca 18.05.2015 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
452015 Ivan Perlaki Consulting Martinengova 8,Bratislava 46990160 preklad do AJ 18.05.2015 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
462015 Ivan Perlaki Consulting Martinengova 8,Bratislava 46990160 preklad do AJ 20.05.2015 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
472015 KŠP, s.r.o. Pestovateľská 10, Bratislava 35738642 kancelárske potreby 21.05.2015 JUDr.Císarová riaditeľka
482015 Ivan Perlaki Consulting Martinengova 8,Bratislava 46990160 preklad do AJ 25.05.2015 JUDr.Císarová riaditeľka
492015 Slovenská produkčná a.s. Brečtanova1, Bratislava 35843624 služby o zabepečení televízneho vysielania 28.05.2015 JUDr.Císarová riaditeľka
502015 GGFS s.r.o. Sasinkova5, Bratislava 47079690 stravné poukážky 1536,00 Eur € 29.05.2015 JUDr. Císarová riaditeľka
512015 Ivan Perlaki Consulting Martinengova 8,Bratislava 46990160 preklad do SJ 03.06.2015 JUDr.Císarová riaditeľka
522015 Ivan Perlaki Consulting Martinengova 8,Bratislava 46990160 preklad do AJ 10.06.2015 JUDr.Císarová riaditeľka
532015 Ivan Perlaki Consulting Martinengova 8,Bratislava 46990160 preklad do SJ 23.06.2015 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
542015 Ivan Perlaki Consulting Martinengova 8,Bratislava 46990160 preklad do AJ 24.06.2015 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
552015 Ivan Perlaki Consulting Martinengova 8,Bratislava 46990160 preklad do AJ 26.06.2015 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
562015 Ivan Perlaki Consulting Martinengova 8,Bratislava 46990160 preklad do AJ 29.06.2015 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
572015 Ivan Perlaki Consulting Martinengova 8,Bratislava 46990160 preklad do AJ 01.07.2015 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
582015 Ivan Perlaki Consulting Martinengova 8,Bratislava 46990160 preklad do NJ 02.07.2015 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
592015 GGFS s.r.o. Sasinkova5, Bratislava 47079690 stravné poukážky 02.07.2015 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
602015 Ivan Perlaki Consulting Martinengova 8,Bratislava 46990160 preklad do AJ 03.07.2015 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
612015 Ivan Perlaki Consulting Martinengova 8,Bratislava 46990160 preklad do NJ 07.07.2015 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
622015 Ivan Perlaki Consulting Martinengova 8,Bratislava 46990160 preklad do AJ 09.07.2015 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
632015 IT Learning Slovakia s.r.o. Kominárska 2,Bratislava 43939899 tvorba a tlac graf.banneru 08.07.2015 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
642015 KŠP, s.r.o. Pestovateľská 10, Bratislava 35738642 8 ks tonery 15.07.2015 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
652015 KŠP, s.r.o. Pestovateľská 10, Bratislava 35738642 kancelárske potreby 16.07.2015 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
662015 Ivan Perlaki Consulting Martinengova 8,Bratislava 46990160 preklad do AJ 20.07.2015 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
672015 Ivan Perlaki Consulting Martinengova 8,Bratislava 46990160 preklad do AJ 24.07.2015 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
682015 Ivan Perlaki Consulting Martinengova 8,Bratislava 46990160 preklad do AJ 29.07.2015 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
692015 Ivan Perlaki Consulting Martinengova 8,Bratislava 46990160 preklad do SJ 29.07.2015 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
702015 Ivan Perlaki Consulting Martinengova 8,Bratislava 46990160 preklad do AJ 04.08.2015 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
712015 Ivan Perlaki Consulting Martinengova 8,Bratislava 46990160 preklad do AJ 03.08.2015 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
722015 Ivan Perlaki Consulting Martinengova 8,Bratislava 46990160 preklady NJ do SJ 04.08.2015 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
732015 GGFS s.r.o. Sasinkova5, Bratislava 47079690 stravné poukážky 03.08.2015 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
742015 Severské centrum-Mgr.Batka, Gorkého 10, Bratislava 48093483 preklad do norskeho jazyka 03.08.2015 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
752015 Ivan Perlaki Consulting Martinengova 8,Bratislava 46990160 preklad z AJ 10.08.2015 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
762015 Ivan Perlaki Consulting Martinengova 8,Bratislava 46990160 preklad z AJ 11.08.2015 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
772015 Clean tonery s.r.o., Pezinok 35891866 toner OKI 12.08.2015 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
782015 Ivan Perlaki Consulting Martinengova 8,Bratislava 46990160 preklad z AJ 11.08.2015 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
792015 Ivan Perlaki Consulting Martinengova 8,Bratislava 46990160 preklad z AJ 12.08.2015 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
802015 Ivan Perlaki Consulting Martinengova 8,Bratislava 46990160 preklad do AJ 17.08.2015 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
812015 Kancelária NR SR,nám. A.Dubčeka č.1, Bratislava 151491 kolenie -ubyt. a strav. Zamest. 17.8..2015 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
822015 MPSVaR, Špitálska 6-8,Bratislava 681156 preprava zamest.na školenie 17.08.2015 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
832015 Ivan Perlaki Consulting Martinengova 8,Bratislava 46990160 preklad do AJ 26.08.2015 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
842015 Ivan Perlaki Consulting Martinengova 8,Bratislava 46990160 preklad z AJ 27.08.2015 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
852015 Ivan Perlaki Consulting Martinengova 8,Bratislava 46990160 preklad z AJ 27.08.2015 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
862015 Ivan Perlaki Consulting Martinengova 8,Bratislava 46990160 preklad zo AJ do AJ zrušená 28.08.2015 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
872015 Ivan Perlaki Consulting Martinengova 8,Bratislava 46990160 preklad zo SJ do NJ zrušená 28.08.2015 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
882015 Ivan Perlaki Consulting Martinengova 8,Bratislava 46990160 preklad zo SJ do AJ zrušená 28.08.2015 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
892015 Ivan Perlaki Consulting Martinengova 8,Bratislava 46990160 preklad zo SJ do NJ zrušená 28.08.2015 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
902015 Ivan Perlaki Consulting Martinengova 8,Bratislava 46990160 preklad zo SJ do AJ 28.08.2015 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
912015 Ivan Perlaki Consulting Martinengova 8,Bratislava 46990160 preklad zo SJ do NJ 28.08.2015 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
922015 Ivan Perlaki Consulting Martinengova 8,Bratislava 46990160 preklad do AJ 28.08.2015 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
932015 Ivan Perlaki Consulting Martinengova 8,Bratislava 46990160 preklad do AJ 28.08.2015 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
942015 GGFS s.r.o. Sasinkova5, Bratislava 47079690 stravné poukážky 31.08.2015 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
952015 TUCAN, Travel agency, Za kasárňou 1, Bratislava 35697300 letenky 3711,00 Eur 04.09.2015 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
962015 FAVEO, s.r.o. Beňadická 20, Bratislava 36249254 letenky 5037,00 Eur 04.09.2015 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
972015 Ivan Perlaki Consulting Martinengova 8,Bratislava 46990160 preklad do AJ 14.09.2015 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
982015 Ivan Perlaki Consulting Martinengova 8,Bratislava 46990160 preklad do AJ 21.09.2015 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
992015 Xepap s.r.o. Jesenského 479 Zvolen 31628605 xerografický papier 689,25 Eur 21.09.2015 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
1002015 Ivan Perlaki Consulting Martinengova 8,Bratislava 46990160 preklad do AJ 23.09.2015 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
1012015 Ivan Perlaki Consulting Martinengova 8,Bratislava 46990160 preklad do AJ 28.09.2015 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
1022015 Ivan Perlaki Consulting Martinengova 8,Bratislava 46990160 preklad do AJ 28.09.2015 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
1032015 Ivan Perlaki Consulting Martinengova 8,Bratislava 46990160 preklad do AJ 28.09.2015 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
1042015 GGFS s.r.o. Sasinkova5, Bratislava 47079690 stravné poukážky 1560,00 Eur 30.09.2015 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
1052015 Ing.Zuzana Revúcka, Višňová 21, Bratislava 17508622 preklad z FJ do SJ 30.09.2015 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
1062015 AQUA PRO, s.r.o. Pod Furčou 7,04001 Košice 36184683 premenitá voda AQUA PRO 01.10.2015 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
1072015 Ivan Perlaki Consulting Martinengova 8,Bratislava 46990160 preklad do AJ 01.10.2015 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
1082015 Ivan Perlaki Consulting Martinengova 8,Bratislava 46990160 preklad do AJ 02.10.2015 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
1092015 Ivan Perlaki Consulting Martinengova 8,Bratislava 46990160 preklad z NJ do SJ 06.10.2015 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
1102015 Tender One, s.r.o. Jamnického 12, Bratislava 48079146 sumarizácia verej. obstarávaní 19600,00 Eur 06.10.2015 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
1112015 KŠP, s.r.o. Pestovateľská 10, Bratislava 35738642 kancelárske potreby 06.10.2015 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
1122015 Ivan Perlaki Consulting Martinengova 8,Bratislava 46990160 preklad do AJ 21.10.2015 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
1132015 Ivan Perlaki Consulting Martinengova 8,Bratislava 46990160 preklad do AJ 22.10.2015 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
1142015 Ivan Perlaki Consulting Martinengova 8,Bratislava 46990160 preklad do AJ 22.10.2015 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
1152015 Ivan Perlaki Consulting Martinengova 8,Bratislava 46990160 preklad do AJ 22.10.2015 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
1162015 Ivan Perlaki Consulting Martinengova 8,Bratislava 46990160 preklad z AJ do SJ 26.10.2015 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
1172015 KŠP, s.r.o. Pestovateľská 10, Bratislava 35738642 valec OKI ES8461dn 27.10.2015 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
1182015 TUCAN, Travel agency, Za kasárňou 1, Bratislava 35697300 letenka Ba-Londýn 28.10.2015 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
1192015 GGFS s.r.o. Sasinkova5, Bratislava 47079690 stravné poukážky 29.10.2015 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
1202015 Ivan Perlaki Consulting Martinengova 8,Bratislava 46990160 preklad do AJ 29.10.2015 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
1212015 NOVART, s.r.o. J.Hagaru 9,Bratislava 35712201 Metodika spolupráce graf. spracovanie,tlačbrožúr 04.11.2015 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
1222015 NOVART, s.r.o. J.Hagaru 9,Bratislava 35712201 Informačný materiál pre odb.verejnosť-graf.sprac.a tlač.brožúry 04.11.2015 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
1232015 NOVART, s.r.o. J.Hagaru 9,Bratislava 35712201 Informačný materiál pre laickú verejnosť /2verzie/ graf.sprac.a tlač.brožúry 04.11.2015 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
1242015 Ivan Perlaki Consulting Martinengova 8,Bratislava 46990160 preklad do AJ 04.11.2015 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
1252015 NOVART, s.r.o. J.Hagaru 9,Bratislava 35712201 reklamný leták-graf.spracov.tlač a distribúcia 06.11.2015 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
1262015 Clean tonery s.r.o., Pezinok 35891866 toner Oki 11.11.2015 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
1272015 Severské centrum-Mgr.Batka, Gorkého 10, Bratislava 48093483 preklad z islandského jazyka do SJ 11.11.2015 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
1282015 Ivan Perlaki Consulting Martinengova 8,Bratislava 46990160 preklad do SJ do AJ 12.11.2015 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
1292015 Tehelné pole a.s., Trnavská cesta 27A,Bratislava 36361666 občerst- venie 16.11.2015 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
1302015 Ivan Perlaki Consulting Martinengova 8,Bratislava 46990160 preklad zmlúv 23.11.2015 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
1312015 Ivan Perlaki Consulting Martinengova 8,Bratislava 46990160 preklad do AJ 26.11.2015 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
1322015 Ivan Perlaki Consulting Martinengova 8,Bratislava 46990160 preklad do AJ 27.11.2015 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
1332015 GGFS s.r.o. Sasinkova5, Bratislava 47079690 stravné poukážky 1472 30.11.2015 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
1342015 Ing.Zuzana Revúcka, Višňová 21, Bratislava 17508622 tlmočenie z FJ 30.11.2015 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
1352015 IT Learning Slovakia s.r.o. Kominárska 2,Bratislava 43939899 služby 30.11.2015 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
1362015 Ivan Perlaki Consulting Martinengova 8,Bratislava 46990160 preklad do AJ 07.12.2015 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
1372015 Ivan Perlaki Consulting Martinengova 8,Bratislava 46990160 preklad do AJ 04.12.2015 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
1382015 Turanec, s.r.o.,Maďarská 1150/1C,Bratislava 31354556 licencie Microsoft Office 2013-8 ks 1680,00 21.12.2015 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
1392015 Turanec, s.r.o.,Maďarská 1150/1C,Bratislava 31354556 2 ks počítače a monitory 1340,00 21.12.2015 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
Int. č. Dodávateľ IČO Plnenie CENA +DPH Zmluva Vyhot. Schválil
12014 LE CHEQUE DEJEUNER, Tomášikova 23/B,Bratislava 31396674 stravné lístky 07.01.2014 JUDr.Císarová - riaditeľka
22014 PhDr.Mária Křenková, Bratislava preklad do SJ 08.01.2014 JUDr.Císarová - riaditeľka
32014 PhDr.Mária Křenková, Bratislava preklad do AJ 09.01.2014 JUDr.Císarová - riaditeľka
42014 PhDr.Darina Urbanková, Dostojevksého rad 3,Bratislava Preklad do SJ 09.01.2014 JUDr.Císarová - riaditeľka
52014 Office Depot s.r.o., Drobného 27, Bratislava 36192384 Kanc.stoličky-3 ks 10.01.2014 JUDr.Císarová - riaditeľka
62014 PhDr.Darina Urbanková, Dostojevksého rad 3,Bratislava preklad do AJ 14.01.2014 JUDr.Císarová - riaditeľka
72014 PhDr.Darina Urbanková, Dostojevksého rad 3,Bratislava preklad do SJ 14.01.2014 JUDr.Císarová - riaditeľka
82014 PhDr.Darina Urbanková, Dostojevksého rad 3,Bratislava preklad do AJ 14.01.2014 JUDr.Císarová - riaditeľka
92014 Copygraf,s.r.o., Hrabkov 248 46140565 diáre s gravírovaním 14.01.2014 JUDr.Císarová - riaditeľka
102014 Office Depot s.r.o., Drobného 27, Bratislava 36192384 kanc.potreby 14.01.2014 JUDr.Císarová - riaditeľka
112014 PhDr.Mária Křenková, Bratislava preklad do AJ 15.01.2014 JUDr.Císarová - riaditeľka
122014 PhDr.Darina Urbanková, Dostojevksého rad 3,Bratislava preklad do AJ 16.01.2014 JUDr.Císarová - riaditeľka
132014 Zita Ševcová, Znievska3061/12,Bratislava preklad do NJ 20.01.2014 JUDr.Císarová - riaditeľka
142014 PhDr.Darina Urbanková, Dostojevksého rad 3,Bratislava preklad do AJ 21.01.2014 JUDr.Císarová - riaditeľka
152014 PhDr.Darina Urbanková, Dostojevksého rad 3,Bratislava preklad do AJ 22.01.2014 JUDr.Císarová - riaditeľka
162014 PhDr.Darina Urbanková, Dostojevksého rad 3,Bratislava preklad do AJ 22.01.2014 JUDr.Císarová - riaditeľka
172014 Residence Services, Ing.Miroslava Dvořáková, Planckova 3,Bratislava preklad odborného textu do AJ 24.01.2014 JUDr.Císarová - riaditeľka
182014 PhDr.Mária Křenková, Prokopova 11, Bratislava 17344531 preklad z AJ do AJ 28.01.2014 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
192014 Ľudovít Homola - TV servis, Zadunajská cesta 3, Bratislava 11824719 odborný posudok na likvidáciu techniky 28.01.2014 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
202014 Ľudovít Homola - TV servis, Zadunajská cesta 3, Bratislava 11824719 likvidácia a odvoz HIM 28.01.2014 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
212014 PhDr.Mária Křenková, Prokopova 11, Bratislava 17344531 preklad do AJ 29.01.2014 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
222014 PhDr.Mária Křenková, Prokopova 11, Bratislava 17344531 Preklad z AJ do SJ 30.01.2014 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
232014 Le Cheque Dejeuner Tomášikova 23/B, Bratislava 31396674 stravné lístky 1088,00 € 31.01.2014 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
242014 Gavalieri s.r.o., Vážska 8, Piešťany 45316511 odb.príprava mediátora 383,00 € 28.01.2014 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
252014 PhDr.Darina Urbanková, Dostojevského rad preklad do AJ 31.01.2014 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
262014 PhDr.Mária Křenková, Prokopova 11, Bratislava 17344531 preklad do AJ 05.02.2014 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
272014 Monica Sanchez Presa, Bratislava preklad do španiels.jazyka 06.02.2014 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
282014 Zita Ševcová, Znievska 12 Bratislava 1039420162 preklad do NJ 07.02.2014 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
28A2014 Zita Ševcová, Znievska 12 Bratislava 1039420162 preklad z NJ do SJ 11.02.2014 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
292014 Viking s.r.o., Rusovská cesta 1,Bratislava 35788275 prenájom salónika a občerst. 05.02.2014 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
302014 Viking s.r.o., Rusovská cesta 1,Bratislava 35788275 prenájom salónika a občerst. 07.02.2014 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
312014 Xepap s.r.o., Jesenského 4703,Zvolen 31628605 Kancelársky papier 14.02.2014 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
322014 Office Depot s.r.o., Drobného27, Bratislava 36192384 kancelárske potreby 14.02.2014 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
332014 Zita Ševcová, Znievska 12 Bratislava 1039420162 preklad z NJ do SJ 18.02.2014 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
342014 PhDr.Darina Urbanková, Dostojevského rad preklad do AJ 26.02.2014 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
352014 Le Cheque Dejeuner Tomášikova 23/B, Bratislava 31396674 stravné lístky 1292,00 € 27.02.2014 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
362014 PhDr.Darina Urbanková, Dostojevského rad preklad do AJ 28.02.2014 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
372014 PhDr.Darina Urbanková, Dostojevského rad preklad do AJ 03.03.2014 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
382014 PhDr.Mária Křenková, Prokopova 11,Bratislava 17344531 preklad do AJ 05.03.2014 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
392014 Zita Ševcová Znievska 12 Bratislava 1039420162 preklad do NJ 06.03.2014 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
402014 PhDr.Darina Urbanková, Dostojevského rad preklad do AJ 07.03.2014 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
412014 Zita Ševcová Znievska 12 Bratislava 1039420162 preklad do SJ 13.03.2014 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
422014 TUCAN s.r.o.cestov.agentúta,Krížna 8,Bratislava 35697300 letenky 2 ks Viedeň-Moskva a späť 1010 € 14.03.2014 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
432014 PhDr.Mária Křenková,Prokopova 11,Bratislava 17344531 preklad do SJ 18.03.2014 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
442014 PhDr.Mária Křenková,Prokopova 11,Bratislava 17344531 preklad do AJ 18.03.2014 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
452014 PhDr.Mária Křenková,Prokopova 11,Bratislava 17344531 preklad do AJ 19.03.2014 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
462014 PhDr.Mária Křenková,Prokopova 11,Bratislava 17344531 preklad do AJ 21.03.2014 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
472014 Pergamon, s.r.o.,Chemická 1, Bratislava 31327681 tonery 20.03.2014 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
482014 Ing.Zuzana Revúcka,Višňová 21,Bratislava 17508622 preklad do FJ 21.03.2014 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
492014 PhDr.Mária Křenková,Prokopova 11,Bratislava 17344531 preklad do AJ 21.03.2014 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
502014 PhDr.Mária Křenková,Prokopova 11,Bratislava 17344531 preklad do AJ 21.03.2014 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
512014 PhDr.Darina Urbanková,Dostojevského rad preklad z AJ do SJ 24.03.2013 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
522014 Mgr.Helena Petrášová,Jurigovo nám. 5,Bratislava 1039403926 preklad do Tal.jazyka 26.03.2014 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
532014 PhDr.Mária Křenková,Prokopova 11,Bratislava 17344531 preklad do AJ 27.03.2014 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
542014 Le Cheque Dejeuner, Tomášikova 23/B,Bratislava 31396674 stravné lístky 31.03.2014 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
552014 PhDr.Mária Křenková, Prokopova 11,Bratislava 17344531 preklad do AJ 01.04.2014 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
562014 PhDr.Darina Urbanková, Dostojevského rad preklad do AJ 01.04.2014 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
572014 OKAY Slovakia,s.r.o., Krajná 86, Bratislava 35825979 Nespresso 09.04.2014 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
582014 PhDr.Darina Urbanková, Dostojevského rad preklad do AJ 28.04.2014 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
592014 Ing.Zuzana Revúcka, Višňová 21,Bratislava 17508622 preklad do FJ 28.04.2014 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
602014 Le Cheque Dejeuner, Tomášikova 23/B,Bratislava 31396674 stravné lístky 1260,00 € 29.04.2014 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
612014 PhDr.Mária Křenková, Prokopova 11,Bratislava 17344531 preklad do AJ 05.05.2014 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
622014 Helena Petrášová, Jurigovo nám.5,Bratislava 1039403926 preklad do tal.jazyka 07.05.2014 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
632014 Helena Petrášová, Jurigovo nám.5,Bratislava 1039403926 preklad do tal.jazyka 13.05.2014 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
642014 IT Learning Slovakia s.r.o.Kominárska 2,4, Bratislava 43939899 PC zostava 858,00 € 16.05.2014 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
652014 PhDr.Darina Urbanková,Dostojevského rad preklad do AJ 21.05.2014 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
662014 Activa Slovakia s.r.o. Štúrova 13, Bratislava 35787180 adresné štítky 21.05.2014 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
672014 IT Learning Slovakia s.r.o.Kominárska 2,4, Bratislava 43939899 MS OFFICE 2013 240,00 € 22.05.2014 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
682014 OfficeLand s.r.o.,Mierová 183, Bratislava 35843136 kancelársky tovar 23.05.2014 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
692014 Office Depot s.r.o.,Prievozská 4/B,Bratislava 36192384 kancelársky tovar 23.05.2014 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
702014 PhDr.Darina Urbanková,Dostojevského rad preklad do AJ 27.05.2014 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
712014 Le Cheque Dejeuner Tomášikova 23/B,Bratislava 31396674 stravné lístky 1304,00 € 29.05.2014 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
722014 PhDr.Mária Křenková, Prokopova 11,Bratislava 17344531 preklad zmluvy o spolupráci 06.06.2014 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
732014 IT Learning Slovakia s.r.o., Kominárska 2,4, Bratislava 43939899 tlač bannerov na DOD 06.06.2014 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
742014 Fork,s.r.o., Pribinova 274/9,Martin 44311061 tlač,grafika brožúr 200 ks 06.06.2014 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
752014 Bratislavsky mešť.piv. s.r.o Bratislava prenájom priestorov 28.05.2014 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
762014 Bratislavsky mešť.piv. s.r.o Bratislava prenájom priestorov 02.06.2014 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
772014 Transportexpert s.r.o., Zvolen 46893971 kolenie vodičov referent.vozidiel 11.06.2014 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
782014 PhDr.Darina Urbanková, Dostojevského rad preklad do AJ 11.06.2014 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
792014 PhDr.Mária Křenková, Prokopova 11,Bratislava 17344531 preklad do AJ 20.06.2014 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
802014 Le Cheque Dejeuner, Tomášikova 23/B,Bratislava 31396674 stravné lístky 1296,00 € 26.06.2014 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
812014 PhDr.Anna Karásková, Kostlivého 12, Bratislava preklad do rus.jazyka 04.07.2014 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
822014 PhDr.Anna Karásková, Kostlivého 12, Bratislava preklad do rus.jazyka 10.07.2014 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
832014 Camea Computer Systems a.s. Prešov 36468924 tonery Camea 18.07.2014 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
842014 PhDr. Darina Urbanková,Dostojevského rad preklad do anglického jazyka 28.07.2014 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
852014 Le Cheque Dejeuner Tomášikova 23/B, Bratislava 31396674 stravné lístky 1296,00 € 29.07.2014 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
862014 PhDr.Mária Krenková, Prokopova 11, Bratislava 17344531 preklad do AJ 01.08.2014 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
872014 PhDr.Mária Krenková, Prokopova 11, Bratislava 17344531 preklad do AJ 06.08.2014 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
882014 Monika Sanchez, Zochova, Bratislava preklad do španiels.jazyka 08.08.2014 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
892014 Ing.Zuzana Revúcka,Višňová 21,Bratislava 17508622 preklad do FJ 08.08.2014 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
902014 PhDr.Darina Urbanková,Dostojevského rad preklad do AJ 15.08.2014 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
912014 Le Cheque Dejeuner Tomášikova 23/B,Bratislava 31396674 stravné lístky 1280,00 € 28.08.2014 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
922014 Phdr.Darina Urbanková,Dostojevského rad preklad do AJ 09.09.2014 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
932014 PhDr.Darina Urbanková,Dostojevského rad preklad do AJ 09.09.2014 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
942014 PhDr.Mária Krenková, Prokopova 11, Bratislava 17344531 preklad do AJ 11.09.2014 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
952014 Gavalieri s.r.o., Vážska 8, Piešťany 45316511 odb.príprava mediátora 19.09.2014 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
962014 ASIANA s.r.o.Velflíkova 8,Praha 49704362 letenky 2 ks Viedeň-Londýn a späť 19.09.2014 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
972014 Camea Computer Systems a.s. Prešov 36468924 Compatible tonery 24.09.2014 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
982014 Alianz-Slov.poisťovňa,Dostojevského rad 1,Bratislava 151700 PZP+havarij.poistenie osob.auta 459,65 € 24.09.2014 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
992014 Le Cheque Dejeuner Tomášikova 23/B,Bratislava 31396674 stravné lístky 1588,00 € 30.09.2014 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
1002014 PhDr.Darina Urbanková,Dostojevského rad 17344531 preklad do AJ 1.10.2014. JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
1012014 PhDr.Darina Urbanková,Dostojevského rad 17344531 preklad do AJ 02.10.2014 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
1022014 PhDr.Darina Urbanková,Dostojevského rad 17344531 preklad do AJ 02.10.2014 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
1032014 PhDr.Darina Urbanková,Dostojevského rad preklad do AJ 07.10.2014 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
1042014 PhDr.Darina Urbanková,Dostojevského rad preklad do AJ 13.10.2014 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
1052014 PhDr.Darina Urbanková,Dostojevského rad preklad do AJ 15.10.2014 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
1062014 Cinema+ s.r.o.Partizánska cesta, B.Bystrica 31586457 OKI- tlačiareň 17.10.2014 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
1072014 Camea Computer Systems a.s. Prešov 36468924 Toner 17.10.2014 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
1082014 Ing.Pavol Regina-Regina, Hattalova, Bratislava 11636653 kancelárske potreby 17.10.2014 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
1092014 T Service,s.r.o.J.Hagaru 21, Bratislava 35935847 Technické zabezpeče nie-konferencia 17.10.2014 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
1102014 PhDr.Darina Urbanková,Dostojevského rad preklad do AJ 22.10.2014 JUDr.Císaro vá Andrea riaditeľka
1112014 Cinema+ s.r.o.Partizánska cesta, B.Bystrica 31586457 druhý podávač tlač.+pamäť 17.10.2014 JUDr.Císaro vá Andrea riaditeľka
1122014 Le Cheque Dejeuner Tomášikova 23/B,Bratislava 31396674 stravné lístky 1240 € 31.10.2014 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
1132014 Multitalent s.r.o.,Báhoň 46364587 odznaky CIPC na konferenciu 31.10.2014 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
1142014 Creocom s.r.o.,Nitrianska 5,Trnava 36691836 predmety na konferenciu 31.10.2014 JUDr.Císaro vá Andrea riaditeľka
1152014 PhDr.Darina Urbanková, Dostojevského rad preklady 31.10.2014 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
1162014 PhDr.Darina Urbanková, Dostojevského rad preklady 06.11.2014 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
1172014 PhDr.Darina Urbanková, Dostojevského rad preklady 06.11.2014 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
1182014 Xepap s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen 31628605 kancelársky papier 10.11.2014 JUDr.Císaro vá Andrea riaditeľka
1192014 PhDr.Darina Urbanková, Dostojevského rad preklady 11.11.2014 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
1202014 PhDr.Darina Urbanková, Dostojevského rad preklady 13.11.2014 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
1212014 Twohead organism s.r.o. Bratislava 45436380 sprístup.nahrávania dokumentov na www stránku 12.11.2014 JUDr.Císaro vá Andrea riaditeľka
1222014 TNT expres s.r.o. Bratislava 31351603 preprava zásielky Anglicko 12.11.2014 JUDr.Císaro vá Andrea riaditeľka
123A2014 MP Green s.r.o. Senec 47689676 Kultúrny program-konferencia 280 € 21.11.2014 JUDr.Císaro vá Andrea riaditeľka
123B2014 Kamila Križanová Smolenice 44644957 prednáška na konferenciu 659,6 € 21.11.2014 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
123C2014 Kongres.centrum SAV Smolenice 42159580 uskutoč.konferencie-náklady.... 21.11.2014 JUDr.Císaro vá Andrea riaditeľka
123D2014 Ivan Perlaki Consulting s.r.o. Bratislava 46990160 simulárne tlmočenie-konferencia 540 € 21.11.2014 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
123E2014 Judita van de Watering Kramer Bratislava 11919949 simulárne tlmočenie-konferencia 540 € 21.11.2014 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
1242014 PhDr. Mária Krřenková Bratislava 17344531 preklad do AJ 26.11.2014 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
1252014 Le Cheque Dejeuner Tomášikova 23/B,Bratislava 31396674 stravné lístky 1284 € 27.11.2014 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
1262014 PhDr.Darina Urbanková,Dostojevského rad preklad do AJ 27.11.2014 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
1272014 PhDr.Darina Urbanková,Dostojevského rad preklad do AJ 02.12.2014 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
1282014 Pergamon, s.r.o.,Chemická 1, Bratislava 31327681 tonery 2297,02 € 12.12.2014 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
1292014 PhDr.Darina Urbanková,Dostojevského rad preklad do AJ 15.12.2014 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
1302014 OFFIce Land.s.r.o. Bratislava 35843136 kanc.stoličky a potreby 872,34 € 17.12.2014 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
1312014 Poradca podnikateľa s.r.o.,Žilina 31592503 EPI systém 428,4 € 17.12.2014 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
1322014 IT Learning Slovakia s.r.o. Kominárska 2,4 Bratislava 43939899 tvorba graf. banneru 240 € 11.12.2014 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
1332014 IT Learning Slovakia s.r.o. Kominárska 2,4 Bratislava 43939899 údržba dat.serveru,web.splikácie na pridelovanie spisov 720 € 17.12.2014 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
1342014 Arcadia Hotel Bratislava 35948906 ubytovanie pre Mr.Thorpe 146,65 € 01.12.2014 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
1352014 Judita van de Watering Kramer Bratislava 11919949 tlmočenie na výber NR SR 140 € 01.12.2014 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
1362014 IT Learning Slovakia s.r.o. Kominárska 2,4 Bratislava 43939899 počítače,monitory, licnecnie 3283,2 € 19.12.2014 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
1372014 Fax Copy,a.s.Bratislava 35729040 Laserové muiltifunkč .tlačiarne-7ks 999,13 € 29.12.2014 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
1382014 Le Cheque Dejeuner Tomášikova 23/B,Bratislava 31396674 strav.lístky 1328 € 31.12.2014 JUDr.Císarová Andrea riaditeľka
Int. č. Dodávateľ IČO Plnenie CENA +DPH Zmluva Vyhot. Schválil
12013 LE CHEQUE DE JEUNER,s. r. o.
Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava
31396674 stravnépoukážky 1416,00 € 1.2.2013 JUDr. Císarová
riaditeľka
22013 William - Jana Vrábelová,
Jungmanova 18, Bratislava
22657797 tonery 794,91 € 17.1.2013 JUDr. Císarová
riaditeľka
32013 Pavol Valentovič-Bezp. uzam. syst. a trezory,
Moravská 1,83103 Bratislava
31351603 oprava trezoru 304,80 € 24.1.2013 JUDr. Císarová
riaditeľka
42013 LE CHEQUE DE JEUNER,s. r. o.
Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava
31396674 stravnépoukážky 1 392,00 € 28.1.2013 JUDr. Císarová
riaditeľka
52013 LUCIA ŠTRAUCHOVÁ
M. C. Sklodovskej 17, 85104 Bratislava
36718343 radný preklad 403,20 € 30.1.2013 JUDr. Císarová
riaditeľka
62013 TNT,s. r. o. ,
Pri starom letisku 14, Bratislava
31351603 preprava pošt. zásielky 177,12 € 29.1.2013 JUDr. Císarová
riaditeľka
72013 TNT,s. r. o. ,
Pri starom letisku 14, Bratislava
31351603 preprava pošt. zásielky 121,68 € 30.1.2013 JUDr. Císarová
riaditeľka
82013 PHDr. Darina Urbánková,
Dostojevského 3, 811 09 Bratislava
preklad 79,68 € 2.5.2013 JUDr. Císarová
riaditeľka
92013 Štrauch s. r. o. ,
M. C. Sklodowskej 17, 85104 Bratislava
36718343 radný preklad 64,80 € 2.7.2013 JUDr. Císarová
riaditeľka
102013 TNT,s. r. o. ,
Pri starom letisku 14, Bratislava
31351603 preprava pošt. zásielky 121,68 € 2.1.2013 JUDr. Císarová
riaditeľka
112013 TNT,s. r. o. ,
Pri starom letisku 14, Bratislava
31351603 preprava pošt. zásielky 44,64 € 2.5.2013 JUDr. Císarová
riaditeľka
122013 TNT,s. r. o. ,
Pri starom letisku 14, Bratislava
31351603 preprava pošt. zásielky 89,28 € 2.6.2013 JUDr. Císarová
riaditeľka
132013 Centrum účelových zariadení
Stredisko Inštitút pre verejnú správu,
ul. M. Schneidera-Trnavského, 84410 Bratislava
42137004 Adaptačnévzdelávanie pre dve pracovníčkyá 114,-€ 228,00 € 15.2.2013 JUDr. Císarová
riaditeľka
142013 LUCIA ŠTRAUCHOVÁ
M. C. Sklodovskej 17, 85104 Bratislava
36718343 radný preklad 15.2.2013 JUDr. Císarová
riaditeľka
152013 LUCIA ŠTRAUCHOVÁ
M. C. Sklodovskej 17, 85104 Bratislava
36718343 radný preklad 18.2.2013 JUDr. Císarová
riaditeľka
162013 Büroprofi
ul. Stará Vajnorská3/a Bratislava
31328695 Obálky samolepiace 19.2.2013 JUDr. Císarová
riaditeľka
172013 ACTIVA, s. r. o.
Bratislava
35787180 dymo štítky 464,09 € 19.2.2013 JUDr. Císarová
riaditeľka
182013 LUCIA ŠTRAUCHOVÁ
M. C. Sklodovskej 17, 85104 Bratislava
36718343 radný preklad 63,00 € 19.2.2013 JUDr. Císarová
riaditeľka
192013 LUCIA ŠTRAUCHOVÁ
M. C. Sklodovskej 17, 85104 Bratislava
36718343 radný preklad 63,00 € 20.2.2013 JUDr. Císarová
riaditeľka
202013 LUCIA ŠTRAUCHOVÁ
M. C. Sklodovskej 17, 85104 Bratislava
36718343 radný preklad 403,20 € 21.2.2013 JUDr. Císarová
riaditeľka
212013 LE CHEQUE DE JEUNER,s. r. o.
Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava
31396674 stravnépoukážky 1360,00 € 25.2.2013 JUDr. Císarová
riaditeľka
222013 DARINA URBANKOVÁ
Dostojevského rad 3 Bratislava
radný preklad 199,30 € 26.2.2013 JUDr. Císarová
riaditeľka
232013 DARINA URBANKOVÁ
Dostojevského rad 3 Bratislava
radný preklad 79,68 € 28.2.2013 JUDr. Císarová
riaditeľka
242013 TNT,s. r. o. ,
Pri starom letisku 14, Bratislava
31351603 preprava pošt. zásielky 115,468 € 3.5.2013 JUDr. Císarová
riaditeľka
252013 PhDr. Mária Křenková,
Prokopova 11, 85101 Bratislava
radný preklad 79,68 € 28.2.2013 JUDr. Císarová
riaditeľka
262013 TNT,s. r. o. ,
Pri starom letisku 14, Bratislava
31351603 preprava pošt. zásielky 115,468 € 3.5.2013 JUDr. Císarová
riaditeľka
272013 TNT,s. r. o. ,
Pri starom letisku 14, Bratislava
31351603 preprava pošt. zásielky 115,468 € 3.5.2013 JUDr. Císarová
riaditeľka
282013 PhDr. Mária Křenková,
Prokopova 11, 85101 Bratislava
radný preklad 79,68 € 3.12.2013 JUDr. Císarová
riaditeľka
292013 PERGAMON,s. r. o. ,
Chemická1, 831 04 Bratislava
31327681 tonery 1382,99 € 13.3.2012 JUDr. Císarová
riaditeľka
302013 William - Jana Vrábelová,
Jungmanova 18, Bratislava
22657797 tonery 563,76 € 13.3.2013 JUDr. Císarová
riaditeľka
312013 TNT,s. r. o. ,
Pri starom letisku 14, Bratislava
31351603 preprava pošt. zásielky 115,468 € 19.3.2013 JUDr. Císarová
riaditeľka
322013 LE CHEQUE DE JEUNER,s. r. o.
Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava
31396674 stravnépoukážky 1336,00 € 25.3.2013 JUDr. Císarová
riaditeľka
332013 Slov. pošta,a. s.
Bratislava
36631124 poštovépoukážky 26.3.2013 JUDr. Císarová
riaditeľka
342012 EDOS-PEM,s. r. o.
Tematínska 4, 85105 Bratislava
36287229 vzdelávanie /odbornýseminár- 1 zamest. / 49,00 € 26.3.2013 JUDr. Císarová
riaditeľka
352013 DARINA URBANKOVÁ
Dostojevského rad 3 Bratislava
radný preklad 26.3.2013 JUDr. Císarová
riaditeľka
362013 PhDr. Mária Křenková,
Prokopova 11, 85101 Bratislava
radný preklad 26.3.2013 JUDr. Císarová
riaditeľka
372013 DARINA URBANKOVÁ
Dostojevského rad 3 Bratislava
radný preklad 27.3.2013 JUDr. Císarová
riaditeľka
382013 TNT,s. r. o. ,
Pri starom letisku 14, Bratislava
31351603 preprava pošt. zásielky 4.3.2013 JUDr. Císarová
riaditeľka
392013 DARINA URBANKOVÁ
Dostojevského rad 3 Bratislava
radný preklad 4.9.2013 JUDr. Císarová
riaditeľka
402013 PhDr. Mária Křenková,
Prokopova 11, 85101 Bratislava
radný preklad 15.4.2013 JUDr. Císarová
riaditeľka
412013 XEPAP, s. r. o.
Jesenské 4703, 960 01 Zvolen
31628605 xerografickýpapier 604,00 € 16.4.2013 JUDr. Císarová
riaditeľka
422013 DARINA URBANKOVÁ
Dostojevského rad 3 Bratislava
radný preklad 16.4.2013 JUDr. Císarová
riaditeľka
432013 PhDr. Mária Křenková,
Prokopova 11, 85101 Bratislava
radný preklad 17.4.2013 JUDr. Císarová
riaditeľka
442013 C&P House, s. r. o. ,
Kolísková2994/6, Bratislava
22657797 8 ks OFFICE 1687,87 € 18.4.2013 JUDr. Císarová
riaditeľka
452013 PhDr. Mária Křenková,
Prokopova 11, 85101 Bratislava
radný preklad (61/13) - 2 str. 22.4.2013 JUDr. Císarová
riaditeľka
462013 William - Jana Vrábelová,
Jungmanova 18, Bratislava
22657797 tonery 107,80 € 22.4.2013 JUDr. Císarová
riaditeľka
472013 Korox office market,s. r. o. ,
Bratislava
36035785 2 ks kancel. kreslo 235,00 € 18.4.2013 JUDr. Císarová
riaditeľka
482013 Artgoal Creative, s. r. o. ,
Kukučínova 960, 02201Čadca
46903089 2 ks kancel. stôl 190,00 € 22.4.2013 JUDr. Císarová
riaditeľka
492013 DARINA URBANKOVÁ
Dostojevského rad 3 Bratislava
radnýpreklad(4str. ) 22.4.2013 JUDr. Císarová
riaditeľka
502013 PhDr. Mária Křenková,
Prokopova 11, 85101 Bratislava
úradný preklad (3,5 str. ) 22.4.2013 JUDr. Císarová
riaditeľka
512013 LE CHEQUE DE JEUNER,s. r. o.
Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava
31396674 stravnépoukážky 1512,00 € 23.4.2013 JUDr. Císarová
riaditeľka
522013 TNT,s. r. o. ,
Pri starom letisku 14, Bratislava
31351603 preprava pošt. zásielky 115,468 € 26.4.2013 JUDr. Císarová
riaditeľka
532013 DARINA URBANKOVÁ
Dostojevského rad 3 Bratislava
radnýpreklad(3str. ) 25.4.2013 JUDr. Císarová
riaditeľka
542013 Flexi Learn,s. r. o. ,
VyšnýKelčov 6/6,Vysoká n/Kysuc. 02355
36421588 odbornýseminár (3 os. ) 29.4.2013 JUDr. Císarová
riaditeľka
552013 DARINA URBANKOVÁ
Dostojevského rad 3 Bratislava
radnýpreklad(2str. ) 5.7.2013 JUDr. Císarová
riaditeľka
562013 DARINA URBANKOVÁ
Dostojevského rad 3 Bratislava
radný preklad 13.5.2013 JUDr. Císarová
riaditeľka
572013 PhDr. Mária Křenková,
Prokopova 11, 85101 Bratislava
radný preklad (3 str. ) 13.5.2013 JUDr. Císarová
riaditeľka
582013 PhDr. Mária Křenková,
Prokopova 11, 85101 Bratislava
radný preklad (3 str. ) 14.5.2013 JUDr. Císarová
riaditeľka
592013 PhDr. Mária Křenková,
Prokopova 11, 85101 Bratislava
úradný preklad (1,5 str. ) 16.5.2013 JUDr. Císarová
riaditeľka
602013 DARINA URBANKOVÁ
Dostojevského rad 3 Bratislava
radnýpreklad(2str. ) 21.5.2013 JUDr. Císarová
riaditeľka
612013 DARINA URBANKOVÁ
Dostojevského rad 3 Bratislava
radnýpreklad(2str. ) 21.5.2013 JUDr. Císarová
riaditeľka
622013 PhDr. Mária Křenková,
Prokopova 11, 85101 Bratislava
úradný preklad (2,5 str. ) 23.5.2013 JUDr. Císarová
riaditeľka
632013 LE CHEQUE DE JEUNER,s. r. o.
Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava
31396674 stravnépoukážky 1420,00 € 27.5.2013 JUDr. Císarová
riaditeľka
642013 DARINA URBANKOVÁ
Dostojevského rad 3 Bratislava
úradnýpreklad(2,5 str. ) 28.5.2013 JUDr. Císarová
riaditeľka
652013 PhDr. Mária Křenková,
Prokopova 11, 85101 Bratislava
radný preklad (2 str. ) 29.5.2013 JUDr. Císarová
riaditeľka
662013 DARINA URBANKOVÁ
Dostojevského rad 3 Bratislava
radný preklad/2 str. 6.6.2013 JUDr. Císarová riaditeľka
672013 IT LEARNING Slovakia s. r. o.
Kominárska 24,Bratislava
2 ks počítač,2 ks monitor,1 ks tlačiareň 6.6.2013 JUDr. Císarová
riaditeľka
682013 PROEKO s. r. o.
Strmy vŕšok 18 841 06 Bratislava
kolenie o ochrane osobných údajov 17.6.2013 JUDr. Císarová
riaditeľka
692013 LE CHEQUE DE JEUNER,s. r. o.
Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava
strav. poukážky 1268,00 € 28.6.2013 JUDr. Císarová
riaditeľka
702013 DARINA URBANKOVÁ
Dostojevského rad 3 Bratislava
preklad/1 str. / storno! 7.1.2013 JUDr. Císarová
riaditeľka
712013 PhDr. Mária Křenková,
Prokopova 11, 85101 Bratislava
radný preklad/1 str. / 7.2.2013 JUDr. Císarová
riaditeľka
722013 PhDr. Mária Křenková,
Prokopova 11, 85101 Bratislava
radný preklad /2 str. / 7.8.2013 JUDr. Císarová
riaditeľka
732013 PhDr. Mária Křenková,
Prokopova 11, 85101 Bratislava
radný preklad/2 str. / 7.11.2013 JUDr. Císarová
riaditeľka
742013 PhDr. Mária Křenková,
Prokopova 11, 85101 Bratislava
preklad /4 str. / 7.12.2013 JUDr. Císarová
riaditeľka
752013 DARINA URBANKOVÁ
Dostojevského rad 3 Bratislava
preklad/2 str. / 15.7.2013 JUDr. Císarová
riaditeľka
762013 DARINA URBANKOVÁ
Dostojevského rad 3 Bratislava
preklad /5 str. / 18.7.2013 JUDr. Císarová
riaditeľka
772013 ACTIVA, s. r. o.
Bratislava
adres. štítky 19.7.2013 JUDr. Císarová
riaditeľka
782013 DARINA URBANKOVÁ 
Dostojevského rad 3  Bratislava
preklad do AJ /3str. / 26.7.2013 JUDr. Císarová
riaditeľka
792013 PhDr. Mária Křenková,
Prokopova 11, 85101 Bratislava
preklad do AJ /4,5str. / 29.7.2013 JUDr. Císarová
riaditeľka
802013 LE CHEQUE DE JEUNER,s. r. o.
Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava
strav. poukážky 1324,00 € 30.7.2013 JUDr. Císarová
riaditeľka
812013 DARINA URBANKOVÁ
Dostojevského rad 3, Bratislava
preklad /2str. / 31.7.2013 JUDr. Císarová
riaditeľka
822013 PhDr. Mária Křenková,
Prokopova 11, 85101 Bratislava
preklad /2 str. / 8.1.2013 JUDr. Císarová
riaditeľka
832013 DARINA URBANKOVÁ 
Dostojevského rad 3, Bratislava
preklad /3 str. / 8.5.2013 JUDr. Císarová
riaditeľka
842013 PhDr. Mária Křenková,
Prokopova 11, 85101 Bratislava
preklad /3str. / 8.5.2013 JUDr. Císarová
riaditeľka
852013 Dušan Kročil
Drietoma 333 91303 Drietoma
stol písací 2 ks stôl jednací 1 ks 8.3.2013 JUDr. Císarová
riaditeľka
862013 TNT,s.r.o., Pri starom letisku 14 Bratislava 31351603 doručenie zásielky 16.08.2013 JUDr.Císarová riaditeľka
872013 DARINA URBANKOVÁ Dostojevského rad 3, Bratislava preklad/2 str./ 16.08.2013 JUDr.Císarová riaditeľka
882013 DARINA URBANKOVÁ Dostojevského rad 3, Bratislava preklad/1 strana 22.08.2013 JUDr.Císarová riaditeľka
892013 PERGAMON,s.r.o., Chemická 1, 831 04 Bratislava 31327681 tonery 23.08.2013 JUDr.Císarová riaditeľka
902013 William - Jana Vrábelová, Jungmanova 18, Bratislava 22657797 Obálky samolepiace 23.08.2013 JUDr.Císarová riaditeľka
912013 LE CHEQUE DE JEUNER,s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 stravné poukážky 1412,00 € 26.08.2013 JUDr.Císarová riaditeľka
922013 DARINA URBANKOVÁ Dostojevského rad 3, Bratislava preklad/2 strany/ 26.08.2013 JuDr.Císarová riaditeľka
932013 Orange Slovensko, Metodova 8, 821 08 Bratislava Prima balík-Samsung E 1200 SP 17,90€ 03.09.2013 JUDr.Císarová riaditeľka
942013 PhDr.Mária Křenková, Prokopova 11, 85101 Bratislava preklad/1,5strany/ 04.09.2013 JUDr.Císarová riaditeľka
952013 PhDr.Mária Křenková, Prokopova 11, 85101 Bratislava preklad /1strana/ 05.09.2013 JUDr.Císarová riaditeľka
962013 DARINA URBANKOVÁ Dostojevského rad 3 Bratislava preklad 1,5 strany/ 05.09.2013 JUDr.Císarová riaditeľka
972013 Centrum účelových zariadení Stredisko Inštitút pre verejnú správu,ul.M.Schneidera-Trnavského Adaptačné vzdelávanie pre troch pracovníkov 114,-€ 342,00 € 06.09.2013 JUDr.Císarová riaditeľka
982013 PhDr.Mária Křenková,Prokopova 11, 85101 Bratislava preklad/ 1,5 strany/ 10.9..2013 JUDr.Císarová riaditeľka
992013 DARINA URBANKOVÁ, Dostojevského rad 3, Bratislava preklad/2+2 strany/ 13.09.2013 JUDr.Císarová riaditeľka
1002013 PhDr.Mária Křenková,Prokopova 11, 85101 Bratislava preklad/3 strany/ 13.09.2013 JUDr.Císarová riaditeľka
1012013 DARINA URBANKOVÁ, Dostojevského rad 3, Bratislava preklad /2strany/ 19.09.2013 JUDr.Císarová riadoteľka
1022013 LE CHEQUE DE JEUNER,s.r.o.Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava stravné poukážky 1508,00 € 25.09.2013 JUDr.Císarová riaditeľka
1032013 DARINA URBANKOVÁ, Dostojevského rad 3, Bratislava preklad /1,5 strany/ 25.09.2013 JUDr.Císarová riaditeľka
1042013 ADLO -bezp.dvere Bratislava presun trezoru 04.10.2013 JUDr.Císarová riaditeľka
1052013 PhDr.Mária Křenková,Prokopova 11, 85101 Bratislava preklad /2 dokumenty/ 08.10.2013 JUDr.Císarová riaditeľka
1062013 PhDr.Mária Křenková,Prokopova 11, 85101 Bratislava preklad 10.10.2013 JUDr.Císarová riaditeľka
1072013 EUROPAPIER s.r.o. Panónska cesta 40,Bratislava papier a obálky na pozvánky 17.10.2013 JUDr.Císarová riaditeľka
1082013 PhDr.Mária Křenková, Prokopova 11,85101 Bratislava preklad 17.10.2013 JuDr.Císarová riaditeľka
1092013 PhDr.Mária Křenková, Prokopova 11,85101 Bratislava preklad 23.10.2013 JUDr.Císarová riaditeľka
1102013 ING.LUCIA Štrauchová, Bratislava preklad 23.10.2013 JUDr.Císarová riaditeľka
1112013 Helena Petrášová, Bratislava preklad do TJ 25.10.2013 JUDr.Císarová riaditeľka
1122013 PRYZMAT, Bratislava toner 28.10.2013 JUDr.Císarová riaditeľka
1132013 LE CHEQUE DE JEUNER,s.r.o.Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava strav.lístky 1320 00 EUR € 28.10.2013 JUDr.Císarová riaditeľka
1142013 PhDr.Mária Křenková, Prokopova 11, 85101 Bratislava preklad/1 strana/ 29.10.2013 JUDr.Císarová riaditeľka
1152013 DARINA URBANKOVÁ, Dostojevského rad 3 Bratislava preklad /2 strany/ 29.10.2013 JUDr.Císarová riaditeľka
1162013 PhDr.Mária Křenková, Prokopova 11, 85101 Bratislava preklad/3 strany/ 04.11.2013 JUDr.Císarová riaditeľka
1172013 DARINA URBANKOVÁ, Dostojevského rad 3 Bratislava preklad 06.11.2013 JUDr.Císarová riaditeľka
1182013 Kongresové centrum SAV, Zámocká 18, 919 04 Smolenice prenájom priestorov na konferenciu 06.11.2013 JUDr.Císarová riaditeľka
1192013 Kamila Križanová, Hviezdoslavova 12, 919 04 Smolenice program na konferenciu s prednáškou 840 00 EUR € 06.11.2013 JUDr.Císarová riaditeľka
1202013 Ivan Perlaki Cosulting,s.r.o., Martinengova 8, 811 02 Bratislava simulárne tlmočenie na konferenciu 540 00 EUR € 06.11.2013 JUDr.Císarová riaditeľka
1212013 PhDr.Judita Van de Watering Kramer,Mudroňova 12 Bratislava simultánne tlmočenie 06.11.2013 JUDr.Císarová riaditeľka
1222013 Loreto s.r.o., Černyševského 13, 85101 Bratislava 47477555 preklad zo SJ do AJ web CIPC 198 00 EUR € 06.11.2013 JUDr.Císarová riaditeľka
1232013 IT LEARNING Slovakia s.r.o. Kominárska 2 4,Bratislava kolenie Excel - 2 zamestnankyne 06.11.2013 JUDr.Císarová riaditeľka
1242013 T-Service s.r.o. Bratislava tlmočnícka infratechnika 06.11.2013 JUDr.Císarová riaditeľka
1252013 IT LEARNING Slovakia s.r.o., Kominárska 2 4,Bratislava grafika bannerov na konferenciu 06.11.2013 JUDr.Císarová riaditeľka
1262013 Multitalent s.r.o., Báhoň odznaky na konferenciu 06.11.2013 JUDr.Císarová riaditeľka
1282013 La Strada s.r.o., Nové Mesto nad Váhom fotodokumentácia konferencia 06.11.2013 JUDr.Císarová riaditeľka
1302013 PhDr.Mária Křenková, Bratislava preklady 13.11.2013 JUDr.Císarová riaditeľka
1312013 PhDr.Darina Urbanková, Bratislava preklad do AJ 18.11.2013 JUDr.Císarová riaditeľka
1332013 CCS Cargo CS, Bratislava letenky Barcelona 20.11.2013 JUDr.Císarová riaditeľka
1342013 PhDr.Mária Křenková, Bratislava preklad do AJ - 2 strany 20.11.2013 JUDr.Císarová riaditeľka
1352013 PhDr.Mária Křenková, Bratislava preklad do AJ - 1 strana 21.11.2013 JUDr.Císarová riaditeľka
1362013 LE CHEQUE DE JEUNER s.r.o., Bratislava stravné lístky 1064 00 EUR € 25.11.2013 JUDr.Císarová riaditeľka
1372013 PhDr.Mária Křenková, Bratislava preklad do AJ - 1 strana 26.11.2013 JUDr.Císarová riaditeľka
1382013 PhDr.Mária Křenková, Bratislava preklad do AJ - 1 strana 02.12.2013 JUDr.Císarová riaditeľka
1392013 Jana Vrábelová Wiliam, Bratislava 4 ks toner 04.12.2013 JUDr.Císarová riaditeľka
1402013 PhDr.Mária Křenková, Bratislava preklad z AJ do SJ 09.12.2013 JUDr.Císarová riaditeľka
1412013 PhDr.Mária Křenková, Bratislava preklad do AJ 09.12.2013 JUDr.Císarová riaditeľka
1432013 Ing.Revúcka Zuzana, Bratislava preklad do FJ 18.12.2013 JUDr.Císarová riaditeľka
1442013 PhDr.Mária Křenková, Bratislava preklad do AJ 18.12.2013 JUDr.Císarová riaditeľka
1452013 PhDr.Darina Urbanková, Bratislava preklad do AJ 18.12.2013 JUDr.Císarová riaditeľka
1462013 PhDr.Darina Urbanková, Bratislava preklad do SJ - 3 strany 20.12.2013 JUDr.Císarová riaditeľka
1472013 PhDr.Mária Křenková, Bratislava preklad do AJ - 1 strana 30.12.2013 JUDr.Císarová riaditeľka
1482013 ACTIVA Slovakia, Bratislava adresné štítky 30.12.2013 JUDr.Císarová riaditeľka
Int. č. Dodávateľ IČO Plnenie CENA +DPH Zmluva Vyhot. Schválil
12012 Edenred Slovakia, s. r. o. ,
Karadžičova 8,82015 Bratislava
31328695 stravné poukážky 1143,16 € 1.2.2012 JUDr. Mátejová
riaditeľka
22012 REDI TOUR,
Zámocká 18, 81101 Bratislava
35719192 letenka 272,00 € 1.3.2012 JUDr. Mátejová
riaditeľka
32012 Ing. Lucia Štrauchová, Bc.
M. C. Sklodowskej 17, 85104 Bratislava
36718343 preklad odborného textu 88,20 € 1.3.2012 JUDr. Mátejová
riaditeľka
42012 Porada. sk, s. r. o. ,
Rustaveliho 19,83106 Bratislava
36670251 vzdelávanie /odborný seminár/ 98,60 € 1.5.2012 JUDr. Mátejová
riaditeľka
52012 Académia vzdelávania,
Gorkého 10, 81517 Bratislava
441074 vzdelávanie /španielsky jazyk/ 168,00 € 1.11.2012 JUDr. Mátejová
riaditeľka
62012 EDOS-PEM,s. r. o.
Tematínska 4, 85105 Bratislava
36287229 vzdelávanie /odborný seminár/ 50,00 € 13.1.2012 JUDr. Mátejová
riaditeľka
72012 IVES-Inšt. pre verej. správu,
Ul. M. SCH. Trnavsk. 1/a, 84410 Bratislava
151858 vzdelávanie /odborný seminár/ 41,50 € 13.1.2012 JUDr. Mátejová
riaditeľka
82012 Edenred Slovakia,s. r. o.
Karadžičova 8, 82015 Bratislava
31328695 stravné poukážky 1228,00 € 23.1.2012 JUDr. Mátejová
riaditeľka
92012 Mikrofer-Ing. Ferianc Ján,
Mierova 648/52, 82105 Bratislava
11683783 servis multifunkč.      zariadenia 70,00 € 23.1.2012 JUDr. Mátejová
riaditeľka
102012 EDOS-PEM,s. r. o.
Tematínska 4, 85105 Bratislava
36287229 vzdelávanie /odborný seminár/ 53,00 € 23.1.2012 JUDr. Mátejová
riaditeľka
112012 EDOS-PEM,s. r. o.
Tematínska 4, 85105 Bratislava
36287229 vzdelávanie /odborný seminár/ 45,00 € 2.2.2012 JUDr. Mátejová
riaditeľka
122012 OTTO OFFICE, s. r. o.
Dostojevského rad 5,                 81109 Bratislava
3594426 obálky, dymo štítky 171,47 € 2.6.2012 JUDr. Mátejová
riaditeľka
132012 Mikrofer-Ing. Ferianc Ján,
Mierova 648/52, 82105 Bratislava
11683783 oprava PC 200,00 € 13.2.2012 JUDr. Mátejová
riaditeľka
142012 REVA-Mgr. A. Škandíková,
POD ROVNICAMI č. 41,84104 Bratislava
32115784 vzdelávanie /nemecký jazyk/ 110,00 € 13.2.2012 JUDr. Mátejová
riaditeľka
152012 PROEKO BA, s. r. o.
Strmý vŕšok    č. 18,  84106 Bratislava
35900831 vzdelávanie /odborný seminár/ 59,00 € 16.2.2012 JUDr. Mátejová
riaditeľka
162012 Edenred Slovakia,s. r. o.
Karadžičova 8, 82015 Bratislava
31328695 stravné poukážky 1192,20 € 23.2.2012 JUDr. Mátejová
riaditeľka
172012 Mikrofer-Ing. Ferianc Ján,
Mierova 648/52, 82105 Bratislava
11683783 servis kopírovacieho zariadenia 70,00 € 23.2.2012 JUDr. Mátejová
riaditeľka
182012 SOFTLINE SERVICES,a. s. ,
Ul. J. HAGARU 9,83151 Bratislava
35826304 PC 723,00 € 21.3.2012 JUDr. Mátejová
riaditeľka
192012 IVES-Inšt. pre verej. správu,
Ul. M. SCH. Trnavsk. 1/a, 84410 Bratislava
151858 vzdelávanie                 2 zam. /odborný seminár/ 83,00 € 21.3.2012 JUDr. Mátejová
riaditeľka
202012 Edenred Slovakia,s. r. o.
Karadžičova 8, 82015 Bratislava
31328695 stravné poukážky 1048,84 € 27.3.2012 JUDr. Mátejová
riaditeľka
212012 EDOS-PEM,s. r. o.
Tematínska 4, 85105 Bratislava
36287229 vzdelávanie /odborný seminár/ 53,00 € 27.3.2012 JUDr. Mátejová
riaditeľka
222012 eD´system Slovakia, s. r. o.
Stará Vajnorská 21, 83104 Bratislava
36413658 externý pevný disk 78,40 € 27.3.2012 JUDr. Mátejová
riaditeľka
232012 e Open,s. r. o.
Kmeťova 13, 04001 Košice
44598301 Mickrosoft Office licencie  9 ks na r. 2012 1155,60 € 28.3.2012 JUDr. Mátejová
riaditeľka
242012 OTTO OFFICE,s. r. o.
Dostojevského Rad 5, 81109 Bratislava
35944226 podložky pod myš s ergonomick. oporou /16 ks/ 249,41 € 28.3.2012 JUDr. Mátejová
riaditeľka
252012 William - Jana Vrábelová,
Jungmanova 18, Bratislava
22657797 archívne boxy, šanóny, závesné mapy, obálky 262,00 € 13.4.2012 Mgr. Vinická
zástup. riaditeľky
262012 Edenred Slovakia,s. r. o.
Karadžičova 8, 82015 Bratislava
31328695 stravné poukážky 1169,57 € 27.4.2012 JUDr. Mátejová
riaditeľka
272012 EDOS-PEM,s. r. o.
Tematínska 4, 85105 Bratislava
36287229 vzdelávanie /odborný seminár/ 53,00 € 5.2.2012 JUDr. Mátejová
riaditeľka
282012 EURO-VKM,s. r. o.
Alžbeta Máziková,Nám. M. Benku 12, 81107 Bratislava
35893508 preklad z albán. j. do slov. j. 30,78 € 5.9.2012 JUDr. Mátejová riaditeľka
292012 eDśystem Slovakia,s. r. o.
Stará Vajnor. 21, 83104 Bratislava
36413658 2 ks (monitory) LG LED 22´´,1920x1080 229,32 € 5.11.2012 JUDr. Mátejová
riaditeľka
302012 EDOS-PEM,s. r. o.
Tematínska 4, 85105 Bratislava
36287229 vzdelávanie /odborný seminár/ 49,00 € 16.5.2012 JUDr. Mátejová
riaditeľka
312012 Edenred Slovakia,s. r. o.
Karadžičova 8, 82015 Bratislava
31328695 stravné poukážky 1211,06 € 23.5.2012 Mgr. Vinická, zástup. riaditeľky
322012 XEPAP, s. r. o.
Jesenské 4703, 960 01 Zvolen
31628605 xerografický papier 400,50 € 6.11.2012 JUDr. Mátejová
riaditeľka
332012 OTTO OFFICE, s. r. o.
Dostojevského rad 5, 81109 Bratislava
3594426 obálky, dymo štítky 302,96 € 6.11.2012 JUDr. Mátejová
riaditeľka
352012 PERGAMON,s. r. o. ,
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681 tonery 2786,97 € 7.12.2012 JUDr. Mátejová
riaditeľka
362012 EDOS-PEM,s. r. o.
Tematínska 4, 85105 Bratislava
36287229 vzdelávanie /odborný seminár/ 56,00 € 7.12.2012 JUDr. Mátejová
riaditeľka
372012 Edenred Slovakia,s. r. o.
Karadžičova 8, 82015 Bratislava
31328695 stravné poukážky 1444,21 € 20.7.2012 JUDr. Císarová
riaditeľka
382012 Mikrofer-Ing. Ferianc Ján,
Mierova 648/52, 82105 Bratislava
11683783 servis tlačiarní 40,30 € 8.9.2012 JUDr. Císarová
riaditeľka
392012 ADLO-Bezpeč. dvere,s. r. o.  
Trnavské mýto č. 1, Bratislava
35757094 presun trezoru 107,00 € 8.9.2012 JUDr. Císarová
riaditeľka
402012 Edenred Slovakia,s. r. o.
Karadžičova 8, 82015 Bratislava
31328695 stravné poukážky 1422,00 € 13.8.2012 JUDr. Císarová
riaditeľka
412012 Mikrofer-Ing. Ferianc Ján,
Mierova 648/52, 82105 Bratislava
11683783 servis tlačiarne 18,20 € 23.8.2012 JUDr. Císarová
riaditeľka
422012 RELIA, s. r. o.
Bratislava
31369308 vzdelávanie /odborný seminár/ 60,00 € 19.9.2012 JUDr. Císarová
riaditeľka
432012 Edenred Slovakia,s. r. o.
Karadžičova 8, 82015 Bratislava
31328695 stravné poukážky 1556,75 € 28.9.2012 JUDr. Císarová
riaditeľka
442012 IVES-Inšt. pre verej. správu,
Ul. M. SCH. Trnavsk. 1/a, 84410 Bratislava
151858 vzdelávanie                 2 zam. /odborný seminár/ 166,00 € 15.10.2012 JUDr. Císarová
riaditeľka
452012 OTTO OFFICE,s. r. o.
Dostojevského Rad 5, 81109 Bratislava
35944226 obálky, dymo štítky 318,74 € 24.10.2012 JUDr. Císarová
riaditeľka
462012 Edenred Slovakia,s. r. o.
Karadžičova 8, 82015 Bratislava
31328695 stravné poukážky 1139,39 € 11.5.2012 JUDr. Císarová
riaditeľka
472012 Büroprofi Kanex Slovakia,s. r. o. ,
Stará Vajnorská 3/A, Bratislava
31328695 Dymo štítky-18 ks krabíc 218,23 € 11.8.2012 JUDr. Císarová
riaditeľka
492012 EDOS-PEM,s. r. o.
Tematínska 4, 85105 Bratislava
36287229 vzdelávanie /odborný seminár-           2 zamest. / 106,00 € 22.11.2012 JUDr. Císarová
riaditeľka
502012 TNT,s. r. o. ,
Pri starom letisku 14, Bratislava
31351603 preprava pošt. zásielky 65,68 € 22.11.2012 JUDr. Císarová
riaditeľka
512012 Edenred Slovakia,s. r. o.
Karadžičova 8, 82015 Bratislava
31328695 stravné poukážky 1037,52 € 27.11.2012 JUDr. Císarová
riaditeľka
522012 IVES-Inšt. pre verej. správu,
Ul. M. SCH. Trnavsk. 1/a, 84410 Bratislava
151858 adaptačné                     vzdelávanie                 110,00 € 27.11.2012 JUDr. Císarová
riaditeľka
532012 XEPAP, s. r. o.
Jesenské 4703, 960 01 Zvolen
31628605 xerografický papier 396,40 € 30.11.2012 JUDr. Císarová
riaditeľka
542012 TNT,s. r. o. ,
Pri starom letisku 14, Bratislava
31351603 preprava pošt. zásielky 133,75 € 12.3.2012 JUDr. Císarová
riaditeľka
552012 TNT,s. r. o. ,
Pri starom letisku 14, Bratislava
31351603 preprava pošt. zásielky 120,77 € 12.6.2012 JUDr. Císarová
riaditeľka
562012 Poradca podnikateľa,s. r. o. ,
Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina
31592503 predplatné rok 2013 JUSTIČNÁ REVUE 112,25 € 12.10.2012 JUDr. Císarová
riaditeľka
572012 TNT,s. r. o. ,
Pri starom letisku 14, Bratislava
31351603 preprava pošt. zásielky 60,48 € 12.10.2012 JUDr. Císarová
riaditeľka

Faktúry

porad.č. dodávateľ predmet suma v Eur dátum
1/18 Union poisťovňa a.s. poistenie ZPC Oslo 9.1. - 12.1.2018 21,48 09.01.2018 JUDr. Andrea Císarová
2/18 EKON- perfekt, s.r.o. kolenie Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2017 a legislatívne zmeny v mzdovej účtárni k 1.1.2018 84 09.01.2018 JUDr. Andrea Císarová
3/18 GGFS s.r.o. stravné 01/2018 1524 09.01.2018 JUDr. Andrea Císarová
4/18 AQUA PRO EUROPE, a.s. prenájom dávkovača vody 11/2017 1,2 17.01.2018 JUDr. Andrea Císarová
5/18 AQUA PRO EUROPE, a.s. prenájom dávkovača vody 12/2017 1,2 17.01.2018 JUDr. Andrea Císarová
6/18 Sofos, a.s. 2 ks taška na notebook HP Business Slim Top Load Case 38,83 17.01.2018 JUDr. Andrea Císarová
7/18 Slovenská pošta, a.s. výplatné úver 12/2017 621 17.01.2018 JUDr. Andrea Císarová
8/18 Slovenská pošta, a.s. zberné jazdy 12/2017 193,8 17.01.2018 JUDr. Andrea Císarová
9/18 Rozhlas a televízia RTVS ročný poplatok za služby 2018 222,86 17.01.2018 JUDr. Andrea Císarová
10/18 MPSVR SR tel.hovory 12/2017 187,98 24.01.2018 JUDr. Andrea Císarová
11/18 MPSVR SR PHM z MPSVR 01/2018 26,16 25.01.2018 JUDr. Andrea Císarová
12/18 František Majtán- Euronics MS OFFICE 2016 - kanc. Balík 5 ks 1095 25.01.2018 JUDr. Andrea Císarová
13/18 INTO Slovakia, s.r.o. tonery 4 ks 259,2 25.01.2018 JUDr. Andrea Císarová
14/18 AQUA PRO EUROPE, a.s. pramenitá voda 3 ks 19,8 25.01.2018 JUDr. Andrea Císarová
15/18 túdio - V preklad zo SJ do AJ 28 25.01.2018 JUDr. Andrea Císarová
16/18 Orange Slovensko, a.s. tel.hovory 1/2018 8,99 02.02.2018 JUDr. Andrea Císarová
17/18 Orange Slovensko, a.s. tel. hovory 1/2018 103,49 02.02.2018 JUDr. Andrea Císarová
18/18 túdio - V preklad zo SJ do AJ 56 02.02.2018 JUDr. Andrea Císarová
19/18 túdio - V preklad zo SJ do AJ 28 02.02.2018 JUDr. Andrea Císarová
20/18 túdio - V preklad z AJ do SJ 28 02.02.2018 JUDr. Andrea Císarová
21/18 Q7 Digital Media, s.r.o. webhosting 06.02.2018 - 05.02.2019 71,98 02.02.2018 JUDr. Andrea Císarová
22/18 Mikrofer- Ferianc oprava tlačiarne HP LaserJet 1320 97,3 02.02.2018 JUDr. Andrea Císarová
23/18 TUCAN letenka Bukurešť 12.3. - 14.3. 2018 356,00 12.02.2018 JUDr. Andrea Císarová
24/18 AQUA PRO EUROPE, a.s. prenájom dávkovača vody 1/2018 1,20 12.02.2018 JUDr. Andrea Císarová
25/18 GGFS s.r.o. stravné 02/2018 1 372,00 12.02.2018 JUDr. Andrea Císarová
26/18 AQUA PRO EUROPE, a.s. voda 01/2018 1,20 12.02.2018 JUDr. Andrea Císarová
27/18 Profesia, s.r.o. uverejnenie inzerátu - štátny radca 70,80 16.02.2018 JUDr. Andrea Císarová
28/18 Slovenská pošta, a.s. výplatné úver 02/2018 709,40 23.02.2018 JUDr. Andrea Císarová
29/18 AQUA PRO EUROPE, a.s. pramenitá voda 01/2018 13,20 16.02.2018 JUDr. Andrea Císarová
30/18 Slovenská pošta, a.s. zberné jazdy 01/2018 224,40 23.02.2018 JUDr. Andrea Císarová
31/18 Servis2B, s.r.o. Nespreso kapsule 5 bal. 26,15 21.02.2018 JUDr. Andrea Císarová
32/18 Xepap, s.r.o. kancelárske potreby 275,96 27.02.2018 JUDr. Andrea Císarová
33/18 MPSVR SR telefón - pevná linka 214,29 23.02.2018 JUDr. Andrea Císarová
34/18 Exe, a.s. licencia ESET 696,00 26.02.2018 JUDr. Andrea Císarová
35/18 Orange Slovensko, a.s. telefón 114,64 27.02.2018 JUDr. Andrea Císarová
36/18 Mikrofer- Ferianc oprava tlačiarne OKI 47,30 02.03.2018 JUDr. Andrea Císarová
38/18 túdio - V preklad SJ - AJ 112,00 09.03.2018 JUDr. Andrea Císarová
39/18 túdio - V preklad SJ - AJ 56,00 09.03.2018 JUDr. Andrea Císarová
40/18 túdio - V preklad SJ - AJ 84,00 09.03.2018 JUDr. Andrea Císarová
41/18 TOWDY, s.r.o. tonery 6 ks 285,84 09.03.2018 JUDr. Andrea Císarová
42/18 U KORUNY práce k návrhu nadstavbového projektu k NP z roku 2015 330,00 09.03.2018 JUDr. Andrea Císarová
porad.č. dodávateľ predmet suma v Eur dátum
1/2017 GGFS,s.r.o Elektronické strav.poukážky 1236 20.01.2017 JUDr. Andrea Císarová
2/2017 MPSVR SR Náklady za PHM vozidiel MPSVR SR 74,37 20.01.2017 JUDr. Andrea Císarová
3/2017 Slovenská pošta Výplatné úver- UNS 603,9 20.01.2017 JUDr. Andrea Císarová
4/2017 MIKROFER-FERIANC Oprava tlačiarne, čistenie, test 88,6 20.01.2017 JUDr. Andrea Císarová
5/2017 MPSVR SR Telefón 205,2 30.01.2017 JUDr. Andrea Císarová
6/2017 Orange Slovensko a.s. Mobil 114,37 30.01.2017 JUDr. Andrea Císarová
7/2017 Full srvis spol. s.r.o. toner, valec do kopírky 274,8 30.01.2017 JUDr. Andrea Císarová
8/2017 Q7 Digital media s.r.o. webhosting 71,98 16.01.2017 JUDr. Andrea Císarová
9/2017 Faveo s.r.o. Letenka Brusel 640 22.02.2017 JUDr. Andrea Císarová
10/2017 GGFS,s.r.o Elektronické strav.poukážky 1248 22.02.2017 JUDr. Andrea Císarová
11/2017 Slovenská pošta Výplatné úver- UNS 692,55 22.02.2017 JUDr. Andrea Císarová
12/2017 SÚDST s.r.o. radné meranie spotreby PHM 288 22.02.2017 JUDr. Andrea Císarová
13/2017 MPSVR SR vyúčtovanie tel.hovorov 218,75 03.03.2017 JUDr. Andrea Císarová
14/2017 Orange Slovensko a.s. mobil 104,95 09.03.2017 JUDr. Andrea Císarová
15/2017 GGFS,s.r.o Elektronické strav.poukážky 1384 09.03.2017 JUDr. Andrea Císarová
16/2017 Slovenská pošta poštové služby 641,95 13.03.2017 JUDr. Andrea Císarová
17/2017 Slovenská pošta zberné jazdy 122,4 13.03.2017 JUDr. Andrea Císarová
18/2017 MPSVR SR nájomné 3428,26 20.03.2017 JUDr. Andrea Císarová
19/2017 MPSVR SR Telefón 215,91 21.03.2017 JUDr. Andrea Císarová
20/2017 INTO Slovakia, s.r.o. tonery 576 21.03.2017 JUDr. Andrea Císarová
21/2017 Profesia, s.r.o. inzerát - účtovníčka 82,8 22.03.2017 JUDr. Andrea Císarová
22/2017 Agentúra JASPIS, s.r.o. kolenie- účt. Rozp. Org. 39 22.03.2017 JUDr. Andrea Císarová
23/2017 GGFS,s.r.o stravné - doobjednanie 76 24.03.2017 JUDr. Andrea Císarová
24/2017 Orange Slovensko a.s. Mobil 76,65 03.04.2017 JUDr. Andrea Císarová
27/17 túdio - V PaedDr. Ľubica preklad Dufalová 84 03.04.2017 JUDr. Andrea Císarová
28/17 túdio - V PaedDr. Ľubica preklad Kapurové deti 315 04.04.2017 JUDr. Andrea Císarová
29/17 túdio - V PaedDr. Ľubica preklad Kapurová 84 03.04.2017 JUDr. Andrea Císarová
30/17 túdio - V PaedDr. Ľubica preklad Kindríková 42 03.04.2017 JUDr. Andrea Císarová
31/17 túdio - V PaedDr. Ľubica preklad Smith 84 03.04.2017 JUDr. Andrea Císarová
32/17 túdio - V PaedDr. Ľubica preklad Choudry Marek 42 03.04.2017 JUDr. Andrea Císarová
33/17 túdio - V PaedDr. Ľubica preklad Kapurová 112 03.04.2017 JUDr. Andrea Císarová
34/17 Lamitec , spol. s.r.o. kancelárske potreby 321,78 12.04.2017 JUDr. Andrea Císarová
35/17 CLEAN TONERY s.r.o. Valce 301,68 12.04.2017 JUDr. Andrea Císarová
36/17 Lamitec , spol. s.r.o. kancelárske potreby 563,46 13.04.2017 JUDr. Andrea Císarová
37/17 Lamitec , spol. s.r.o. gumičky 27,6 24.04.2017 JUDr. Andrea Císarová
38/17 Slovenská pošta zberné jazdy 234,6 24.04.2017 JUDr. Andrea Císarová
39/2017 Slovenská pošta Výplatné úver 741,45 24.04.2017 JUDr. Andrea Císarová
40/17 GGFS,s.r.o stravovacie poukážky 1168 24.04.2017 JUDr. Andrea Císarová
41/17 MPSVR SR Telefón 231,22 24.04.2017 JUDr. Andrea Císarová
42/17 túdio - V PaedDr. Ľubica preklad AJ 168 03.05.2017 JUDr. Andrea Císarová
43/17 túdio - V PaedDr. Ľubica preklad AJ 84 03.05.2017 JUDr. Andrea Císarová
44/17 Orange Slovensko a.s. mobil 102,67 03.05.2017 JUDr. Andrea Císarová
45/17 túdio - V PaedDr. Ľubica preklad AJ 42 05.05.2017 JUDr. Andrea Císarová
46/17 GGFS,s.r.o stravné 1500 10.05.2017 JUDr. Andrea Císarová
47/17 túdio - V PaedDr. Ľubica preklad AJ 28 10.05.2017 JUDr. Andrea Císarová
48/17 Slovenská pošta výplatné úver 566,85 22.05.2017 JUDr. Andrea Císarová
49/17 Slovenská pošta zberné jazdy 147 22.05.2017 JUDr. Andrea Císarová
50/17 Slovenská pošta zberné jazdy 183,6 22.05.2017 JUDr. Andrea Císarová
51/17 túdio - V PaedDr. Ľubica preklad AJ 224 25.05.2017 JUDr. Andrea Císarová
52/17 túdio - V PaedDr. Ľubica preklad AJ 168 25.05.2017 JUDr. Andrea Císarová
53/17 túdio - V PaedDr. Ľubica preklad AJ 42 25.05.2017 JUDr. Andrea Císarová
54/17 Ekonex, s.r.o. preklad NJ 180 25.05.2017 JUDr. Andrea Císarová
55/17 MPSVR SR Telefón 220,84 31.05.2017 JUDr. Andrea Císarová
56/17 Orange Slovensko a.s. Telefón 85,79 31.05.2017 JUDr. Andrea Císarová
58/17 Xepap s.r.o. odkladacie mapy 21,86 07.06.2017 JUDr. Andrea Císarová
59/17 KMG plus s.r.o. preklad AJ 180 08.06.2017 JUDr. Andrea Císarová
60/17 Wolters Kluwer ASPI 699,3 22.06.2017 JUDr. Andrea Císarová
61/17 túdio - V PaedDr. Ľubica Preklad AJ 112 22.06.2017 JUDr. Andrea Císarová
62/17 Slovenská pošta výplatné - úver 534,7 22.06.2017 JUDr. Andrea Císarová
63/17 Slovenská pošta výplatné - úver 214,2 22.06.2017 JUDr. Andrea Císarová
64/17 GGFS,s.r.o stravné 1348 22.06.2017 JUDr. Andrea Císarová
65/17 GGFS,s.r.o stravné doobjednanie 80 22.06.2017 JUDr. Andrea Císarová
66/17 MPSVR SR nájomné 3428,26 22.06.2017 JUDr. Andrea Císarová
67/17 MPSVR SR tel.hovory 232,18 20.06.2017 JUDr. Andrea Císarová
68/17 Alianz Slov. poisťovňa poistenie motor. vozidla 126,69 14.06.2017 JUDr. Andrea Císarová
69/17 Orange Slovensko a.s. Telefón 76,65 24.06.2017 JUDr. Andrea Císarová
69/17 Orange Slovensko a.s. Telefón 76,65 24.06.2017 JUDr. Andrea Císarová
70/17 Slovenská pošta poštové služby 3,5 07.07.2017 JUDr. Andrea Císarová
71/17 Artea s.r.o. samolepka na baner 24 10.07.2017 JUDr. Andrea Císarová
72/17 Wolters Kluwer ASPI 148,8 10.07.2017 JUDr. Andrea Císarová
73/17 Camea Computer tonery 481,14 10.07.2017 JUDr. Andrea Císarová
74/17 túdio - V PaedDr. Ľubica preklad AJ 14 10.07.2017 JUDr. Andrea Císarová
75/17 túdio - V PaedDr. Ľubica prelad Aj 70 10.07.2017 JUDr. Andrea Císarová
76/17 túdio - V PaedDr. Ľubica preklad AJ 28 10.07.2017 JUDr. Andrea Císarová
77/17 Slovenská pošta výplatné úver 806,75 11.07.2017 JUDr. Andrea Císarová
78/17 Slovenská pošta zberné jazdy 224,4 12.07.2017 JUDr. Andrea Císarová
79/17 Slovenská pošta storno - výplatné úver -806,75 11.07.2017 JUDr. Andrea Císarová
80/17 Slovenská pošta výplatné úver 806,75 11.07.2017 JUDr. Andrea Císarová
81/17 GGFS,s.r.o stravné 1516 19.07.2017 JUDr. Andrea Císarová
82/17 MPSVR SR tel.hovory 216,56 19.07.2017 JUDr. Andrea Císarová
83/17 Xepap s.r.o. kopírovací papier 770,09 20.07.2017 JUDr. Andrea Císarová
84/17 Orange Slovensko a.s. Telefón 76,59 24.07.2017 JUDr. Andrea Císarová
86/17 Adzone s.r.o. pracovný obed - Lotyšská delegácia 196 04.08.2017 JUDr. Andrea Císarová
87/17 túdio - V PaedDr. Ľubica preklad do AJ 70 11.08.2017 JUDr. Andrea Císarová
88/17 túdio - V PaedDr. Ľubica preklad do AJ 42 11.08.2017 JUDr. Andrea Císarová
89/17 GGFS,s.r.o stravné 1432 14.08.2017 JUDr. Andrea Císarová
90/17 Slovenská pošta výplatné úver 633,35 14.08.2017 JUDr. Andrea Císarová
91/17 Slovenská pošta zberné jazdy 204 14.08.2017 JUDr. Andrea Císarová
92/17 MPSVR SR ročné vyúčtovanie za rok 2016 4577,06 16.08.2017 JUDr. Andrea Císarová
93/17 Mgr. Henriette Geierová tlmočnícke služby 3.-4.8.2017 400 18.08.2017 JUDr. Andrea Císarová
94/17 Alianz Slov. poisťovňa havarijné poistenie 25.9.2017 - 24.9.2018 356,9 21.08.2017 JUDr. Andrea Císarová
95/17 Slovenská pošta poplatky 2,5 25.08.2017 JUDr. Andrea Císarová
96/17 Slovenská pošta storno poplatku -2,5 25.08.2017 JUDr. Andrea Císarová
97/17 AQUA PRO, s.r.o. pramenitá voda 07/2017 1,2 25.08.2017 JUDr. Andrea Císarová
98/17 AQUA PRO, s.r.o. pramenitá voda 07/2017 13,2 25.08.2017 JUDr. Andrea Císarová
99/17 Xepap s.r.o. kancelárske potreby 193,86 25.08.2017 JUDr. Andrea Císarová
100/17 MPSVR SR tel.hovory 219,69 25.08.2017 JUDr. Andrea Císarová
101/17 Orange Slovensko a.s. Telefón 81,32 30.08.2017 JUDr. Andrea Císarová
102/17 Faveo s.r.o. Letenka Brusel 5.9.2017 698 31.08.2017 JUDr. Andrea Císarová
103/17 MPSVR SR storno - ročné vyúčtovanie MPSVR 2016 -4577,06 04.08.2017 JUDr. Andrea Císarová
104/17 MPSVR SR ročné vyúčtovanie za rok 2016 4577,06 04.08.2017 JUDr. Andrea Císarová
105/17 Slovenská pošta výplatné - úver 495,4 11.09.2017 JUDr. Andrea Císarová
106/17 AQUA PRO, s.r.o. pramenitá voda 08/2017 19,8 04.09.2017 JUDr. Andrea Císarová
107/17 AQUA PRO, s.r.o. prenájom dávkovača vody 08/2017 1,2 04.09.2017 JUDr. Andrea Císarová
108/17 Slovenská pošta zberné jazdy 224,4 13.09.2017 JUDr. Andrea Císarová
109/17 GGFS,s.r.o stravné 1308 19.09.2017 JUDr. Andrea Císarová
110/17 PosAm, spol.s.r.o. USB Token eToken5110 97,56 19.09.2017 JUDr. Andrea Císarová
111/17 MPSVR SR tel.hovory 08/2017 236,55 21.09.2017 JUDr. Andrea Císarová
112/17 Orange Slovensko a.s. Telefón 8/2017 77,44 25.09.2017 JUDr. Andrea Císarová
113/17 túdio - V PaedDr. Ľubica preklad do AJ 56 02.10.2017 JUDr. Andrea Císarová
114/17 túdio - V PaedDr. Ľubica preklad do AJ 42 02.10.2017 JUDr. Andrea Císarová
115/17 túdio - V PaedDr. Ľubica preklad do AJ 28 02.10.2017 JUDr. Andrea Císarová
116/17 Kancelária NRSR kolenie pracovníkov CIPC 883,85 02.10.2017 JUDr. Andrea Císarová
117/17 GGFS,s.r.o stravné 1432 04.10.2017 JUDr. Andrea Císarová
118/17 AQUA PRO, s.r.o. prenájom dávkovača vody 10/2017 1,2 04.10.2017 JUDr. Andrea Císarová
119/17 DITEC COMMERCE, s.r.o. Licencia D. convert 557,88 06.10.2017 JUDr. Andrea Císarová
120/17 MPSVR SR nájomné 4573 13.10.2017 JUDr. Andrea Císarová
121/17 TUCAN letenka Rotterdam 9.10.2017 221 10.10.2017 JUDr. Andrea Císarová
122/17 TUCAN letenka Rotterdam 9.10. - 18.10. 2017 203 10.10.2017 JUDr. Andrea Císarová
123/17 Slovenská pošta výplatné úver 608,6 12.10.2017 JUDr. Andrea Císarová
124/17 Slovenská pošta zberné jazdy 193,8 13.10.2017 JUDr. Andrea Císarová
125/17 túdio - V PaedDr. Ľubica preklad do AJ 112 25.10.2017 JUDr. Andrea Císarová
126/17 túdio - V PaedDr. Ľubica preklad do AJ 42 25.10.2017 JUDr. Andrea Císarová
127/17 MPSVR SR tel.hovory 214,61 25.10.2017 JUDr. Andrea Císarová
128/17 MPSVR SR PHM - použitie služob- vozidla na ZPC a PC 82,21 25.10.2017 JUDr. Andrea Císarová
129/17 Orange Slovensko a.s. Telefón 68,6 31.10.2017 JUDr. Andrea Císarová
130/17 GGFS,s.r.o stravné 1316 11.11.2017 JUDr. Andrea Císarová
131/17 Xepap s.r.o. USB kľúče 50,23 11.11.2017 JUDr. Andrea Císarová
132/17 AQUA PRO, s.r.o. pramenitá voda 10/2017 33 10.11.2017 JUDr. Andrea Císarová
133/17 Webglobe Yegon, s.r.o. registrácia CIPC.sk 14,28 10.11.2017 JUDr. Andrea Císarová
134/17 Orange Slovensko a.s. internet 10/2017 8,99 10.11.2017 JUDr. Andrea Císarová
135/17 Slovenská pošta výplatné úver 628,15 13.11.2017 JUDr. Andrea Císarová
136/17 túdio - V PaedDr. Ľubica preklad do AJ 28 13.11.2017 JUDr. Andrea Císarová
137/17 túdio - V PaedDr. Ľubica preklad do AJ 28 13.11.2017 JUDr. Andrea Císarová
138/17 Slovenská pošta zberné jazdy 224,4 15.11.2017 JUDr. Andrea Císarová
139/17 Poradca podnikateľa , s.r.o. Predplatné Dane a účtovníctvo , Personálny a mzdový pordaca 182,3 20.11.2017 JUDr. Andrea Císarová
140/17 Camea Computer tonery + valec 493,5 22.11.2017 JUDr. Andrea Císarová
141/17 MPSVR SR tel.hovory 205,42 21.11.2017 JUDr. Andrea Císarová
142/17 KMG international s.r.o. vypracovanie sociologického prieskumu 180 24.11.2017 JUDr. Andrea Císarová
143/17 Orange Slovensko a.s. telefón 298,72 05.12.2017 JUDr. Andrea Císarová
144/17 Orange Slovensko a.s. internet 11/2017 8,99 06.12.2017 JUDr. Andrea Císarová
145/17 TNL Slovakia, s.r.o. Dymo štítky 323,71 06.12.2017 JUDr. Andrea Císarová
146/17 U KORUNY vypracovanie zámeru 480 06.12.2017 JUDr. Andrea Císarová
147/17 GGFS,s.r.o stravné 1332 06.12.2017 JUDr. Andrea Císarová
148/17 túdio - V PaedDr. Ľubica preklad zo SJ do AJ 42 06.12.2017 JUDr. Andrea Císarová
149/17 AQUA PRO, s.r.o. pramenitá voda 11/2017 13,2 04.12.2017 JUDr. Andrea Císarová
150/17 U KORUNY prava zámeru 585 06.12.2017 JUDr. Andrea Císarová
151/17 iSAY, s.r.o. mediálne poradenstvo 11/2017 1040 11.12.2017 JUDr. Andrea Císarová
152/17 Xepap s.r.o. dátumovka 23,52 11.12.2017 JUDr. Andrea Císarová
153/17 Slovenská pošta výplatné úver 705,6 15.12.2017 JUDr. Andrea Císarová
154/17 Slovenská pošta zberné jazdy 204 15.12.2017 JUDr. Andrea Císarová
155/17 RMJET spol. s.r.o. servis a prehliakda služobného auta 231,91 19.12.2017 JUDr. Andrea Císarová
156/17 MPSVR SR tel.hovory 255,01 19.12.2017 JUDr. Andrea Císarová
157/17 Bratislavský meštiansky pivovar prenájom priestorov, občerstvenie 384,8 19.12.2017 JUDr. Andrea Císarová
158/17 Mgr. Henriette Geierová tlmočnícke služby 14.12.2017 140 21.12.2017 JUDr. Andrea Císarová
159/17 Ekonex, s.r.o. preklad do NJ 300 21.12.2017 JUDr. Andrea Císarová
160/17 Ekonex, s.r.o. preklad do FrJ 400 21.12.2017 JUDr. Andrea Císarová
161/17 TUCAN letenka Nórsko 345 27.12.2017 JUDr. Andrea Císarová
162/17 TUCAN letenka Nórsko 345 27.12.2017 JUDr. Andrea Císarová
163/17 TUCAN letenka Nórsko 345 27.12.2017 JUDr. Andrea Císarová
164/17 TUCAN letenka Nórsko 345 27.12.2017 JUDr. Andrea Císarová
165/17 Sofos, a.s. počítače 6375 27.12.2017 JUDr. Andrea Císarová
166/17 Sofos, a.s. tlačiarne a notebooky 2803 27.12.2017 JUDr. Andrea Císarová
167/17 Orange Slovensko a.s. telefón 103,52 28.12.2017 JUDr. Andrea Císarová
168/17 Orange Slovensko a.s. internet 8,99 28.12.2017 JUDr. Andrea Císarová
169/17 Artea s.r.o. reklamné predmety 780 28.12.2017 JUDr. Andrea Císarová
170/17 MPSVR SR nájomné 4573 28.12.2017 JUDr. Andrea Císarová
171/17 Edevcon, s.r.o. vypracovanie správy - problematika odoberania detí 400 29.12.2017 JUDr. Andrea Císarová
172/17 iSAY, s.r.o. poradenské služby 1430 22.12.2017 JUDr. Andrea Císarová
173/17 Fons iuris s.r.o vypracovanie výzvy a žaloby na RTVS 600 27.12.2017 JUDr. Andrea Císarová
porad.č. dodávateľ IČO predmet suma v Eur slo FA zmluva dátum prijatia splatnosť
12016 MPSVR SR Špitálska 6-9, Bratislava klapk. Telefóny 218,94 177/15 17961/2007/I-83 13.01.2016 27.01.2016
22016 Slov.pošta a.s. Partizánska 9 Banská Bystrica ver 12/15 560,95 9000895219 13.01.2016 25.01.2016
32016 Aqua Pro Pod Fučou 7 Košice pramenitá voda AQUA 41,4 82259595 12.01.2016 14.01.2016
42016 Aqua Pro Pod Fučou 7 Košice 44489986 pramenitá voda AQUA 6 81230366 12.01.2016 14.01.2016
52016 GGFS s.r.o. Sasinkova Bratislava 44489986 stravné poukážky 01/2016 296 ks 1182,58 43160068 18.01.2016 04.02.2016
62016 Perlaki Ivan Consulting Martingerova 8 811 02 Bratislava 44489986 preklad objednávky č.1/16 19 01/2016 18.01.2016 28.01.2016
72016 Perlaki Ivan Consulting Martingerova 8 811 02 Bratislava 44489986 preklad objednávky č.2/2016 1159 02/2016 18.01.2016 29.01.2016
82016 Faveo s.r.o. Ružová dolina 6 821 08 Bratislava 44489986 letenky Viedeň - Nice 698 1601000 22.01.2016 17.02.2016
92016 Perlaki Ivan Consulting Martingerova 8 811 02 Bratislava 44489986 preklad objednávky 06/16 76 06/2016 25.01.2016 02.02.2016
102016 Orange Slovensko a.s., Metodova 8 44489986 mobil 22.12.2015-21.1.2016 113,71 5333714151 A2075030-0001 27.01.2016 05.02.2016
112016 Perlaki Ivan Consulting Martingerova 8 811 02 Bratislava 44489986 preklad objednávky 7/2016 28,5 07/2016 27.01.2016 05.02.2016
122016 Poradca podnikateľa Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 44489986 kolenie: Správa registratúry 66 9500005880 03.02.2016 29.02.2016
132016 GGFS s.r.o. Sasinkova Bratislava 44489986 stravné poukážky 2/16 1146,62 43160362 08.02.2016 28.02.2016
142016 Q7 digitál média Vajanského 58 921 01 Piešťany 44489986 WebhostingCIPC 6.2.-31.1.2016 1.1.2017-5.2.2017 71,99 116020098 10.02.2016 19.02.2016
152016 Slov.pošta a.s. Partizánska 9 Banská Bystrica 44489986 ver 01/2016 543,8 9000903043 11.02.2016 23.02.2016
162016 Ivan PerlakiConsulting Martingerova 8 811 02 Bratislava 46990160 preklad do AJ 95,00 € 92016 12.02.2016 22.02.2016
172016 Ivan PerlakiConsulting Martingerova 8 811 02 Bratislava 46990160 dobropis k fa 108/2015/preklad -361,00 € 1/2016 17.02.2016 17.02.2016
182016 Ivan PerlakiConsulting Martingerova 8 811 02 Bratislava 46990160 dobropis k fa 107/2015/preklad -19,00 € 2/2016 17.02.2016 17.02.2016
192016 MPSVaR, Špitálska 6-8,Bratislava kl. telefóny 01/2016 207,90 € 20/2016 19.02.2016 04.03.2016
202016 ORANGE ,a.s. Bratislava služobný mobil 68,92 € 5338020875 25.02.2016 04.03.2016
212016 Translata s.r.o. Einsteinova 24 Bratislava preklad obj. 12/16 61,60 € 1607000184 26.02.2016 08.03.2016
222016 Translata s.r.o. Einsteinova 24 Bratislava preklad obj. 11/16 42 1607000183 03.03.2016 18.03.2016
232016 GGFS s.r.o. Sasinkova Bratislava 44489986 stravné 03/16 /ks 356 1424 4316757 03.03.2016 18.03.2016
242016 Translata s.r.o. Einsteinova 24 Bratislava preklad do taliančiny 131,76 € 1607000206 03.03.2016 08.03.2016
252016 IT Learning Kominárska2 831 02 Bratislava počítače LENOVO 5 ks 4 980,00 € 1610205 08.03.2016 18.03.2016
262016 Emba-Trade spol. s.r.o. Komárňanská Nové zámky archívne zakladače 50ks 95,50 € 416167 07.03.2016 18.03.2016
272016 Slov.pošta a.s. Partizánska 9 Banská Bystrica ver 2/2016 654,45 9000911161 11.03.2016 23.03.2016
282016 Slov.pošta a.s. Partizánska 9 Banská Bystrica 44489986 tlač služby - manipulačý poplatok 8,87 9000916806 18.03.2016 07.04.2016
292016 MPSVaR, Špitálska 6-8,Bratislava 44489986 Výpožička 1 Q 2016 3428,26 17.03.2016 24.03.2016
302016 MPSVaR, Špitálska 6-8,Bratislava klapkové telefóny 238,7 382016 22.03.2016 04.04.2016
312016 MIKROPER, Ing. Ján Feranc, Mierová 52 821 05 Bratislava HP Enterprise 396,3 16030 22.03.2016 31.03.2016
322016 ACORD s.r.o Údernícka 11 851 01 Bratislava komponenty server - zálohová 2400 91610001 30.03.2016 01.04.2016
332016 Orange, a.s. Bratislava mobil 03/2016 66,59 137162533 29.03.2016 07.04.2016
342016 Perla Farkašová Sasinkova 7 90021 Svätý Jur 32162961 overenie prekladu - memorandum 25 24/16 22.03.2016 05.04.2016
352016 GGFS s.r.o. Sasinkova Bratislava dobitie stravných lístkov 1380 43161314 07.04.2016 04.05.2016
362016 GGFS s.r.o. Sasinkova Bratislava dobitie stravných lístkov 84 43161341 07.04.2016 07.04.2016
372016 ACORD s.r.o Údernícka 11 851 01 Bratislava vyúčtovacia faktúra 5964 9160175 22.04.2016 11.04.2016
382016 Slov.pošta a.s. Partizánska 9 Banská Bystrica ver 03/2016 728,4 9000919209 13.04.2016 25.04.2016
392016 A-TEAM s.r.o. Smrečianska 43, 811 0 5 Bratislava oprava trezoru 147,78 2016157 14.04.2016 22.04.2016
402016 MPSVaR, Špitálska 6-8,Bratislava klapkpvé telefóny 222,36 50/2016 19.04.2016 03.05.2016
412016 ORANGE ,a.s. Bratislava služobný mobil 68,27 5346605900 25.04.2016 08.05.2016
422016 ARCHIDATA Prievozská 32, 821 02 Bratislava registratúra - vyraďovanie 1482 1601 25.04.2016 02.05.2016
432016 Translata s.r.o. Einsteinova 24 Bratislava preklad objednávky 36,8 1615000031 27.04.2016 06.05.2016
442016 GGFS s.r.o. Sasinkova Bratislava stravné lístky 04/2016 1296 43161716 06.05.2016 01.06.2016
452016 GGFS s.r.o. Sasinkova Bratislava stravné lístky 04/2016-dofakt. 168 43161716 11.05.2016 04.06.2016
462016 Slov.pošta a.s. Partizánska 9 Banská Bystrica ver 04/2016 666,85 9000927288 12.05.2016 24.05.2016
472016 MPSVaR, Špitálska 6-8,Bratislava klapkové tel.04/2016 212,61 61/2016 23.05.2016 01.06.2016
482016 Orange, a.s. Bratislava mobil 05/2016 67,01 137162533 04.06.2016 07.06.2016
492016 JUDr. Belica Peter Konventná 9 811 03 Bratislava právne zastupovanie 594,56 14/2016 03.06.2016 17.06.2016
492016 Translata s.r.o. Einsteinova 24 Bratislava preklad zo SJ 65,8 1615000056 01.06.2016 09.06.2016
502016 Translata s.r.o. Einsteinova 24 Bratislava preklad zo SJ 38,4 161500057
532016 TUCAN, cestovná kancelária, Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava letenky Bratislava - Glasgow 2x 920 261115083 13.06.2016 13.06.2016
542016 Transportexport,s.r.o. povinné školenie vodičov 7 92/2016 20.06.2016 20.07.2016
552016 ALLIANZ - Slovenská poisťovňa poistné auto 25.9.-24.9.2017 117,19 8018978189 24.06.2016 25.09.2016
562016 MPSVaR, Špitálska 6-8,Bratislava telefóny 05/2016 255,1 75/2016 21.06.2016 04.07.2016
57/2016 Translata s.r.o. Einsteinova 24 Bratislava preklad 56 1615000094 04.07.2016 13.07.2016
58/2016 Studio V - Paedr. Ľubica Varečková preklad 140 15/2016 07.07.2016 14.07.2016
59/2016 Studio V - Paedr. Ľubica Varečková preklad 70 16/2016 07.07.2016 14.07.2016
60/2016 Orange Slovensko a.s., Metodova 8 mobil 06/2016 77,39 137162533 08.07.2016 08.08.2016
61/2016 MPSVR SR Špitálska 6-9, Bratislava nájom 1/Q 2016 3428,26 2136212 08.07.2016 08.07.2016
62/2016 GGFS s.r.o. Sasinkova Bratislava stravné 07/2016 1256 43162673 14.07.2016 31.07.2016
63/2016 Slov.pošta a.s. Partizánska 9 Banská Bystrica vyplatenie úver 607,8 9000943952 12.07.2016 22.07.2016
64/2016 TUCAN, cestovná kancelária, Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava letenka 225 261116258 22.07.2016 15.07.2016
65/16 Studio V - Paedr. Ľubica Varečková preklad 50 19/2016 22.07.2016 11.08.2016
66/2016 MPSVR SR Špitálska 6-9, Bratislava telefóny 06/2016 250,54 92/2016 21.07.2016 04.08.2016
67/2016 Orange Slovensko a.s., Metodova 8 mobil 07/2016 90,32 5359632966 25.07.2016 07.08.2016
68/2016 Xepap kanc.papier 748,8 1604100245 25.07.2016 13.09.2016
69/2016 TUCAN, cestovná kancelária, Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava letenky 311 261116491 27.07.2016 22.07.2016
70/2016 GGFS s.r.o. Sasinkova Bratislava stravné 08/2016 1364 43163186 08.08.2016 31.08.2016
71/2016 Slov.pošta a.s. Partizánska 9 Banská Bystrica výpl.úver 567,1 9000950989 11.08.2016 23.08.2016
72/2016 MPSVR SR Špitálska 6-9, Bratislava telef. 206,46 104/2016 18.08.2016 31.08.2016
73/2016 Studio V - Paedr. Ľubica Varečková preklad 28 21/2016 18.08.2016 16.08.2016
74/2016 Studio V - Paedr. Ľubica Varečková preklad 84 20/2016 18.08.2016 16.08.2016
75/2016 Studio V - Paedr. Ľubica Varečková preklad 28 24/2016 18.08.2016 18.08.2016
76/2016 Studio V - Paedr. Ľubica Varečková preklad 42 25/2016 18.08.2016 28.08.2016
77/2016 Studio V - Paedr. Ľubica Varečková preklad 49 26/2016 18.08.2016 29.08.2016
78 16 Stanislav Hilka doplatok fak. 150 22016415 08.08.2016
79 16 GGFS s.r.o. Sasinkova Bratislava stravné 9/2016 1568 43163755 07.09.2016 02.10.2016
80 16 ALLIANZ - Slovenská poisťovňa poistenie vozidiel 356,9 24.08.2016 25.09.2016
81 16 Studio V - Paedr. Ľubica Varečková preklad 56 02.09.2016 09.09.2016
82 16 Studio V - Paedr. Ľubica Varečková preklad 42 02.09.2016 10.09.2016
83 16 MPSVR SR Špitálska 6-9, Bratislava ročné vyučtovanie nákladov 5182,37 30.08.2016 08.09.2016
84 16 Orange Slovensko a.s., Metodova 8 telefón 8/2016 71,45 05.09.2016 08.09.2016
85 16 Faveo s.r.o. Ružová dolina 6 821 08 Bratislava poplatok za zmenu letenky (Oslo) 170 542 14.09.2016 09.10.2016
86 16 MPSVR SR Špitálska 6-9, Bratislava telefóny 8 16 193,24 122 2016 20.09.2016 03.10.2016
87 16 Studio V - Paedr. Ľubica Varečková preklad 70 31 2016 12.09.2016 26.09.2016
88 16 Slov.pošta a.s. Partizánska 9 Banská Bystrica výplatné 534,35 9000959825 14.09.2016 23.09.2016
89 16 ACTIVA títky 600 FV 103-621278 22.09.2016 04.10.2016
90 16 Orange Slovensko a.s., Metodova 8 telefón 9 2016 82,16 5368323712 26.09.2016 09.10.2016
91 16 Studio V - Paedr. Ľubica Varečková preklad 28 34 16 28.09.2016 12.10.2016
92 16 Studio V - Paedr. Ľubica Varečková preklad 42 33 16 28.09.2016 12.10.2016
93 16 Studio V - Paedr. Ľubica Varečková preklad 84 32 16 28.09.2016 12.10.2016
94 16 Faveo s.r.o. Ružová dolina 6 821 08 Bratislava letenky 379 160101464 17.10.2016 19.10.2016
95 16 Studio V - Paedr. Ľubica Varečková preklad AJ 42 35 2016 10.10.2016 14.10.2016
96 16 Slov.pošta a.s. Partizánska 9 Banská Bystrica výplatné 582,45 9000969023 12.10.2016 24.10.2016
97 16 GGFS s.r.o. Sasinkova Bratislava stravné lístky 1296 43164540 13.10.2016 05.11.2016
98 16 Orange Slovensko a.s., Metodova 8 telefón 10 16 67,62 5372697545 25.10.2016 31.10.2016
99 16 MPSVR SR Špitálska 6-9, Bratislava telefón 9 16 196,01 1322016 20.10.2016 28.10.2016
100 16 TUCAN, cestovná kancelária, Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava letenka 268 261119667 14.11.2016 04.11.2016
101 16 TUCAN, cestovná kancelária, Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava letenka 207 261119666 14.11.2016 04.11.2016
102 16 TUCAN, cestovná kancelária, Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava letenka 179 261119665 14.11.2016 04.11.2016
103 16 GGFS s.r.o. Sasinkova Bratislava stravné lístky 1312 43165090 08.11.2016 04.12.2016
104 16 Slov.pošta a.s. Partizánska 9 Banská Bystrica poštové služny 749,1 9000974827 10.11.2016 22.11.2016
105 16 Studio V - Paedr. Ľubica Varečková preklad 112 38 2016 04.11.2016 15.11.2016
106 16 Studio V - Paedr. Ľubica Varečková preklad 64 41 2016 11.11.2016 09.11.2016
107 16 Webglobe - Yegon registrácia cipc.sk 23,9 2167128709 08.11.2016 25.11.2016
108 16 Orange Slovensko a.s., Metodova 8 telefón 0,5 1919930028 21.11.2016 01.12.2016
109 16 Studio V - Paedr. Ľubica Varečková preklad 42 442016 21.11.2016 30.11.2016
110 16 MPSVR SR Špitálska 6-9, Bratislava klapkové telefóny 242,82 146 2016 21.11.2016 30.11.2016
111 16 MPSVR SR Špitálska 6-9, Bratislava nájom 3Q 2016 3428,26 2136212 24.11.2016
112 16 MPSVR SR Špitálska 6-9, Bratislava nájom 4 Q 2016 3428,26 2136212 24.11.2016
113 16 Orange Slovensko a.s., Metodova 8 telefón 141,81 137162533 24.11.2016 08.12.2016
114 16 Studio V - Paedr. Ľubica Varečková preklad 56 47 16 25.11.2016 13.12.2016
115 16 Studio V - Paedr. Ľubica Varečková preklad 56 46 16 25.11.2016 05.12.2016
116 16 Studio V - Paedr. Ľubica Varečková preklad 98 45 16 25.11.2016 07.12.2016
117 16 Belica právne zastupovanie 1000 36 2016 05.12.2016 16.12.2016
118 16 Slov.pošta a.s. Partizánska 9 Banská Bystrica výplatné 736,9 9000983293 12.12.2016 23.12.2016
119 16 GGFS s.r.o. Sasinkova Bratislava stravovacie poukážky 1360 43165820 12.12.2016 04.01.2017
120 16 EKONEX, s.r.o. preklad FJ 990 161 2016 12.12.2016 08.01.2017
121 16 MPSVR SR Špitálska 6-9, Bratislava telefóny 236,57 162 2016 12.12.2016 22.12.2016
122 16 Studio V - Paedr. Ľubica Varečková preklad do AJ 42 50 2016 14.12.2016 21.12.2016
123 16 Studio V - Paedr. Ľubica Varečková preklad do AJ 168 51 2016 14.12.2016 23.12.2016
124 16 Tehelné pole, a.s. konferencia 22364,52 301161918 15.12.2016 09.01.2016
125 16 Metafora, s.r.o. tlmočenie 600 992016 12.12.2016 26.12.2016
126 16 LYNX, s.r.o. konfigurácia dochádzkového systému, školenie k dochádzkovému systému 622,38 12160467 15.12.2016 07.01.2016
127 16 AJ Produkty, a.s. kancelárske stoličky 1026,36 201608628 19.12.2016 28.12.2016
128 16 Xepap, s.r.o. kancelársky papier 743,64 1604100448 19.12.2016 17.02.2017
129 16 Office Land kancelárske potreby 422,21 16064085 19.12.2016 23.12.2016
130 16 Camea Computer tonery 176,26 6161012133 20.12.2016 26.12.2016
131 16 Fons iuris sro analýza výživné 1000,00 442016 23.12.2016 31.12.2016
132 16 túdio V-Varečková preklad-konferencia 1170,00 522016 23.12.2016 31.12.2016
133 16 EKONEX jaz.preklad 725,00 122016 29.12.2016 05.01.2017
12015 LE CHEQUE DEJEUNER, Bratislava 31396674 Stravné lístky 1328 € 1372014 05.01.2015 23.01.2015
22015 Orange Slovensko a.s., Metodova 8 35697270 mobil hovory 236,5 € A2075030-0001 26.01.2015 30.01.2015
32015 LE CHEQUE DEJEUNER, Bratislava 31396674 Stravné lístky 1380 € 45015 04.02.2015 12.02.2015
42015 Q7 Digital Media s.r.o. Piešťany 36237141 web hosting 71,98 € 72015 09.02.2015 12.02.2015
52015 Slov.pošta a.s.Banská Bystrica 36631124 poštový úver 01/15 491,1 € povol.pošt.úverom 1205 12.02.2015 17.02.2015
62015 Residence Services Ing. Dvořáková Bratislava 44489986 preklad do dánštiny 69 € 52015 12.02.2015 17.02.2015
72015 PhDr.Mária Křenková Prokopova 11, Bratislava 17344531 preklad do AJ 97,5 € 12015 13.02.2015 20.02.2015
82015 PhDr. Darina Urbanková Dostojevského rad 3, Bratislava preklad do AJ 27,75 € 62015 13.02.2015 20.02.2015
92015 PhDr. Darina Urbanková Dostojevského rad 3, Bratislava preklad do AJ 231,25 € 82015 13.02.2015 20.02.2015
102015 MPSVR SR Špitálska 6-9, Bratislava 681156 výpožička 1.Q/15 3428,26 € Zmluva č.17961/2007/I-83 17.02.2015 20.02.2015
112015 MPSVR SR Špitálska 6-9, Bratislava 681156 klap.telefóny 245,17 € Zmluva č.17961/2007/I-83 20.02.2015 27.02.2015
122015 Orange Slovensko a.s., Metodova 8 35697270 mobil hovory 70,18 € A2075030-0001 26.02.2015 05.03.2015
132015 Camea Comp system s.r.o. Sabinovská 5065,Prešov 36468924 Combatible toner 20 ks 198,98 € 162015 27.02.2015 05.03.2015
142015 Activa Slovakia s.r.o. Štúrova13, Bratislava 35787180 adresné štítky 649,51 € 92015 02.03.2015 05.03.2015
152015 PhDr.Mária Křenková Prokopova 11, Bratislava 17344531 preklad do AJ 341,5 € 1213142015 06.03.2015 12.03.2015
162015 Zita Ševcová Znievska 12, Bratislava preklad do NJ 169,4 € 152015 06.03.2015 12.03.2015
172015 Slov.pošta a.s.Banská Bystrica 36631124 poštový úver 02/15 541,35 € povol.pošt.úverom 1205 12.03.2015 19.03.2015
182015 MPSVR SR Špitálska 6-9, Bratislava 681156 klap.telefóny 240,42 € Zmluva č.17961/2007/I-83 20.03.2015 30.03.2015
192015 Transport Expert s.r.o., Zvolen 46893971 kolenie vodičov ref.vozidiel 7 € 222015 25.03.2015 01.04.2015
202015 Orange Slovensko a.s., Metodova 8 35697270 mobil hovory 97,38 € A2075030-0001 26.03.2015 01.04.2015
212015 IT Learning s.r.o.Komi nárska 2,4,Bratislava 43939899 držba databaz.servera 480 € 242015 07.04.2015 14.04.2015
222015 GGFS s.r.o. Sasinkova Bratislava 47079690 Stravné lístky 1542,15 € 202015 07.04.2015 14.04.2015
232015 PhDr.Štefan Matula, Bratislava zasad. komisie 79,68 € 212015 01.04.2015 14.04.2015
242015 PhDr.Mária Křenková Prokopova 11, Bratislava 17344531 preklady 227,5 € 172015 09.04.2015 14.04.2015
252015 udiovít Homola TV-SERVIS Bratislava 11824719 odborný posudok a likvid.techniky 288 € 252015 09.04.2015 17.04.2015
262015 Slov.pošta a.s.Banská Bystrica 36631124 poštový úver 03/15 627,55 € povol.pošt.úverom 1205 13.04.2014 17.04.2015
272015 PhDr. Darina Urbanková Dostojevského rad 3, Bratislava preklad do AJ 100 € 102015 16.04.2015 05.05.2015
282015 GGFS s.r.o. Sasinkova Bratislava 47079690 Stravné lístky 1290,45 € 272015 20.04.2015 28.04.2015
292015 Hrčka Vlastimil Pneuservis Zvončín 40084451 prezutie auta 48 € 352015 21.04.2015 28.04.2015
302015 MPSVR SR Špitálska 6-9, Bratislava 681156 klap.telef 03/15 267,03 € Zmluva č.17961/2007/I-83 22.04.2015 28.04.2015
312015 PEVA Trans s.r.o. Bučany 46484019 odvoz kanc. nábytku k likvidácii 360 € 262015 24.04.2015 30.04.2015
322015 Orange Slovensko a.s., Metodova 8 35697270 mobil hovory 184,2 € A2075030-0001 27.04.2015 30.04.2015
332015 ITG s.r.o. Hrobákova 26, Bratislava 47568755 audit počítačovej siete 997,5 € 362015 28.04.2015 11.05.2015
342015 GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava 47079690 Stravné lístky 1430,28 € 382015 06.05.2015 14.05.2015
352015 PhDr.Mária Křenková Prokopova 11, Bratislava 17344531 preklad do AJ 318,5 € 2830312015 07.05.2015 14.05.2015
362015 Ivan Perlaki Consulting, Martinengova 8, Bratislava 46990160 preklad do NJ 95 € 342015 07.05.2015 14.05.2015
372015 Ivan Perlaki Consulting, Martinengova 8, Bratislava 46990160 preklad do AJ 186,2 € 372015 07.05.2015 14.05.2015
382015 MPSVR SR Špitálska 6-9, Bratislava 681156 výpožička 2.Q/15 3428,26 € Zmluva č.17961/2007/I-83 11.05.2015 14.05.2015
392015 Ševcová Zita Znievska 12, Bratislava 1039420162 preklad do NJ 19,8 € 292015 13.05.2015 21.05.2015
402015 Slov.pošta a.s.Banská Bystrica 36631124 poštový úver 04/2015 682,4 € povol.pošt.úverom 1205 13.05.2015 21.05.2015
412015 Xepap s.r.o. Jesenského ul. Zvolen 31628605 kancelársky papier 698,5 € 402015 13.05.2015 21.05.2015
422015 MPSVR SR Špitálska 6-9, Bratislava 681156 Klap. Telefony 04/2015 298,89 € Zmluva č.17961/2007/I-83 13.05.2015 21.05.2015
432015 Ivan Perlaki Consulting, Martinengova 8, Bratislava 46990160 preklad do AJ 47,5 € 422015 22.05.2015 27.05.2015
442015 Ivan Perlaki Consulting, Martinengova 8, Bratislava 46990160 preklad do AJ 95 € 432015 22.05.2015 27.05.2015
452015 Ivan Perlaki Consulting, Martinengova 8, Bratislava 46990160 preklad do AJ 76 € 452015 22.05.2015 27.05.2015
462015 Orange Slovensko a.s., Metodova 8 35697270 mobil hovory 79,47 € A2075030-0001 26.05.2015 03.06.2015
472015 GGFS s.r.o. Sasinkova Bratislava 47079690 Stravné lístky 1534,15 € 502015 01.06.2015 04.06.2015
482015 Ivan Perlaki Consulting, Martinengova 8, Bratislava 46990160 preklad do AJ 304 € 462015 02.06.2015 05.06.2015
492015 Ivan Perlaki Consulting, Martinengova 8, Bratislava 46990160 preklad do AJ 47,5 € 482015 02.06.2015 05.06.2015
502015 Slov.pošta a.s.Banská Bystrica 36631124 poštový úver5/2015 498,8 povol.pošt.úverom 1205 11.06.2015 23.06.2015
512015 Ivan Perlaki Consulting, Martinengova 8, Bratislava 46990160 preklad do SJ 152 512015 17.06.2015 23.06.2015
522015 Ivan Perlaki Consulting, Martinengova 8, Bratislava 46990160 preklad do AJ 114 522015 17.06.2015 23.06.2015
532015 MPSVR SR Špitálska 6-9, Bratislava 681156 vyúčtovanie výpožičky 2014 998,87 Zmluva č.17961/2007/I-83 17.06.2015 24.06.2015
542015 MPSVR SR Špitálska 6-9, Bratislava 681156 Klap.telef. 05/2015 271,58 Zmluva č.17961/2007/I-83 23.06.2015 02.07.2015
552015 Orange Slovensko a.s., Metodova 8 35697270 mobil hovory 69,53 A2075030-0001 26.06.2015 02.07.2015
562015 Ivan Perlaki Consulting, Martinengova 8, Bratislava 46990160 preklad do SJ 38 532015 02.07.2015 07.07.2015
572015 Ivan Perlaki Consulting, Martinengova 8, Bratislava 46990160 preklad do AJ 38 542015 02.07.2015 07.07.2015
582015 Ivan Perlaki Consulting, Martinengova 8, Bratislava 46990160 preklad do AJ 95 552015 02.07.2015 07.07.2015
592015 Ivan Perlaki Consulting, Martinengova 8, Bratislava 46990160 preklad do AJ 19 562015 09.07.2015 15.07.2015
602015 Ivan Perlaki Consulting, Martinengova 8, Bratislava 46990160 preklad do NJ 114 582015 09.07.2015 15.07.2015
612015 Ivan Perlaki Consulting, Martinengova 8, Bratislava 46990160 preklad do AJ 123,5 57602015 09.07.2015 15.07.2015
622015 IT Learning s.r.o.Komi nárska 2,4,Bratislava 43939899 graf.banner-2 ks 168 632015 09.07.2015 15.07.2015
632015 Slov.pošta a.s.Banská Bystrica 36631124 poštový úver 06/2015 629,3 povol.pošt.úverom 1205 13.07.2015 15.07.2015
642015 GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava 47079690 Stravné lístky 1526,16 592015 13.07.2015 24.07.2015
652015 GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava 47079690 Stravné lístky 87,89 592015 13.07.2015 24.07.2015
662015 Ivan Perlaki Consulting, Martinengova 8, Bratislava 46990160 preklad do NJ 66,5 612015 23.07.2015
672015 Ivan Perlaki Consulting, Martinengova 8, Bratislava 46990160 preklad do AJ 76 572015 15.07.2015 23.07.2015
682015 MPSVR SR Špitálska 6-9, Bratislava 681156 klap.telef. 06/2015 250,72 Zmluva č.17961/2007/I-83 17.07.2015 24.07.2015
692015 Ivan Perlaki Consulting, Martinengova 8, Bratislava 46990160 preklad do AJ 209 622015 23.07.2015 28.07.2015
702015 Ivan Perlaki Consulting, Martinengova 8, Bratislava 46990160 preklad do AJ 47,5 662015 23.07.2015 28.07.2015
712015 Creative Department s.r.o.,Mišíkova 10/A, Bratislava 35817615 kreatívne návrhy 23880 Zmluva o real.VZ-k NP,č.11095/2015 03.07.2015 04.08.2015
722015 Orange Slovensko a.s., Metodova 8 35697270 mobil hovory 88,1 A2075030-0001 27.07.2015 04.08.2015
732015 Collberry s.r.o.,Doležalova1,Bratislava 47396245 audio-vizuálny spot 23760 Zmluva o real.VZ-k NP,č.10543/2015 11.06.2015 06.08.2015
742015 Ivan Perlaki Consulting, Martinengova 8, Bratislava 46990160 preklad do AJ 47,5 672015 03.08.2015 06.08.2015
752015 Ivan Perlaki Consulting, Martinengova 8, Bratislava 46990160 preklad do AJ 57 682015 03.08.2015 06.08.2015
762015 Ivan Perlaki Consulting, Martinengova 8, Bratislava 46990160 preklad do AJ 38 692015 03.08.2015 06.08.2015
772015 Severské centrum s.r.o. Gorkého 10, Bratislava 48093483 preklad do norského jazyka 40 742015 03.08.2015 13.08.2015
782015 GGFS s.r.o. Sasinkova Bratislava 47079690 Stravné lístky 1422,3 732015 04.08.2015 13.08.2015
792015 Ivan Perlaki Consulting, Martinengova 8, Bratislava 46990160 preklad do AJ 38 702015 10.08.2015 14.08.2015
802015 Ivan Perlaki Consulting, Martinengova 8, Bratislava 46990160 preklad do AJ 66,5 712015 10.08.2015 14.08.2015
812015 MPSVR SR Špitálska 6-9, Bratislava 681156 klap. telefony 07/2015 257,49 Zmluva č.17961/2007/I-83 06.08.2015 17.08.2015
822015 Ivan Perlaki Consulting, Martinengova 8, Bratislava 46990160 preklad do NJ 19 722015 12.08.2015 17.08.2015
832015 Slov.pošta a.s.Banská Bystrica 36631124 ver poštovného 7/2015 673,1 povol.pošt.úverom 1205 13.08.2015 18.08.2015
842015 MPSVR SR Špitálska 6-9, Bratislava 681156 výpožička-prenájom priestorov za 3.Q/2015 3428,26 Zmluva č.17961/2007/I-83 14.08.2015 18.08.2015
852015 Ivan Perlaki Consulting, Martinengova 8, Bratislava 46990160 preklad do SJ 85,5 752015 17.08.2015 20.08.2015
862015 Ivan Perlaki Consulting, Martinengova 8, Bratislava 46990160 preklad do AJ 47,5 782015 17.08.2015 20.08.2015
872015 Ivan Perlaki Consulting, Martinengova 8, Bratislava 46990160 preklad do AJ 57 762015 17.08.2015 20.08.2015
882015 Ivan Perlaki Consulting, Martinengova 8, Bratislava 46990160 preklad do AJ 47,5 792015 17.08.2015 20.08.2015
892015 Orange Slovensko a.s., Metodova 8 35697270 mobil hovory 68,57 A2075030-0001 26.08.2015 09.09.2015
902015 Ivan Perlaki Consulting, Martinengova 8, Bratislava 46990160 preklad do AJ 66,5 802015 28.08.2015 09.09.2015
912015 Ivan Perlaki Consulting, Martinengova 8, Bratislava 46990160 preklad do AJ 28,5 832015 28.08.2015 09.09.2015
922015 GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava 47079690 Stravné lístky 1310,43 942015 04.09.2015 11.09.2015
932015 Slovenská produkčná a.s., Brečtanova 1,Bratislava 35843624 tel. vysielanie TV JOJ 67233,6 RZ č.14532/15 13.07.2015 09.09.2015
942015 Slovenská produkčná a.s., Brečtanova 1,Bratislava 35843624 tel. vysielanie TV Plus 12600 RZ č.14532/15 13.07.2015 09.09.2015
952015 Slovenská produkčná a.s., Brečtanova 1,Bratislava 35843624 tel. vysielanie TV WAU 2550,24 RZ č.14532/15 13.07.2015 09.09.2015
962015 C.E.N s.r.o. Gagarinova 12, Bratislava 35780886 tel. vysielanie TA 3 za 6/2015 9561,6 RZ č.14535/15 09.07.2015 09.09.2015
972015 C.E.N s.r.o. Gagarinova 12, Bratislava 35780886 tel. vysielanie TA 3 za 7/2015 7171,2 RZ č.14535/15 11.08.2015 09.09.2015
982015 regio NET s.r.o. St.Grunty, Bratislava 35874937 vysielanie v FUN rádiu, Anténa Rock rádiu,rádiu Jemné,rádiu Expres 6/2015 46762,56 RZ č.14531/15 06.07.2015 09.09.2015
992015 regio NET s.r.o. St.Grunty, Bratislava 35874937 vysielanie v FUN rádiu, Anténa Rock rádiu,rádiu Jemné,rádiu Expres 07/2015 23980,32 RZ č.14531/15 27.08.2015 09.09.2015
1002015 regio NET s.r.o. St.Grunty, Bratislava 35874937 vysielanie v FUN rádiu, Anténa Rock rádiu,rádiu Jemné,rádiu Expres 08/2015 23980,32 RZ č.14531/15 27.07.2015 09.09.2015
1012015 Partner Barter Net,s.r.o. Nová Lubovňa 669 36473154 TV kampaň-STV1 za 06/2015 15123,02 RZ č.14534/15 20.07.2015 09.09.2015
1022015 Partner Barter Net,s.r.o. Nová Lubovňa 669 36473154 TV kampaň-STV2 za 06/2015 8064 RZ č.14534/15 20.07.2015 09.09.2015
1032015 Partner Barter Net,s.r.o. Nová Lubovňa 669 36473154 kampaň v rádiu FM 06/2015 11980,8 RZ č.14534/15 20.07.2015 09.09.2015
1042015 Partner Barter Net,s.r.o. Nová Lubovňa 669 36473154 kampaň v rádiach FM 07/2015 3840 RZ č.14534/15 20.08.2015 09.09.2015
1052015 Ivan Perlaki Consulting, Martinengova 8, Bratislava 46990160 preklad do AJ 66,5 922015 08.09.2015 11.09.2015
1062015 Ivan Perlaki Consulting, Martinengova 8, Bratislava 46990160 preklad do AJ 66,5 932015 08.09.2015 11.09.2015
1072015 MPSVR SR Špitálska 6-9, Bratislava 681156 telef.hovory 8/2015 217,16 Zmluva č.17961/2007/I-83 11.09.2015 18.09.2015
1082015 Slov.pošta a.s.Banská Bystrica 36631124 poštový úver 08/2015 538,5 povol.pošt.úverom 1205 14.09.2015 18.09.2015
1092015 Alianz a.s. Slov.poisťovňa, Bratislava 151700 zákonne poistenie škoda Rapid 108,71 PZ č. 8018978189 24.06.2015 24.09.2015
1102015 Alianz a.s. Slov.poisťovňa, Bratislava 151700 havarijné poistenie Škoda Rapid 356,9 PZ č. 0700663977 19.08.2015 24.09.2015
1112015 Ivan Perlaki Consulting, Martinengova 8, Bratislava 46990160 preklad do AJ 19 902015 18.09.2015 24.09.2015
1122015 Ivan Perlaki Consulting, Martinengova 8, Bratislava 46990160 preklad do AJ 171 912015 18.09.2015 06.10.2015
1132015 Ivan Perlaki Consulting, Martinengova 8, Bratislava 46990160 preklad do AJ 57 982015 24.09.2015 06.10.2015
1142015 Ivan Perlaki Consulting, Martinengova 8, Bratislava 46990160 preklad do AJ 152 902015 18.09.2015 06.10.2015
1152015 Orange Slovensko a.s., Metodova 8 35697270 mobil hovory 89,76 A2075030-0001 28.09.2015 06.10.2015
1162015 KMGinternational s.r.o.,Kopčianska14, Bratislava 35823488 realizácia terénneho sociol.prieskumu 23040 Zmluva o real.VZ-k NP,č.10761/2015 30.06.2015 07.10.2015
1172015 Kancelária NR SR, A.Dubčeka, Bratislava 151491 ubytovanie,stravovanie,prenájom priestorov na školenie 996,78 812015 31.08.2015 07.10.2015
1182015 C.E.N s.r.o. Gagarinova 12, Bratislava 35780886 tel. vysielanie TA 3 5577,6 RZ č.14535/15 09.09.2015 14.10.2015
1192015 Slovenská produkčná a.s., Brečtanova 1,Bratislava 35843624 tel. vysielanie TV WAU 927,36 RZ č.14532/15 16.09.2015 14.10.2015
1202015 Slovenská produkčná a.s., Brečtanova 1,Bratislava 35843624 tel. vysielanie TV Joj 35078,4 RZ č.14532/15 24.09.2015 14.10.2015
1212015 Slovenská produkčná a.s., Brečtanova 1,Bratislava 35843624 tel. vysielanie TV Plus 6300 RZ č.14532/15 24.09.2015 14.10.2015
1222015 Partner Barter Net,s.r.o. Nová Lubovňa 669 36473154 TV kampaň-STV1 6721,34 RZ č.14534/15 RZ č.14534/15 21.09.2015 14.10.2015
1232015 Partner Barter Net,s.r.o. Nová Lubovňa 669 36473154 TV kampaň-STV2 4032 RZ č.14534/15 RZ č.14534/15 21.09.2015 14.10.2015
1242015 Partner Barter Net,s.r.o. Nová Lubovňa 669 36473154 Kampaň rádia FM 5990,4 RZ č.14534/15 RZ č.14534/15 21.09.2015 14.10.2015
1252015 VEP a.s.,Údernícka 11, Bratislava 35790628 monitoring znalostí v oblasti rodinného práva 23760 Zmluva o real.VZ-k NP,č.10762/2015 06.08.2015 14.10.2015
1262015 MITAX Consulting s.r.o. Údernícka 11, Bratislava 43993435 realizácia rešerše britského systému migrantov a ich detí a rodinného práva 11970 Zmluva o real.VZ-k NP,č.11109/2015 06.08.2015 14.10.2015
1272015 TUCAN,cest.agentúra, s.r.o.,Za kasárňou 1,Bratislava 35697300 letenky Dusseldorf-Viedeň a späť 327 Dohoda o pristúpení k RZ MPSVaR č.18645/2015 952015 28.09.2015 16.10.2015
1282015 Ivan Perlaki Consulting, Martinengova 8, Bratislava 46990160 preklad z AJ 1862 842015 02.10.2015 16.10.2015
1292015 Ivan Perlaki Consulting, Martinengova 8, Bratislava 46990160 preklad z AJ 921,5 852015 02.10.2015 16.10.2015
1302015 EURAC Real Estate rating GmbH, Untere Hauptstrasse 33,Deutsch Haslau 300881y právna analýza rakúsko-nemec.legislatívy 19500 Zmluva o real.VZ-k NP,č.10847/2015 18.08.2015 15.10.2015
1312015 TUCAN,cest.agentúra, s.r.o.,Za kasárňou 1,Bratislava 35697300 letenka Luxem-Viedeň a späť 899 952015 21.10.2015 27.10.2015
1322015 KEIS MEDIA s.r.o. Ivánska cesta 2,Bratislava 36664758 prenájom a tlač billboardov 22899 RZ o prenájme a tlač a výlep plagátov č.20584/15 16.09.2015 27.10.2015
1332015 TUCAN,cest.agentúra, s.r.o.,Za kasárňou 1,Bratislava 35697300 letenka Viedeň-Amsterdam a späť 2485 952015 19.10.2015 27.10.2015
1342015 Faveo s.r.o.Ružová dolina 6,Bratislava 36249254 letenky 4729 962015 19.10.2015 27.10.2015
1352015 MPSVR SR Špitálska 6-9, Bratislava 681156 klap. telefóny 9/2015 265,6 Zmluva č.17961/2007/I-83 15.10.2015 28.10.2015
1362015 C.E.N s.r.o. Gagarinova 12, Bratislava 35780886 tel. vysielanie TA3 29880 RZ č.14535/15 19.10.2015 28.10.2015
1372015 Partner Barter Net,s.r.o. Nová Lubovňa 669 36473154 Kampaň rádia FM 11980,8 RZ č.14534/15 19.10.2015 28.10.2015
1382015 Slovenská produkčná a.s., Brečtanova 1,Bratislava 35843624 tel. vysielanie TV Plus 12600 RZ č.14532/15 07.10.2015 28.10.2015
1392015 Slov.pošta a.s.Banská Bystrica 36631124 poštový úver 09/15 619,5 povol.pošt.úverom 1205 13.10.2015 30.10.2015
1402015 Ivan Perlaki Consulting, Martinengova 8, Bratislava 46990160 preklad do AJ 66,5 1002015 02.10.2015 30.10.2015
1412015 Ivan Perlaki Consulting, Martinengova 8, Bratislava 46990160 preklad do AJ 28,5 1012015 06.10.2015 30.10.2015
1422015 Ivan Perlaki Consulting, Martinengova 8, Bratislava 46990160 preklad z AJ 28,5 1072015 06.10.2015 30.10.2015
1432015 Ivan Perlaki Consulting, Martinengova 8, Bratislava 46990160 preklad do AJ 180,5 1082015 08.10.2015 30.10.2015
1442015 Ivan Perlaki Consulting, Martinengova 8, Bratislava 46990160 preklad do NJ 57 1092015 14.10.2015 30.10.2015
1452015 GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava 47079690 Stravné lístky 1558,13 1042015 06.10.2015 30.10.2015
1462015 C.E.N s.r.o. Gagarinova 12, Bratislava 35780886 tel. vysielanie TA 3 za 9/2015 9561,6 RZ č.14535/15 04.11.2015 06.11.2015
1472015 C.E.N s.r.o. Gagarinova 12, Bratislava 35780886 tel. vysielanie TA 3 za 10/2015 9960 RZ č.14535/15 04.11.2015 06.11.2015
1482015 C.E.N s.r.o. Gagarinova 12, Bratislava 35780886 vysielací čas 10/2015 29880 RZ č.14535/15 04.11.2015 06.11.2015
1492015 M Kreo s.r.o. Murgašova,Žilina 43979033 inzercia v printových a on-line médiach 64080 Zmluva o dodaní služieb 24233/2015 29.10.2015 06.11.2015
1502015 Slovenská produkčná a.s., Brečtanova 1,Bratislava 35843624 tel. vysielanie TV JOJ -9/15 70156,8 RZ č.14532/15 07.10.2015 06.11.2015
1512015 Slovenská produkčná a.s., Brečtanova 1,Bratislava 35843624 tel. vysielanie TV JOJ-10/15 43848 RZ č.14532/15 03.11.2015 06.11.2015
1522015 Slovenská produkčná a.s., Brečtanova 1,Bratislava 35843624 tel. vysielanie TV Wau 2550,24 RZ č.14532/15 07.10.2015 06.11.2015
1532015 Slovenská produkčná a.s., Brečtanova 1,Bratislava 35843624 tel. vysielanie TV Wau 1854,72 RZ č.14532/15 03.11.2015 06.11.2015
1542015 Slovenská produkčná a.s., Brečtanova 1,Bratislava 35843624 tel. vysielanie TV Plus 8820 RZ č.14532/15 03.11.2015 06.11.2015
1552015 regio NET s.r.o. St.Grunty, Bratislava 35874937 vysielanie v FUN rádiu, Anténa Rock rádiu,rádiu Jemné,rádiu Expres 46762,56 RZ č.14531/15 05.10.2015 06.11.2015
1562015 regio NET s.r.o. St.Grunty, Bratislava 35874937 vysielanie v FUN rádiu, Anténa Rock rádiu,rádiu Jemné,rádiu Expres 34959,6 RZ č.14531/15 29.10.2015 06.11.2015
1572015 Partner Barter Net,s.r.o. Nová Lubovňa 669 36473154 TV kampaň-STV2 24867,36 RZ č.14534/15 19.10.2015 06.11.2015
1582015 Partner Barter Net,s.r.o. Nová Lubovňa 669 36473154 TV kampaň-STV2 -spoty 5040 RZ č.14534/15 04.11.2015 06.11.2015
1592015 Partner Barter Net,s.r.o. Nová Lubovňa 669 36473154 TV kampaň-STV1 11762,35 RZ č.14534/15 04.11.2015 06.11.2015
1602015 Partner Barter Net,s.r.o. Nová Lubovňa 669 36473154 kampaň rádio FM 8985,6 RZ č.14534/15 04.11.2015 06.11.2015
1612015 Service Creativ,s.r.o. Košice 44459581 tel. vysielanie TVDajto,Markíza,TV Doma 58380 Zmluva o poskytnutí služieb 28109/2015 04.11.2015 06.11.2015
1622015 Orange Slovensko a.s., Metodova 8 35697270 mobil hovory 67,67 A2075030-0001 26.10.2015 09.11.2015
1632015 KŠP s.r.o. Pestovateľská 10, Bratislava 35738642 propagačné predmety 12991 RZ č.11274/2015 20.10.2015 09.11.2015
1642015 Ivan Perlaki Consulting, Martinengova 8, Bratislava 46990160 simulárne tlmočenie 1080 RZ č.10495/2015 29.10.2015 09.11.2015
1652015 Rastislav Jozefek-Laser Live Komárnická 12, Bratislava 37145461 medzinárodná konferencia14-17.10.2015 77500 Zmluva o poskytnutí služieb 26721/2015 21.10.2015 09.11.2015
1662015 MPSVR SR Špitálska 6-9, Bratislava 681156 preprava BA-Viedeň a späť 14.10.-18.10.2015 108,84 05.11.2015 09.11.2015
1672015 MEC Slovakia, s.r.o.Karadžičova 8,Bratislava 35722908 mediálny plán 8841,6 Zmluva o dodaní služieb 11696/2015 19.08.2015 10.11.2015
1682015 Service Creativ,s.r.o.Košice 44469581 tel. vysielanie TV Dajto,Markíza,Doma 28560 Zmluva o poskytnutí služieb 28109/2015 09.11.2015 10.11.2015
1692015 Webglobe-yegon,s.r.o. St. Prievozská 2,Bratislava 36306444 registrácia cipc.sk 30.11.2015-29.11.2016 23,9 02.11.2015 13.11.2015
1702015 Ivan Perlaki Consulting, Martinengova 8, Bratislava 46990160 preklady 95 1152015 28.10.2015 13.11.2015
1712015 Ivan Perlaki Consulting, Martinengova 8, Bratislava 46990160 preklady 47,5 1132015 28.10.2015 13.11.2015
1722015 Ivan Perlaki Consulting, Martinengova 8, Bratislava 46990160 preklady 95 1162015 29.10.2015 13.11.2015
1732015 Ivan Perlaki Consulting, Martinengova 8, Bratislava 46990160 preklady 399 1122015 28.10.2015 13.11.2015
1742015 Ivan Perlaki Consulting, Martinengova 8, Bratislava 46990160 preklady 47,5 1202015 05.11.2015 13.11.2015
1752015 Ivan Perlaki Consulting, Martinengova 8, Bratislava 46990160 preklady 522,5 1142015 05.11.2015 13.11.2015
1762015 MEC Slovakia, s.r.o.Karadžičova 8,Bratislava 35722908 dop.mediálny plán 5438,4 Zmluva o dodaní služieb 11696/2015 13.11.2015 18.11.2015
1772015 KMGinternational s.r.o.,Kopčianska14, Bratislava 35823488 rekognoská cia 23520 Zmluva o real.VZ-k NP,č.10761/2015 16.11.2015 18.11.2015
1782015 Rastislav Jozefek-Laser Live Komárnická 12, Bratislava 37145461 sprostred. občersvenia na konferenciu 112,33 Zmluva o poskytnutí služieb 26721/2015 21.10.2015 18.11.2015
1792015 Slov.pošta a.s.Banská Bystrica 36631124 poštový úver 10/15 663,2 povol.pošt.úverom 1205 12.11.2015 19.11.2015
1802015 Xepap s.r.o. Jesenského ul. Zvolen 31628605 kopírovací papier 698,5 992015 24.09.2015 19.11.2015
1812015 Tehelné pole, a.s., Trnavská cesta 27/A, Bratislava 36361666 doplatok za občerstv. 20 1292015 18.11.2015 19.11.2015
1822015 Ing.Revúcka Zuzana, Višňová 21, Bratislava 17508622 preklad z FJ do SJ 59,76 1052015 04.11.2015 19.11.2015
1832015 GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava 47079690 Stravné lístky 1270,48 1192015 06.11.2015 19.11.2015
1842015 AQUA Pro s.r.o.,Pod Furčou 7,Košice 36184683 pramenitá voda 41,4 1062015 02.11.2015 19.11.2015
1852015 AQUA Pro s.r.o.,Pod Furčou 7,Košice 36184683 prenájom dávkovača 6 1062015 02.11.2015 19.11.2015
1862015 AQUA Pro s.r.o.,Pod Furčou 7,Košice 36184683 prenájom dávkovača 6 1062015 02.11.2015 19.11.2015
1872015 MPSVR SR Špitálska 6-9, Bratislava 681156 výpožička-prenájom priestorov za 4.Q/2015 3428,26 Zmluva č.17961/2007/I-83 11.11.2015 19.11.2015
1882015 KŠP s.r.o. Pestovateľská 10, Bratislava 35738642 kancelárske potreby 132,71 RZ č.11303/2015 19.11.2015 24.11.2015
1892015 Severské centrum s.r.o. Gorkého 10, Bratislava 48093483 preklad 125 1272015 19.11.2015 24.11.2015
1902015 Ivan Perlaki Consulting, Martinengova 8, Bratislava 46990160 preklady 2641 RZ č.10495/2015 1032015 20.11.2015 25.11.2015
1912015 Ivan Perlaki Consulting, Martinengova 8, Bratislava 46990160 preklady 3762 RZ č.10495/2015 1022015 20.11.2015 25.11.2015
1922015 Ivan Perlaki Consulting, Martinengova 8, Bratislava 46990160 preklady 38 RZ č.10495/2015 1242015 20.11.2015 25.11.2015
1932015 Ivan Perlaki Consulting, Martinengova 8, Bratislava 46990160 preklady 142,5 RZ č.10495/2015 1282015 20.11.2015 25.11.2015
1942015 MPSVR SR Špitálska 6-9, Bratislava 681156 klap. telefóny 10/2015 258,37 Zmluva č.17961/2007/I-83 19.11.2015 25.11.2015
1952015 Orange Slovensko a.s., Metodova 8 35697270 mobil hovory 68,45 A2075030-0001 25.11.2015 04.12.2015
1962015 TUCAN,cest.agentúra, s.r.o.,Za kasárňou 1,Bratislava 35697300 letenka 89 Dohoda o pristúpení k RZ MPSVaR č.18645/2015 27.11.2015 04.12.2015
1972015 Ivan Perlaki Consulting, Martinengova 8, Bratislava 46990160 preklady 76 RZ č.10495/2015 1312015 30.11.2015 04.12.2015
1982015 Ivan Perlaki Consulting, Martinengova 8, Bratislava 46990160 preklady 114 RZ č.10495/2015 1322015 30.11.2015 04.12.2015
1992015 Ivan Perlaki Consulting, Martinengova 8, Bratislava 46990160 preklady 20 RZ č.10495/2015 1302015 30.11.2015 04.12.2015
2002015 AQUA Pro s.r.o.,Pod Furčou 7,Košice 36184683 prenájom dávkovača 6 1062015 02.12.2015 04.12.2015
2012015 AQUA Pro s.r.o.,Pod Furčou 7,Košice 36184683 pramenitá voda 41,4 1062015 02.12.2015 04.12.2015
2022015 KŠP s.r.o. Pestovateľská 10, Bratislava 35738642 kancelárske potreby 8235,24 RZ č.11303/2015 03.11.2015 04.12.2015
2032015 Tender One s.r.o.,jamnického 12, Bratislava 48079146 kony vo VO 19400,00 RZ o posk.služby č.15586/2015 06.11.2015 09.11.2015
2042015 GGFS s.r.o. Sasinkova Bratislava 47079690 Stravné lístky 1470,24 1332015 04.12.2015 14.12.2015
2052015 Ivan Perlaki Consulting, Martinengova 8, Bratislava 46990160 preklady 38,00 1362015 08.12.2015 16.12.2015
2062015 Ivan Perlaki Consulting, Martinengova 8, Bratislava 46990160 preklady 57,00 1372015 08.12.2015 16.12.2015
2072015 Ing.Revúcka Zuzana, Višňová 21, Bratislava 17508622 tlmočníctvo z FJ do SJ 18,00 1342015 09.12.2015 16.12.2015
2082015 Slov.pošta a.s.Banská Bystrica 36631124 poštoý úver 11/2015 532,55 povol.pošt.úverom 1205 11.12.2015 16.12.2015
2092015 TAMUS a.s. Zahradnícka 54, Bratislava 36611239 innosť finanč.manažéra projektu 19071,00 Zmluva o zabez.fin.riadenia č.11386/2015 01.12.2015 16.12.2015
2102015 Novart, s.r.o., J.Hagaru 9, Bratislava 35712201 graf.návrh a tlač.materiálov 16919,93 RZ č. 28806/2015 11.12.2015 16.12.2015
2112015 MPSVR SR Špitálska 6-9, Bratislava 681156 klap telefóny 1120154 246,01 Zmluva č.17961/2007/I-83 16.12.2015 22.12.2015
2122015 IT Learning s.r.o.Komi nárska 2,4,Bratislava 43939899 tvorba a tlač banneru 360,00 1352015 21.12.2015 28.12.2015
2132015 TURANEC s.r.o. Maďarská 1150/1C,Bratislava 31354556 Microsoft OFFICE 2013 1680,00 1382015 22.12.2015 28.12.2015
2142015 TURANEC s.r.o. Maďarská 1150/1C,Bratislava 31354556 2 ks počítače a monitory 1340,00 1392015 22.12.2015 28.12.2015
2152015 Orange Slovensko a.s., Metodova 8 35697270 mobil hovory 72,59 A2075030-0001 28.12.2015 30.12.2015
Int. č. Dodávateľ IČO Plnenie CENA +DPH Zmluva Obj. č. Doruč. Zapl.
12014 LE CHEQUE DEJEUNER, Bratislava 31396674 Stravné lístky 1180,00 € 12014 09.01.2014 17.01.2014
22014 ACTIVA Slovakia, Štúrova 13, Bratislava 35787180 adresné štítky 649,51 € 1482013 09.01.2014 17.01.2014
32014 RTVS s.r.o., Staré Grunty, Bratislava 36857432 RTVS poplatok 222,96 € Zákon 68/08 Z.z. 10.01.2014 17.01.2014
42014 COPYGRAF s.r.o., Hrabkov 248 46140565 diáre s gravírovaním 155,00 € 92014 14.01.2014 21.01.2014
52014 Office Depots.r.o., Drobného 27, Bratislava 36192384 kanc.stoličky 280,72 € 52014 14.01.2014 17.01.2014
62014 Office Depots.r.o., Drobného 27, Bratislava 36192384 kanc.potreby 418,55 € 102014 21.01.2014 29.01.2014
72014 Orange Slovensko a.s., Metodova 8 35697270 mobil. hovory 108,90 € A2075030-0001 27.01.2014 07.02.2014
82014 Residence Services Ing.Dvořáková, Planckova 3, Bratislava 44489986 preklad odb.textu 252,00 € 172014 29.01.2014 07.02.2004
92014 Gavalieri s.r.o., Vážska 8, Piešťany 45316511 odb.príprava mediátora 383,00 € 27/2014 30.01.2014 07.02.2014
102014 Ľudovít Homola - TV servis, Zadunajská cesta 3, Bratislava 11824719 posúdenie stavu a likvid. Techniky 270,00 € 192014 31.01.2014 07.02.2014
112014 LE CHEQUE DEJEUNER, Bratislava 31396674 Stravné lístky 1088,00 € 232014 03.02.2014 19.02.2014
122014 Zita Ševcová, Znievska 12, Bratislava 1039420162 Preklad do NJ 55,00 € 132014 06.02.2014 19.02.2014
132014 PhDr.Mária Křenková, Prokopova 11, Bratislava 17344531 preklad do AJ 440,00 € R.2013-2014 11.02.2014 19.02.2014
142014 Slov.pošta a.s., Banská Bystrica 36631124 poštový úver 01/2014 342,05 € povol.úhrady pošt.úverom č.ú-1205 12.02.2014 19.02.2014
152014 Viking,s.r.o., Rusovská cesta 1,Bratislava 35788275 prenájom salónika,občerstvenie 204,00 € 292014 12.02.2014 19.02.2014
162014 Viking,s.r.o., Rusovská cesta 1,Bratislava 35788275 prenájom salónika,občerstvenie 304,00 € 302014 12.02.2014 19.02.2014
172014 Monica Sanchez Presa Bratislava 37561146 preklad do španiels.jazyka 39,00 € 272014 18.02.2014 27.12.2014
182014 Xepap s.r.o. Jesenského 4703,Zvolen 31628605 kopírovací papier 689,26 € 312014 19.02.2014 27.02.2014
192014 Office Depots.r.o., Drobného 27, Bratislava 36192384 kancelárske potreby 443,93 € 322014 20.02.2014 27.02.2014
202014 PEVA TRANS.s.r.o.Bučany 46484019 likv.a odvoz HM 360 € 202014 21.02.2014 27.02.2014
212014 MPSVaR SR Špitálska 6-8 Bratislava 681156 výpožička 1.Q/2014 3339,83 € Zmluva č.17961/2007/I-83 21.02.2014 27.02.2014
222014 MPSVaR SR Špitálska 6-8 Bratislava 681156 telefonne hovory 01/2014 224,31 € Zmluva č.17961/2007/I-83 26.02.2014 06.03.2014
232014 Orange Slovensko a.s., Metodova 8 35697270 mobil. hovory 58,66 € A2075030-0001 27.02.2014 06.03.2014
242014 Office Depots.r.o., Drobného 27, Bratislava 36192384 kancelárske potreby 0,05 € 322014 28.02.2014 13.03.2014
252014 Office Depots.r.o., Drobného 27, Bratislava 36192384 poďakovanie Marlenka 0,01 € 03.03.2014 13.03.2014
262014 LE CHEQUE DEJEUNER, Bratislava 31396674 Stravné lístky 1292 € 352014 03.03.2014 06.03.2014
272014 Inštitút vzdelávania MSSR,Omšenie 34075861 prac.stretnutie zamest. 278,1 € 04.03.2014 13.03.2014
282014 PhDr.Mária Křenková,Prokopova 11, Bratislava 17344531 preklady 221 € 262014 05.03.2014 13.03.2014
292014 Slov.pošta a.s.Banská Bystrica 36631124 poštový úver 02/2014 534,75 € povol.úhrady pošt.úverom č.ú-1205 12.03.2014 19.03.2014
302014 Tucan s.r.o Krížna 8,Bratislava 35697300 letenky 2 ks Viedeň-Moskva a späť 1010 € 422014 17.03.2014 19.03.2014
312014 MPSVaR SR Špitálska 6-8 Bratislava 681156 telefonne hovory 02/2014 201,62 € Zmluva č.17961/2007/I-83 20.03.2014 28.03.2014
322014 Zita Ševcová Znievska 12 Bratislava 10394220162 Preklad do NJ 79,2 € 282014 21.03.2014 28.03.2014
332014 Zita Ševcová Znievska 12 Bratislava 10394220162 preklad do NJ 92,4 € 282014A 21.03.2014 28.03.2014
342014 Zita Ševcová Znievska 12 Bratislava 10394220162 preklad do NJ 33 € 392014 21.03.2014 28.03.2014
352014 Zita Ševcová Znievska 12 Bratislava 10394220162 preklad do NJ 15,4 € 412014 21.03.2014 28.03.2014
362014 Zita Ševcová Znievska 12 Bratislava 10394220162 preklad do NJ 44 € 332014 21.03.2014 28.03.2014
372014 Pergamon,s.r.o.Chemická 1,Bratislava 31327681 tonery 2154,59 € 472014 27.03.2014 11.04.2014
382014 Orange Slovensko a.s., Metodova 8 35697270 mobil. hovory 74,78 € A2075030-0001 27.03.2014 02.04.2014
392014 Mgr.Helena Petrášová 1039403926 prekladdo talians.jazyka 119,52 € 522014 28.03.2014 11.04.2014
402014 Ing.Zuzana Revúcka,Višňová 21,Bratislava 17508622 preklad z FJ do SJ 79,68 € 482014 01.04.2014 11.04.2014
412014 LE CHEQUE DEJEUNER, Bratislava 31396674 Stravné lístky 1268 € 542014 01.04.2014 11.04.2014
422014 MPSVaR SR Špitálska 6-8 Bratislava 681156 prefakt.PHM 47 € 04.04.2014 11.04.2014
432014 OKAY Slovakia s.r.o. 35825979 Nespresso Citiz Titan 125 € 572014 10.04.2014 16.04.2014
442014 Slov.pošta a.s.Banská Bystrica 36631124 poštový úver 03/2014 613,45 € povol.úhrady pošt.úverom č.ú-1205 11.04.2014 16.04.2014
452014 Orange Slovensko a.s., Metodova 8 35697270 mobil. hovory 229,07 € A2075030-0001 28.04.2014 09.05.2014
462014 MPSVaR SR, Špitálska 6-8 Bratislava 681156 telefonne hovory 3/2014 247,76 € Zmluva č.17961/2007/I-83 30.04.2014 09.05.2014
472014 LE CHEQUE DEJEUNER, Bratislava 31396674 Stravné lístky 1260 € 602014 30.04.2014 14.05.2014
482014 PhDr.Mária Křenková, Prokopova 11, Bratislava 17344531 preklad do AJ 669,5 € 07.05.2014 14.05.2014
492014 PhDr.Mária Křenková, Prokopova 11, Bratislava 17344531 preklad do AJ 117 € 7.5.2014 14.05.2014
502014 Slov.pošta a.s. Banská Bystrica 36631134 poštový úver 04/2014 626,2 € povol.úhrady pošt.úverom č.ú-1205 14.05.2014 26.05.2014
512014 IT LEARNING Slovakia s.r.o.Bratislava 43939899 zostava PC 858 € 642014 19.05.2014 26.05.2014
522014 MPSVaR SR Špitálska 6-8 Bratislava 681156 prenájom 2.Q/2014 3428,26 € 19.05.2014 28.05.2014
532014 MPSVaR SR Špitálska 6-8 Bratislava 681156 telef.hovory04/2014 221,47 € Zmluva č.17961/2007/I-83 23.05.2014 28.05.2014
542014 IT LEARNING Slovakia s.r.o.Bratislava 43939899 Microsoft OFFICE 2013 240 € 672014 23.05.2014 28.05.2014
552014 OFFICE Land, s.r.o. Mierová 183,Bratislava 35843136 kancelárske potreby 350,7 € 682014 23.05.2014 28.05.2014
562014 OFFICE Depot s.r.o., Drobného 27, Bratislava 36192384 kancelárske potreby 128,21 € 692014 26.05.2014 28.05.2014
572014 Orange Slovensko a.s., Metodova 8 35697270 mobil. hovory 134,77 € A2075030-0001 26.05.2014 06.06.2014
582014 ACTIVA Slovakia, Štúrova 13, Bratislava 35787180 adresné štítky 376,72 € 662014 02.06.2014 06.06.2014
592014 LE CHEQUE DEJEUNER, Bratislava 31396674 Stravné lístky 1304 € 712014 02.06.2014 19.06.2014
612014 PhDr.Mária Křenková, Prokopova 11, Bratislava 17344531 preklady 45,5 € 612014 05.06.2014 19.06.2014
622014 Q7 Digital Media s.r.o., Piešťany 36237141 webhosting 71,98 € 05.06.2014 19.06.2014
642014 Fork,s.r.o. Martin 44311061 grafika a tlač brožúr 350,7 € 742014 10.06.2014 19.06.2014
652014 ACTIVA Slovakia, Štúrova 13, Bratislava 35787180 adresné štítky 272,8 € 662014 11.06.2014 19.06.2014
662014 Transportexpert s.r.o. Ing.Patrik Vlček, Zvolen 46893971 kolenie vodičov referents. vozidiel 14 € 77/2014 11.06.2014 19.06.2014
672014 Slov.pošta a.s., Banská Bystrica 36631124 poštový úver 05/2014 678,7 € povol.úhrady pošt.úverom č.ú-1205 12.06.2014 19.06.2014
702014 LE CHEQUE DEJEUNER, Bratislava 31396674 Stravné lístky 1296 € 802014 27.06.2014 10.07.2014
712014 PhDr.Mária Křenková,Prokopova 11, Bratislava 17344531 preklady 143 € 722014 07.07.2014 10.07.2014
722014 Slov.pošta a.s.Banská Bystrica 36631124 poštový úver 06/2014 524,15 € povol.úhrady pošt.úverom č.ú-1205 11.07.2014 17.07.2014
732014 IT LEARNING Slovakia s.r.o., Bratislava 43939899 tvorba,tlač. graf. banneru 408 € 742014 17.07.2014 23.07.2014
742014 Camea Computer System a.s., Prešov 36468924 Compatible toner 46,2 € 832014 21.07.2014 24.07.2014
752014 MPSVaR SR Špitálska 6-8 Bratislava 681156 telefonne hovory 6/2014 204,19 € Zmluva č.17961/2007/I-83 22.07.2014 31.07.2014
762014 Orange Slovensko a.s., Metodova 8 35697270 mobil. hovory 125,04 € A2075030-0001 28.07.2014 31.07.2014
772014 LE CHEQUE DEJEUNER, Bratislava 31396674 Stravné lístky 1296 € 852014 30.07.2014 11.08.2014
782014 MPSVaR SR Špitálska 6-8 Bratislava 681156 prenájom 3.štvrťrok 2014 3428,26 € Zmluva č.17961/2007/I-83 08.08.2014 19.08.2014
792014 PhDr.Mária Křenková,Prokopova 11, Bratislava 17344531 preklady 52 € 832014 08.08.2014 19.08.2014
802014 Slov.pošta a.s.Banská Bystrica 36631124 poštový úver 07/2014 538,85 € povol.úhrady pošt.úverom č.ú-1205 13.08.2014 19.08.2014
812014 MPSVaR SR Špitálska 6-8 Bratislava 681156 telefonne hovory 7/2014 201,43 € Zmluva č.17961/2007/I-83 13.08.2014 19.08.2014
822014 Ing.Zuzana Revúcka,Višňová 21,Bratislava 17508622 preklad do FJ 59,76 € 892014 15.08.2014 21.08.2014
682014 MPSVaR SR Špitálska 6-8 Bratislava 681156 telef.hovory04/2014 225,62 € Zmluva č.17961/2007/I-83 25.06.2014 03.07.2014
692014 Orange Slovensko a.s., Metodova 8 35697270 mobil. hovory 53,86 € A2075030-0001 26.06.2014 03.07.2014
702014 LE CHEQUE DEJEUNER, Bratislava 31396674 Stravné lístky 1296 € 802014 27.06.2014 10.07.2014
712014 PhDr.Mária Křenková,Prokopova 11, Bratislava 17344531 preklady 143 € 722014 07.07.2014 10.07.2014
722014 Slov.pošta a.s.Banská Bystrica 36631124 poštový úver 06/2014 524,15 € povol.úhrady pošt.úverom č.ú-1205 11.07.2014 17.07.2014
732014 IT LEARNING Slovakia s.r.o., Bratislava 43939899 tvorba,tlač. graf. banneru 408 € 742014 17.07.2014 23.07.2014
742014 Camea Computer System a.s., Prešov 36468924 Compatible toner 46,2 € 832014 21.07.2014 24.07.2014
752014 MPSVaR SR Špitálska 6-8 Bratislava 681156 telefonne hovory 6/2014 204,19 € Zmluva č.17961/2007/I-83 22.07.2014 31.07.2014
762014 Orange Slovensko a.s., Metodova 8 35697270 mobil. hovory 125,04 € A2075030-0001 28.07.2014 31.07.2014
772014 LE CHEQUE DEJEUNER, Bratislava 31396674 Stravné lístky 1296 € 852014 30.07.2014 11.08.2014
782014 MPSVaR SR Špitálska 6-8 Bratislava 681156 prenájom 3.štvrťrok 2014 3428,26 € Zmluva č.17961/2007/I-83 08.08.2014 19.08.2014
792014 PhDr.Mária Křenková,Prokopova 11, Bratislava 17344531 preklady 52 € 832014 08.08.2014 19.08.2014
802014 Slov.pošta a.s.Banská Bystrica 36631124 poštový úver 07/2014 538,85 € povol.úhrady pošt.úverom č.ú-1205 13.08.2014 19.08.2014
812014 MPSVaR SR Špitálska 6-8 Bratislava 681156 telefonne hovory 7/2014 201,43 € Zmluva č.17961/2007/I-83 13.08.2014 19.08.2014
822014 Ing.Zuzana Revúcka,Višňová 21,Bratislava 17508622 preklad do FJ 59,76 € 892014 15.08.2014 21.08.2014
832014 Orange Slovensko a.s., Metodova 8 35697270 mobil. hovory 207,65 € A2075030-0001 02.09.2014 05.09.2014
842014 LE CHEQUE DEJEUNER, Bratislava 31396674 Stravné lístky 1280 € 912014 02.09.2014 11.09.2014
852014 PhDr.Mária Křenková,Prokopova 11Bratislava 17344531 preklad do AJ 291,2 € 862014 08.09.2014 11.09.2014
862014 Edos-PEM s.r.o.Tematínska 4,Bratislava 36287299 kolenie 51 € pozvánka 08.09.2014 11.09.2014
872014 Mónica Sánchez Presa, Zochová 16, Bratislava 37561146 preklad do španiels. jazyka 19,5 € 882014 11.09.2014 19.09.2014
882014 Slov.pošta a.s.Banská Bystrica 36631124 poštový úver 08/2014 594,2 € povol.úhrady pošt.úverom č.ú-1205 12.09.2014 19.09.2014
892014 Gavalieri s.r.o., Vážska 8, Piešťany 45316511 odb.príprava mediátora 707,4 € 952014 19.09.2014 29.09.2014
902014 MPSVaR SR Špitálska 6-8 Bratislava 681156 telefonne hovory 8/2014 193,64 € Zmluva č.17961/2007/I-83 22.09.2014 29.09.2014
912014 Camea Computer System a.s.Prešov 36468924 Compatible toner 107,4 € 972014 24.09.2014 26.09.2014
922014 RM JET s.r.o. Bratislavská Trnava 36236268 osob.auto Škoda Rapid 14990 € KZ 16774/2014 25.09.2014 10.10.2014
932014 Alianz a.s. SP Nitra 151700 Havarijné a povinne zmluvné poistenie 459,65 € 982014 26.09.2014 02.10.2014
942014 LE CHEQUE DEJEUNER, Bratislava 31396674 Stravné lístky 1588 € 992014 02.10.2014 13.10.2014
952014 Orange Slovensko a.s., Metodova 8 35697270 mobil. hovory 99,6 € A2075030-0001 02.10.2014 07.10.2014
962014 PhDr.Mária Křenková, Prokopova 11 Bratislava 17344531 preklady 136,5 € 942014 07.10.2014 13.10.2014
972014 Slov.pošta a.s. Banská Bystrica 36631124 poštový úver 09/2014 699,45 € povolenie úhrady pošt. úverom č.ú-1205 13.10.2014 17.10.2014
982014 Edos-PEM s.r.o.Tematínska 4,Bratislava 36287229 vzdelávacie služby 56 € pozvánka 14.10.2014 20.10.2014
992014 Camea Computer System a.s.Prešov 36468924 Compatible toner 143 € 1072014 17.10.2014 23.10.2014
1002014 Ing.Pavol Regina-REGINA, Bratislava Compatible toner 107,4 € 1082014 17.10.2014 23.10.2014
1012014 MPSVaR SR Špitálska 6-8 Bratislava 681156 telefonne hovory 9/14 220,87 € Zmluva č.17961/2007/I-83 20.10.2014 23.10.2014
1022014 CINEMA +s.r.o. Banská Bystrica 31586457 OKI tlačiareň 1656 € 1062014 24.10.2014 31.10.2014
1032014 Orange Slovensko a.s., Metodova 8 35697270 mobil. hovory 72,85 € A2075030-0001 27.10.2014 31.10.2014
1042014 CINEMA +s.r.o. Banská Bystrica 31586457 Pamäť+2.podávač papieru 1326 € 1112014 27.10.2014 03.11.2014
1052014 Yegon s.r.o. Bratislava 35797924 registrácia cipc 23,9 € 31.10.2014 05.11.2014
1062014 CreoCom, s.r.o. Trnava 36691836 predmety na konferenciu 534,31 € 1142014 03.11.2014 04.11.2014
1072014 LE CHEQUE DEJEUNER, Bratislava 31396674 Stravné lístky 1240 € 1122014 03.11.2014 05.11.2014
1082014 MPSVaR SR Špitálska 6-8 Bratislava 681156 prenájom 4.Q/2014 3428,26 € Zmluva č.17961/2007/I-83 10.11.2014 18.11.2014
1092014 Slov.pošta a.s.Banská Bystrica 36631124 poštový úver10/14 730,75 € povol.úhrady pošt.úverom č.ú-1205 12.11.2014 18.11.2014
1102014 MPSVaR SR Špitálska 6-8 Bratislava 681156 telef.hovory10/2014 256,54 € Zmluva č.17961/2007/I-83 13.11.2014 18.11.2014
1112014 Twohead organism s.r.o. Bratislava 45436380 sprístup. Nahrávania dokumentov 54 € 1212014 13.11.2014 21.11.2014
1122014 Multitalent s.r.o., Báhoň 46364587 odzanky CIPC na konferenciu 150 € 1132014 18.11.2014 25.11.2014
1132014 TNT expres s.r.o Bratislava 31351603 doručenie dokumentov Anglicko 100,63 € 1222014 21.11.2014 01.12.2014
1142014 Xepap s.r.o. Jesenského 4703,Zvolen 31628605 kanc.papier 666 € 1182014 25.11.2014 02.12.2014
1152014 Orange Slovensko a.s., Metodova 8 35697270 mobil. hovory 67,24 € A2075030-0001 26.11.2014 01.12.2014
1162014 Kamila Križanová Smolenice 44644957 prednáška na konferencii 639,6 € 1232014B 01.12.2014 04.12.2014
1172014 LE CHEQUE DEJEUNER, Bratislava 31396674 Stravné lístky 1284 € 1252014 01.12.2014 12.12.2014
1182014 Ivan Perlaki Consulting. Bratislava 46990160 simulárne tlmočenie 540 € 1232014d 02.12.2014 08.12.2014
1192014 Judita Van de Watering Kramer, Bratislava 11919949 simulárne tlmočenie 540 € 1232014e 02.12.2014 08.12.2014
1202014 Kongres.centrum SAV Smolenice 42159580 uskutoč. konferencie 9137,09 € 1232014c 04.12.2014 08.12.2014
1212014 MP Green s.r.o. Senec 47689676 hudobná produkcia na konferencii 280 € 1232014a 05.12.2014 12.12.2014
1222014 T-service, s.r.o. Bratislava 35935847 tlmočnícka technika 582 € 1092014 8.12.20014 15.12.2014
1232014 Slov.pošta a.s.Banská Bystrica 36631124 pošt.úver 11/2014 501,25 € povolenie úhrady pošt. úverom č.ú-1205 11.12.2014 16.12.2014
1242014 Pergamon,s.r.o.Chemická 1,Bratislava 31327681 tonery 2297,02 € 1282014 15.12.2014 18.12.2014
1252014 PhDr.Mária Křenková Bratislava 17344531 preklady 91 € 1242014 03.12.2014 22.12.2014
1262014 IT LEARNING Slovakia s.r.o.Bratislava 43939899 údržba dát,prid.spisov 720 € 1332014 15.12.2014 29.12.2014
1272014 IT LEARNING Slovakia s.r.o. Bratislava 43939899 2 ks graf.banner 240 € 1322014 15.12.2014 29.12.2014
1282014 Office Land,s.r.o. Mierová 183,Bratislava 35843136 kanc. stoličky a kanc.potreby 872,34 € 1302014 18.12.2014 29.12.2014
1292014 MPSVaR SR Špitálska 6-8 Bratislava 681156 nákl.PHM-konferencia 62,01 € 17.12.2014 22.12.2014
1302014 MPSVaR SR Špitálska 6-8 Bratislava 681156 tekef.hovory 11/2014 218,15 € povolenie úhrady pošt. úverom č.ú-1205 18.12.2014 22.12.2014
1312014 Poradca podnikateľa,žilina 31592503 EPI systém právnik 428,4 € 1312014 18.12.2014 22.12.2014
1322014 IT LEARNING Slovakia s.r.o. Bratislava 43939899 počítače,monitory,licencie 3283,2 € 1362014 19.12.2014 29.12.2014
1332014 Judita Van de Watering Kramer, Bratislava 11919949 preklad 140 € 1352014 01.12.2014 29.12.2014
1342014 Hotel Arcadia, Bratislava 35948906 ubytovanie Thorpe 146,65 € 1342014 01.12.2014 29.12.2014
1352014 Orange Slovensko a.s., Metodova 8 35697270 mobil hovory 71,24 € A2075030-0001 29.12.2014 31.12.2014
1362014 Fax copy a.s. Bratislava 35729040 HP Leser Jet tlačiarne 999,13 € 1372014 30.12.2014 31.12.2014
1372014 Slov.pošta a.s.Banská Bystrica 36631124 poštový úver 12/2014 565,25 € povolenie úhrady pošt. úverom č.ú-1205 12.01.2015 23.01.2015
1382014 MPSVaR SR Špitálska 6-8 Bratislava 681156 klap.telef. 12/2014 216,68 € Zmluva č.17961/2007/I-83 14.01.2015 23.01.2015
Int. č. Dodávateľ IČO Plnenie CENA +DPH Zmluva Obj. č. Doruč. Zapl.
12013 Orange Slovensko,a.s.
Bratislava
35697270 mobil – hovory 234,42 € A2075030-0001 2.1.2013 8.1.2013
32013 LE CHEQUE DE JEUNER,s.r.o.
Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava
31396674 stravné poukážky 1 416,00 € 12013 4.1.2013 23.1.2013
42013 RTVS, s.r.o.,
Bratislava
36857432 hrada za služ. Verenosti v zmysle zák. 223,06 € 10.1.2013 30.1.2013
52013 Slov. Pošta, a.s.
B. Bystrica
36631124 poštový úver 12/2012 355,90 € Povol. úhrady pošt. úverom č. ú-1205 10.1.2013 29.1.2013
82013 MPSVR SR,
Špitálska 4, Bratislava
681156 telef. hovory 216,91 € Zmluva č. 17961/2007 /I-83 22.1.2013 30.1.2013
92013 William - Jana Vrábelová,
Jungmanova 18, Bratislava
22657797 tonery 795,00 € 22013 23.1.2013 29.1.2013
102013 Pavol Valentovič – Bezpečnostné uzamykacie systémy – trezory,
Moravská 1, Bratislava 3
11649933 servis trezoru 304,80 € 32013 24.1.2013 5.2.2013
112013 Orange Slovensko a.s. 35697270 mobil – hovory 202,54 € A2075030-0001 28.1.2013 5.2.2013
122013 LE CHEQUE DE JEUNER, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava
31396674 stravné poukážky 1 392,00 € 42013 28.1.2013 5.2.2013
132013 štrauch s.r.o.,
M. C. Sklodowskej 17, 85104 Bratislava
36718343 preklad 403,20 € 52013 30.1.2013 11.2.2013
142013 TNT Expres s.r.o
Pri starom letisku č.14 83006 Bratislava 36
31351603 preprava expresnej zásielky 177,12 € 6 201 372 013 6.2.2013 21.2.2013
152013 TNT Expres s.r.o
Pri starom letisku č.14 83006 Bratislava 36
31351603 preprava expresnej zásielky 121,68 € 102013 8.2.2013 21.2.2013
162013 štrauch s.r.o.,
M.C.Sklodowskej 17, 85104 Bratislava
36718343 preklad 64,80 € 92013 11.2.2013 21.2.2013
172013 Slov.pošta,a.s.
B.Bystrica
36631124 poštovýúver 1/2013 447,50 € Povol.úhrady pošt. Úverom č. ú-1205 12.2.2013 21.2.2013
182013 Centrum účelových zariadení
Stredisko Inštitút pre verejnú správu
ul. M.Schneidera-Trnavského 1/a 84410 Bratislava
42137004 adaptačné vzdelávanie 228,00 € 132013 15.2.2013 21.2.2013
192013 TNT Expres s.r.o
Pri starom letisku č.14 83006 Bratislava 36
31351603 preprava expresnej zásielky 133,92 11122013 15.2.2013 22.2.2013
202013 Büroprofi Kanex Slovakia,s.r.o.,
Stará Vajnorská 3/A, Bratislava
31328695 samolepiace obálky 150,60 € 162013 20.2.2013 28.2.2013
212013 štrauch s.r.o.,
M.C.Sklodowskej 17, 85104 Bratislava
36718343 preklad 128,70 € 182013 20.2.2013 28.2.2013
222013 štrauch s.r.o.,
M.C.Sklodowskej 17, 85104 Bratislava
36718343 preklad 43,20 € 192013 22.2.2013 8.3.2013
232013 trauch s.r.o.
M.C.Sklodowskej 17 Bratislava
36718343 preklad 413,10 € 202013 25.2.2013 8.3.2013
242013 Flexi Learn,s.r.o.,
Vyšný Kelčov 616, Vysoká n/Kysucou
26421588 kolenie 80,00 € 25.2.2013 8.3.2013
252013 Orange Slovensko,a.s.
Bratislava
35697270 Mobil – hovory 163,40 € A2075030-0001 25.2.2013 8.3.2012
262013 LE CHEQUE DE JEUNER,s.r.o.
Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava
31396674 stravné poukážky 1 360,00 € 212013 25.2.2013 8.3.2013
272013 ACTIVA, s.r.o.
Bratislava
35787180 dymo štítky 464,09 € 172013 1.3.2013 13.3.2013
282013 štrauch, s.r.o.
Bratislava M.C.Sklodowskej 17
36718343 preklad 63,00 € 202013 25.2.2012 13.3.2012
292013 Slov.pošta,a.s.
B.Bystrica
36631124 poštovýúver II./2013 567,05 € Povol.úhrady pošt. Úverom č. ú-1205 12.2.2013 21.2.2013
302013 William - Jana Vrábelová,
Jungmanova 18, Bratislava
22657797 tonery 563,76 € 302013 13.3.2013 21.3.2013
312013 PERGAMON,s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681 tonery 1382,99 € 292013 15.3.2013 21.3.2013
322013 TNT Expres s.r.o
Pri starom letisku č.14 83006 Bratislava 36
31351603 preprava expresnej zásielky 104,70 € 312013 15.3.2013 20.3.2013
332012 EDOS-PEM, inšt. Vzd.,
Tematínska 4, Bratislava
36287229 vzdelávanie /odborný seminár/ 49,00 € 212012 27.3.2012 2.4.2012
342013 Orange Slovensko a.s. 35697270 mobil – hovory 89,75 € A2075030-0001 26.3.2013 4.4.2013
35013 LE CHEQUE DE JEUNER,s.r.o.
Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava
31396674 stravné poukážky 1 336,00 € 32013 28.3.2013 4.4.2013
362013 TNT Expres s.r.o
Pri starom letisku č.14 83006 Bratislava 36
31351603 preprava expresnej zásielky 139,13 € 312013 4.4.2013 9.4.2013
372013 PhDr.Mária Kčenková,
Prokopova 11, 85101 Bratislava
preklad 76,80 € 362013 5.4.2013 12.4.2013
382013 MPSVR SR,
Špitálska 4, Bratislava
681156 telef.hovory 206,65 € Zmluva č. 17961/2007 /I-83 5.4.2013 12.4.2013
392013 MPSVR SR,
Špitálska 4, Bratislava
681156 telef.hovory 198,67 € Zmluva č. 17961/2007 /I-83 5.4.2013 12.4.2013
402013 TNT Expres s.r.o
Pri starom letisku č.14 83006 Bratislava 36
31351603 preprava expresnej zásielky 60,48 € 382013 12.4.2013 12.4.2013
412013 Slov.pošta,a.s.
B.Bystrica
36631124 poštový úver 3/2013 508,35 € Povol. úhrady pošt. úverom č. ú-1205 10.4.2013 17.4.2012
422013 TNT Expres s.r.o
Pri starom letisku č.14 83006 Bratislava 36
31351603 preprava expresnej zásielky 60,72 € 382013 16.4.2013 18.4.2013
432013 C&P House,s.r.o.,
Kolíšková 2994/6, Bratislava
36631124 office pre podnikat. 8 ks 1 687,87 € 442013 22.4.2013 30.4.2013
442013 XEPAP, s.r.o.,
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605 kopírovací papier 604,00 € 412013 22.4.2012 30.4.2013
452013 KOROX-office market, s.r.o.,
B. Bystrica
36035785 kancelárske kreslá 235,13 € 472013 23.4.2013 30.4.2013
462013 Slov. pošta, a.s.
B. Bystrica
36631124 tlač. Služby 8,87 € 332013 24.4.2013 30.4.2013
472013 Orange Slovensko a.s. 31628605 mobil hovory 83,03 € A2075030-0001 26.4.2013 2.5.2013
482013 LE CHEQUE DE JEUNER,s.r.o.
Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava
31396674 stravné poukážky 1 512,00 € 512013 29.4.2013 9.5.2013
492013 William - Jana Vrábelová,
Jungmanova 18, Bratislava
22657797 tonery 107,80 € 462013 30.4.2013 9.5.2013
502013 TNT Expres s.r.o
Pri starom letisku č.14 83006 Bratislava 36
31351603 preprava expresnej zásielky 46,20 € 522013 3.5.2013 9.5.2013
512013 Flexi learn, s.r.o., ~Vyšný Kelčov 616 36421588 kolenie 387,00 € 542013 6.5.2013 13.5.2013
522013 PhDr. Mária Kčenková,
Prokopova 11, 85101 Bratislava
preklad 251,04 € 6.5.2013 13.5.2013
532013 Slov. pošta, a.s.
B.Bystrica
36631124 poštovýúver 4/2013 474,10 € Povol. Úhrady pošt. Úverom č. ú-1205 13.5.2013 20.5.2013
542013 MPSVR SR,
Špitálska 4, Bratislava
681156 výpožička nebytových priestorov /I.Q/ 4 036,75 € Zmluva č. 17961/2007 /I-83 14.5.2013 20.5.2012
552013 Artgoa,s.r.o.,
Kukučínova 960,02201 Čadca
36631124 kanc. Stoly 197,00 € 482013 13.5.2013 20.5.2013
562013 MPSVR SR,
Špitálska 4, Bratislava
681156 telef. Hovory 208,42 € Zmluva č. 17961/2007 /I-83 15.5.2013 20.5.2013
572013 MPSVR SR,
Špitálska 4, Bratislava
681156 telef. Hovory 216,91 € Zmluva č. 17961/2007 /I-83 15.5.2013 20.5.2013
582013 Orange Slovensko,a.s.
Bratislava
35697270 Mobil – hovory 83,44 € A2075030-0001 27.5.2013 3.6.2013
592013 LE CHEQUE DE JEUNER,s.r.o.
Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava
113052582 strav.lístky 1 420,00 € 632013 30.5.2013 11.6.2013
602013 PhDr. Mária Kčenková,
Prokopova 11, 85101 Bratislava
172013 preklady 159,80 € 5759652013 17.6.2013 19.6.2013
612013 IT Learning
Kominárska 2,4 851 04 Bratislava
1310322 2 ks počítač, 2 ks monitor, 1 ks tlačiareň 1 792,01 € 6720132 24.6.2013 19.6.2013
622013 Slov. Pošta,a.s.
B. Bystrica
9000679532 poštový úver 441,15 € Povol. Úhrady pošt. Úverom č. ú-1205 24.6.2013 19.6.2013
632013 PROEKO s.r.o.
Strmý vršok 18 84106 Bratislava
2006201 kolenie 59,00 € 682013 19.6.2013 20.6.2013
642013 Orange Slovensko a.s.
Metodova 8 Bratislava
5211268816 mobil-hovory 87,48 € A2075030-0001 26.6.2013 8.7.2013
652013 LE CHEQUE DE JEUNER,s.r.o.
Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava
113064764 strav. lístky 1268,00 € 692013 2.7.2013 31.7.2013
662013 Slov.pošta,a.s.
B. Bystrica
9000685 poštový úver 360,55 € Povol. Úhrady pošt. úverom č. ú-1205 10.7.2013 19.7.2013
672013 MPSVR SR,
Špitálska 4, Bratislava
822013 telef.hovory 205,99 € 18.7.2013 31.7.2013
682013 ACTIVA, s.r.o. Bratislava 35787180 títky 464,09 € 772013 25.07.2013 02.08.2013
692013 Orange Slovensko a.s. Metodova 8 Bratislava 35697270 mobil-hovory 138,65 € A2075030-0001 29.07.2013 07.08.2013
702013 PhDr.Mária Křenková Prokopova 11 851 01 Bratislava 17344531 preklad 238,08 € 742013 07.08.2013 13.08.2013
712013 LE CHEQUE DE JEUNER, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 strav.poukážky 1324 € 802013 08.08.2013 13.08.2013"
722013 Dušan Kročil Drietoma 333 33193860 stoly 504 € 852013 12.08.2013 19.08.2013
732013 Slov.pošta,a.s. Banská Bystrica 36631124 poštový úver 410,45 € Povol.úhrady pošt.úverom č. Ú-1205 12.08.2013 19.08.2013"
742013 MPSVR SR Špitálska 4, Bratislava 681156 výpožička nebytových priestorov /III.Q/13/ 3339,83 € Zmluva č. 17961/2007 /I-83 19.08.2013 22.08.2013"
752013 TNT Expres s.r.o, Pri starom letisku č.14, 830 06 Bratislava 36 31351603 doručenie zásielky BA-Rím 69,6 € 862013 23.08.2013 30.08.2013"
762013 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava 35697270 mobil-hovory 85,31 € A2075030-0001 26.08.2013 30.08.2013"
772013 LE CHEQUE DE JEUNER,s.r.o.Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava 31396674 strav.poukážky 1412 € 912013 28.08.2013 09.09.2013
782013 PERGAMON,s.r.o.Chemická 1, 831 04 Bratislava 31327681 tonery 2210,26 € RZ 14309/2011 a 1029782011 892013 28.08.2013 09.09.2013
792013 Jana Vrábelová Wiliam, Bratislava 22657797 tonery, obálky 473,46 € 902013 30.08.2013 09.09.2013
802013 Centrum účelových zariadení Stredisko Inštitút pre verejnú správu ul. M.Schneidera-Trnavského 1/a 84410 Bratislava 42137004 adaptačné vzdelávanie - 3 osoby 342 € 972013 06.09.2013 17.09.2013
812013 Slov.pošta,a.s. B.Bystrica 36631124 poštový úver 08/2013 403,95 € -1205 11.09.2013 17.09.2013
822013 PhDr.Mária Křenková,Prokopova 11, 85101 Bratislava 17344531 preklady - 2 strany 88,8 € 822013 11.09.2013 17.09.2013
832013 MPSVR SR, Špitálska 4, Bratislava 681156 telef.hovory  06/13 205,63 € Zmluva č. 17961/2007/I-83 13.09.2013 23.09.2013
842013 MPSVR SR, Špitálska 4, Bratislava 681156 telef.hovory 07/2013 225,8 € Zmluva č. 17961/2007/I-83 13.09.2013 26.09.2013
852013 Orange Slovensko, a.s.Metodova 8, Bratislava 35697270 mobil - hovory 50,69 € A2075030-0001 26.09.2013 08.10.2013
862013 Multitalent s.r.o., A.Hlinku 4, Báhoň 46364587 spracovanie web.stránky 3200,00 € Zmluva č. 14779/2013 13.6.2013 02.10.2013 04.10.2013
872013 LE CHEQUE DE JEUNER,s.r.o.Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava 31396674 stravné lístky 1508,00 € 1022013 02.10.2013 09.10.2013
882013 PhDr.Mária Křenková, Prokopova 11, 85101 Bratislava 17344531 preklady 159,60 € 982013 07.10.2013 14.10.2013
902013 ADLO-Investičná s.r.o, Trnavské mýto, Bratislava 44457626 premontáž trezora 127,00 € 1042013 14.10.2013 18.10.2013
912013 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava 35697270 mobil-hovory 56,62 € A2075030-0001 28.10.2013 05.11.2013
922013 Štrauch s.r.o., M.C.Sklodowskej 17, 85104 Bratislava 36718343 preklady 120,60 € 1102013 30.10.2013 05.11.2013
932013 Pryzmat Slovakia s.r.o.Krížna 19, Bratislava 35882891 tonery 93,60 € 1122013 30.10.2013 05.11.2013
942013 LE CHEQUE DE JEUNER,s.r.o.Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava 31396674 strav.lístky 1320,00 € 1132013 30.10.2013 08.11.2013
962013 MPSVR SR, Špitálska 4, Bratislava 681156 Výpožička 4.Q/13 3339,83 € Zmluva č.17961/2007 11.11.2013 15.11.2013
972013 MPSVR SR, Špitálska 4, Bratislava 681156 refakturácia letenky 830,00 € 11.11.2013 15.11.2013
982013 PhDr.Mária Křenková,Prokopova 11, 85101 Bratislava 17344531 preklady 202,80 € 1052013 11.11.2013 18.11.2013
992013 Multitalent s.r.o., Báhoň 46364587 výroba odznakov CIPC 100,00 € 1262013 12.11.2013 15.11.2013
1002013 IT Learning Kominárska 2,4 851 04 Bratislava 43939899 kolenie Excel 455,76 € 1232013 12.11.2013 15.11.2013
1012013 IT Learning Kominárska 2,4 851 04 Bratislava 43939899 kolenie Excel 455,76 € 1232013 12.11.2013 15.11.2013
1022013 Ivan Perlaki Consulting,s.r.o., Bratislava 46990160 simulárne tlmočenie 540,00 € 1202013 12.11.2013 18.11.2013
1032013 MPSVR SR, Špitálska 4, Bratislava 681156 telef.hovory 8/2013 225,96 € Zmluva 17961/2007 13.11.2013 19.11.2013
1042013 MPSVR SR, Špitálska 4, Bratislava 681156 telef.hovory 9/2013 217,61 € Zmluva 17961/2007 13.11.2013 19.11.2013
1052013 Kamila Križanová, Smolenice 44644957 prednáška, konferencia 840,00 € 1192013 13.11.2013 19.11.2013
1062013 PhDr.Judita Van De Watering Kramer,Bratislava 11919949 simulárne tlmočenie 540,00 € 1212013 13.11.2013 19.11.2013
1072013 Slov.pošta a.s., Banská Bystrica 36631124 poštový úver 11/2013 613,35 € Povol.úhrady pošt.úverom U-1205 13.11.2013 19.11.2013
1082013 MPSVR,SR Špitálska 4, Bratislava 681156 náklady PHM, Viedeň-Smolenice 149,38 € 1292013 15.11.2013 28.11.2013
1092013 Kongres.centrum, SAV Smolenice 42159580 konferencia 6-9.11.2013 5880 33,00 € 1162013 20.11.2013 29.11.2013
1102013 CCS-Cargo Customs Serv, Gajova 13, Bratislava 35746793 Letenka Viedeň-Barcelona 238,24 € 1332013 21.11.2013 29.11.2013
1112013 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Bratislava 31396674 stravné lístky - 266 ks 1064,00 € 1362013 27.11.2013 04.12.2013
1122013 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava 35697270 mobilné hovory 72,07 € A2075030-0001 27.11.2013 04.12.2013
1132013 T SERVICE s.r.o., Bratislava 3 35935847 tlmočnícka infratechnika 666,00 € 1242013 02.12.2013 11.12.2013
1142013 La Strada s.r.o., Nové Mesto nad Váhom 36351083 fotodokumentácia-konferencia 250,00 € 1282013 04.12.2013 16.12.2013
1152013 PhDr.Mária Křenková, Bratislava 17344531 preklady 148,56 € 1162013 05.12.2013 11.12.2013
1162013 MPSVRSR, Špitálska 4, Bratislava 681156 telefónne hovory 219,36 € Zmluva 17961/2007 05.12.2013 11.12.2013
1172013 Jana Vrábelová Wiliam, Bratislava 22657797 samol. obálky tonery 309,12 € 1392013 10.12.2013 17.12.2013
1182013 Slov.pošta a.s., Banská Bystrica 36631124 poštový úver11/2013 359,15 € Povol. Úhrady pošt.úverom U-1205 13.12.2013 19.12.2013
1192013 MPSVRSR, Špitálska 4, Bratislava 681156 refakturácia letenky-Taliansko 169,00 € 13.12.2013 19.12.2013
1202013 IT Learning, Slovakia s.r.o., Bratislava 43939899 tvorba grafic. Banneru 180,00 € 1252013 16.12.2013 19.12.2013
1212013 Lerato s.r.o., Bratislava 47477555 preklad webstránky 198,00 € 20.12.2013 02.01.2014
1222013 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava 35697270 mobilné hovory 126,80 € A2075030-0001 30.12.2013 09.01.2014
1232013 PhDr.Mária Křenková,Bratislava 17344531 preklady 138,60 € 1402013 02.01.2014 15.01.2014
1242013 MPSVRSR, Špitálska 4, Bratislava 681156 telefonne služby 11/13 226,63 € Zmluva 17961/2007 13.01.2014 27.01.2014
1252013 MPSVRSR, Špitálska 4, Bratislava 681156 telefonne služby 12/13 207,02 € Zmluva 17961/2007 13.01.2014 27.01.2014
1262013 Slov.pošta a.s., Banská Bystrica 36631124 poštový úver 12/2013 361,50 € Povol. Úhrady pošt.úverom U-1205 15.01.2014 27.01.2014
Int. č. Dodávateľ IČO Plnenie CENA +DPH Zmluva Obj. č. Doruč. Zapl.
12012 Orange Slovensko,a. s.
Bratislava
35697270 mobil-hovory 65,70 € A2075030-0001 2.1.2012 9.1.2012
22012 Edenred Slovakias. r. o.,
Bratislava
31328695 stravné poukážky 1 143,16 € 1-593/97 12012 3.1.2012 9.1.2012
32012 RTVS-rozhl. a tel. sp.,
Bratislava
36857432 hrada za služby-r. 2012 551,12 € podľa zák. č. 68/2009 Z. z. úhrada za služby verej. 9.1.2012 12.1.2012
42012 PORADA. SK, s. r. o.,
Bratislava
36670251 vzdelávanie  /odborný seminár/ 98,60 € 42012 5.1.2012 12.1.2012
52012 Slov. pošta,a. s.
B. Bystrica
36631124 poštový úver 12/2011 420,70 € Povol. Úhrady pošt. úverom č. Ú-1205 11.1.2012 19.1.2012
62012 Štrauch, s. r. o.,
M. C. Sklodowskej 17,  Bratislava
36718343 preklad odbr. textu 88,20 € 32012 11.1.2012 19.1.2012
72012 4 CUBES,s. r. o., 
Jána Poničana 6114/7,  Bratislava
36848638 servisná činnosť 12/2011 396,00 € Zmluva o pokyt. servis.   služieb č. 20110401 10.1.2012 19.1.2012
82012 EDOS-PEM,inšt. vzd.,
Tematínska 4, Bratislava
36287229 vzdelávanie  /odborný seminár/ 50,00 € 62012 13.1.2012 19.1.2012
92012 IVES-Ul.
M. Schn. Trn. Bratislava
151858 vzdelávanie  /odborný seminár/ 41,50 € 72012 13.1.2012 19.1.2012
102012 Reditour,s. r. o.,
Bratislava
35719192 letenka 244,36 € 22012 16.1.2012 19.1.2012
122012 Akadémia vzdel.
Bratislava
441074 vzdelávanie /odborné/ 168,00 € 52012 17.1.2012 26.1.2012
132012 EDOS-PEM, inšt. vzd.,
Tematínska 4, Bratislava
36287229 vzdelávanie  /odborný seminár/ 53,00 € 102012 24.1.2012 10.2.2012
142012 Edenred Slovakias. r. o.,
Bratislava
31328695 stravné poukážky 1 230,40 € 1-593/97 82012 25.1.2012 30.1.2012
152012 Orange Slovensko,a. s.
Bratislava
35697270 mobil-hovory 28,37 € A2075030-0001 27.1.2012 2.2.2012
162012 EDOS-PEM, inšt. vzd.,
Tematínska 4, Bratislava
36287229 vzdelávanie  /odborný seminár/ 45,00 € 112012 2.2.2012 8.2.2012
192012 OTTO OFFICE, s. r. o.
Dost. rad č. 5, Bratislava
3594426 obálky, dymo štítky 171,47 € 122012 8.2.2012 17.2.2012
202012 Slov. pošta,a. s.
B. Bystrica
36631124 poštový úver 1/2012 442,90 € Povol. Úhrady pošt. úverom č. Ú-1205 10.2.2012 20.2.2012
212012 MPSVR SR,
Špitálska 4, Bratislava
681156 výpožička nebytových priestorov /I. Q/ 4 812,72 € 17961/2007  /I-83 13.2.2012 20.2.2012
222012 OTTO OFFICE, s. r. o.
Dost. rad č. 5, Bratislava
3594426 1 ks /dymo štítky/ 12,71 € 122012 8.2.2012 20.2.2012
232012 REVA - Mgr. A. Škandíková,
POD ROVNICAMI 41, Bratislava
32115784 vzdelávanie  /odborný seminár/ 110,00 € 142012 13.2.2012 20.2.2012
242012 Mikrofer, Ing. J. Ferianc,
Mierova 52,  Bratislava
11683783 oprava multifunkč. zariadenia 63,50 € 92012 13.2.2012 27.2.2012
252012 PROEKO BA,  s. r. o. -inšt. vzd., 
Strmý vŕšok 18, Bratislava
35900831 vzdelávanie  /odborný seminár/ 59,00 € 152012 16.2.2012 27.2.2012
262012 Mikrofer, Ing. J. Ferianc,
Mierova 52,  Bratislava
11683783 oprava PC /server/ 213,70 € 132012 13.2.2012 27.2.2012
272012 Edenred Slovakias. r. o.,
Bratislava
31328695 stravné poukážky 1 192,20 € 1-593/97 162012 23.2.2012 28.2.2012
282012 MPSVR SR,
Špitálska 4, Bratislava
681156 telef. hovory 153,25 € 17961/2007  /I-83 24.2.2012 29.2.2012
2952012 Orange Slovensko,a. s.
Bratislava
35697270 mobil-hovory 24,07 € A2075030-0001 27.2.2012 7.3.2012
302012 MPSVR SR,
Špitálska 4, Bratislava
681156 telef. hovory 153,38 € 17961/2007  /I-83 29.2.2012 5.3.2012
312012 Slov. pošta,a. s.
B. Bystrica
36631124 poštový úver 2/2012 437,80 € Povol. úhrady pošt. úverom č. Ú-1205 13.3.2012 16.3.2012
332012 Mikrofer, Ing. J. Ferianc,
Mierova 52,  Bratislava
11683783 oprava kopírovacieho  zariadenia 185,30 € 172012 13.2.2012 16.3.2012
342012 IVES-Ul.
M. Schn. Trn. Bratislava
151858 vzdelávanie  /odborný seminár/ 83,00 € 192012 21.3.2012 26.3.2012
352012 Edenred Slovakias. r. o.,
Bratislava
31328695 stravné poukážky 1 048,84 € 1-593/97 202012 10.4.2012 29.3.2012
362012 Orange Slovensko,a. s.
Bratislava
35697270 mobil-hovory 28,01 € A2075030-0001 26.3.2012 29.3.2012
382012 EDOS-PEM, inšt. vzd.,
Tematínska 4, Bratislava
36287229 vzdelávanie  /odborný seminár/ 53,00 € 212012 27.3.2012 2.4.2012
392012 eD´system Slovakia s. r. o.  
Stará Vaj. 21, 83104 Bratislava
36413658 externý pevný disk 78,40 € 222012 27.3.2012 2.4.2012
40012 OTTO OFFICE, s. r. o.
Dost. rad č. 5, Bratislava
3594426 ergon. podložka pod myš k PC (5 ks) 77,94 € 242012 28.3.2012 10.4.2012
412012 OTTO OFFICE, s. r. o.
Dost. rad č. 5, Bratislava
3594426 ergon. podložka pod myš k PC  (2 ks) 31,18 € 242012 28.3.2012 10.4.2012
422012 OTTO OFFICE, s. r. o.
Dost. rad č. 5, Bratislava
3594426 ergon. podložka pod myš k PC  (9 ks) 140,29 € 242012 28.3.2012 11.4.2012
432012 Akadémia vzdel.
Bratislava
441074 vzdelávanie /odborné/ 158,00 € 52012 11.1.2012 11.4.2012
442012 eOpen,s. r. o.,
Kmeťova 13,0401 Košice
44598301 Licencie OFFICE SMALL BUSINESS 1. 155,60 232012 28.3.2012 11.4.2012
462012 Slov. pošta,a. s.
B. Bystrica
36631124 poštový úver 3/2012 420,70 € Povol. úhrady pošt. úverom č. Ú-1205 12.4.2012 17.4.2012
472012 SOFTLINE SERVICES,a. s.,
Ul. J. HAGARU 9,83151 Bratislava
35826304 počítač 724,45 € 182012 11.4.2012 17.4.2012
492012 William - Jana Vrábelová,
Jungmanova 18, Bratislava
22657797 archívne boxy, šanóny, závesné mapy, obálky 262,09 € 252012 17.4.2012 24.4.2012
502012 Edenred Slovakias. r. o.,
Bratislava
31328695 stravné poukážky 1 169,57 € 1-593/97 262012 27.4.2012 3.5.2012
512012 Orange Slovensko,a. s.
Bratislava
35697270 mobil-hovory 45,10 € A2075030-0001 26.4.2012 3.5.2012
522012 MPSVR SR,
Špitálska 4, Bratislava
681156 telef. hovory 2/20212 152,70 € 17961/2007  /I-83 4.5.2012 14.5.2012
532012 MPSVR SR,
Špitálska 4, Bratislava
681156 telef. hovory 3/20212 158,89 € 17961/2007  /I-83 4.5.2012 14.5.2012
552012 MPSVR SR,
Špitálska 4, Bratislava
681156 výpožička nebyt. priest. /II. Q/ 4 812,72 € 17961/2007  /I-83 9.5.2012 14.5.2012
562012 EDOS-PEM,inšt. vzd.,
Tematínska 4, Bratislava
36287229 vzdelávanie  /odborný seminár/ 53,00 € 272012 11.5.2012 16.5.2012
572012 Slov. Pošta, a. s.
B. Bystrica
36631124 poštový úver 4/2012 447,60 € Povol. úhrady pošt. úverom č. Ú-1205 14.5.2012 17.5.2012
582012 eD´system Slovakia s. r. o.  
Stará Vaj. 21, 83104 Bratislava
36413658 2 ks monitory 233,86 € 292012 11.5.2012 17.5.2012
592012 EDOS-PEM,inšt. vzd.,
Tematínska 4, Bratislava
36287229 vzdelávanie  /odborný seminár/ 49,00 € 302012 15.5.2012 21.5.2012
612012 EURO-VKM,s. r. o., 
Nám. M. Benku 12,81107 Bratislava
35893508 preklad odbr. textu 34,38 € 282012 24.5.2012 30.5.2012
622012 Edenred Slovakias. r. o.,
Bratislava
31328695 stravné poukážky 1 211,06 € 1-593/97 312012 25.5.2012 30.5.2012
652012 Orange Slovensko,a. s.
Bratislava
35697270 mobil-hovory 36,54 € A2075030-0001 28.5.2012 8.6.2012
672012 Slov. pošta,a. s.
B. Bystrica
36631124 poštový úver 5/2012 407,50 € Povol. úhrady pošt. úverom č. Ú-1205 12.6.2012 15.6.2012
682012 EDOS-PEM,inšt. vzd.,
Tematínska 4, Bratislava
36287229 vzdelávanie  /odborný seminár/ 53,00 € 302012 14.6.2012 19.6.2012
692012 OTTO OFFICE, s. r. o.
Dost. rad č. 5,  Bratislava
3594426 dymo štítky, obálky 211,06 € 332012 13.6.2012 19.6.2012
702012 MPSVR SR,
Špitálska 4, Bratislava
681156 tepovanie koberc. 82,08 € 17961/2007  /I-83 14.6.2012 19.6.2012
712012 MPSVR SR,
Špitálska 4, Bratislava
681156 telef. hovory 145,27 € 17961/2007  /I-83 14.6.2012 19.6.2012
722012 XEPAP, s. r. o.,  
Jesenského 4703,   96001 Zvolen
31628605 kopírovací papier 401,94 € 322012 20.6.2012 2.7.2012
732012 OTTO OFFICE, s. r. o.
Dost. rad č. 5, Bratislava
3594426 dymo štítky 152,50 € 332012 18.6.2012 2.7.2012
752012 Edenred Slovakias. r. o.,
Bratislava
31328695 stravné poukážky 1 230,40 € 1-593/97 342012 28.6.2012 3.7.2012
762012 Orange Slovensko,a. s.
Bratislava
35697270 mobil-hovory 51,14 € A2075030-0001 26.6.2012 3.7.2012
792012 Slov. pošta,a. s.
B. Bystrica
36631124 poštový úver 6/2012 375,80 € Povol. úhrady pošt. Úverom č. Ú-1205 11.7.2012 17.7.2012
802012 EDOS-PEM,inšt. vzd.,
Tematínska 4, Bratislava
36287229 vzdelávanie  /odborný seminár/ 56,00 € 362012 15.5.2012 21.5.2012
812012 MPSVR SR,
Špitálska 4, Bratislava
681156 telef. hovory 150,79 € 17961/2007  /I-83 13.7.2012 24.7.2012
822012 PERGAMON,s. r. o.,
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681 tonery 2 786,97 € 352012 16.7.2012 24.7.2012
832012 Edenred Slovakia s. r. o.,
Bratislava
31328695 stravné poukážky 1 444,21 € 1-593/97 342012 28.6.2012 27.7.2012
852012 Orange Slovensko, a. s.
Bratislava
35697270 mobil-hovory A2075030-0001 41126 14.8.2012
862012 Slov. pošta,a. s.
B. Bystrica
36631124 poštový úver 7/2012 465,40 € Povol. úhrady pošt. Úverom č. Ú-1205 13.8.2012 17.8.2012
872012 Mikrofer, Ing. J. Ferianc,
Mierova 52,  Bratislava
11683783 oprava kopírovacieho  zariadenia 40,30 € A2075030-0001 382012 13.8.2012 17.8.2012
882012 Edenred Slovakias. r. o.,
Bratislava
31328695 stravné poukážky 1 421,70 € 1-593/97 402012 14.8.2012 17.8.2012
892012 ADLO-Bezp. dv. s. r. o.  
Trnav. mýto č. 1  Bratislava
35757094 premontáž trez. 107,00 € 392012 15.8.2012 23.8.2012
902012 MPSVR SR,
Špitálska 4, Bratislava
681156 telef. hovory 157,29 € 17961/2007  /I-83 15.8.2012 23.8.2012
922012 Orange Slovensko,a. s.
Bratislava
35697270 mobil-hovory 195,22 € A2075030-0001 41146 3.9.2012
932012 Mikrofer, Ing. J. Ferianc,
Mierova 52,  Bratislava
oprava tlačiarne  18,20 € 412012 41147 5.9.2012
942012 IVES KOŠICE
Čsl. armády 20 Košice
162957 tech. podpora k zvereneniu 10-12/12,  1-9/13 35,84 € 292010 30.8.2012 18.9.2012
962012 Slov. pošta,a. s.
B. Bystrica
36631124 poštový úver 8/2012 294,30 € Povol. úhrady pošt. Úverom č. Ú-1205 12.9.2012 18.9.2012
982012 RELIA, s. r. o.
Bratislava
31369308 vzdelávanie /odborný seminár/ 60,00 € 422012 19.9.2012 4.10.2012
992012 Edenred Slovakias. r. o.,
Bratislava
31328695 stravné poukážky 1 556,75 € 1-593/97 432012 28.9.2012 8.10.2012
1002012 Orange Slovensko,a. s.
Bratislava
35697270 mobil-hovory 78,60 € A2075030-0001 1.10.2012 10.10.2012
1032012 IVES-
Ul. M. Schn. Trn. Bratislava
151858 vzdelávanie  /odborný seminár/ 166,00 € 192012 15.10.2012 17.10.2012
1042012 Slov. pošta,a. s.
B. Bystrica
36631124 poštový úver 9/2012 376,60 € Povol. úhrady pošt. Úverom č. Ú-1205 10.10.2012 22.10.2012
1052012 MPSVR SR,
Špitálska 4, Bratislava
681156 telef. hovory 157,84 € 17961/2007  /I-83 12.10.2012 22.10.2012
1062012 MPSVR SR,
Špitálska 4, Bratislava
681156 telef. hovory 189,08 € 17961/2007  /I-83 17.10.2012 23.10.2012
1072012 Orange Slovensko, a. s.
Bratislava
35697270 mobil-hovory 114,77 € A2075030-0001 30.10.2012 6.11.2012
1082012 Yegon, s. r. o.
Kopčianska 14 Bratislava
35797924 registr. cipc. sk 23,90 € 14-4396-6630-5368-8270/2003 31.10.2012 19.11.2012
1102012 Edenred Slovakias. r. o.,
Bratislava
31328695 stravné poukážky 1 139,39 € 1-593/97 462012 6.11.2012 9.11.2012
1112012 Slov. pošta,a. s.
B. Bystrica
36631124 poštový úver 10/2012 376,60 € Povol. úhrady pošt. úverom č. Ú-1205 12.11.2012 19.11.2012
1132012 Büroprofi Kanex Slovakia,s. r. o.,
Stará Vajnorská 3/A, Bratislava
31328695 Dymo štítky  14 ks krab. 218,23 € 472012 16.11.2012 27.11.2012
1152012 EDOS-PEM,inšt. vzd.,
Tematínska 4, Bratislava
36287229 vzdelávanie - 2 zamest. /odborný seminár/ 106,00 € 492012 22.11.2012 27.11.2012
1162012 Orange Slovensko,a. s.
Bratislava
35697270 mobil-hovory 551,12 € A2075030-0001 462012 26.11.2012 30.11.2012
1172012 Edenred Slovakias. r. o.,
Bratislava
31328695 stravné poukážky 1 037,52 € 1-593/97 512012 27.11.2012 30.11.2012
1182012 IVES-
Ul. M. Schn. Trn. Bratislava
151858 vzdelávanie  /odborný seminár/ 110,00 € 522012 28.11.2012 3.12.2012
1192012 MPSVR SR,
Špitálska 4, Bratislava
681156 výpožička nebytových priestorov /I. Q/ 1 400,00 € Zmluva č. 17961/2007 /I-83 27.11.2012 7.12.2012
1202012 Büroprofi Kanex Slovakia,s. r. o.,
Stará Vajnorská 3/A, Bratislava
31328695 Dymo štítky  4 ks krab. 62,35 € 472012 28.11.2012 7.12.2012
1212012 TNT EXPRES,
Pri starom letisku 14, Bratislava
31351603 preprava pošt. zásielky 133,75 € 502012 30.11.2012 7.12.2012
1222012 XEPAP, s. r. o.,
Jesenského 4703,   96001 Zvolen
31628605 kopírovací papier 396,40 € 532012 3.12.2012 12.12.2012
1232012 TNT EXPRES,
Pri starom letisku 14, Bratislava
31351603 preprava pošt. zásielky 120,77 € 542012 6.12.2012 13.12.2012
1262012 Slov. pošta,a. s.
B. Bystrica
36631124 poštový úver 10/2012 387,10 € Povol. úhrady pošt. úverom č. Ú-1205 12.12.2012 19.12.2012
1272012 Poradca podnikateľa, s. r. o., 
M. Rázusa 23A,  01001 Žilina
31592503 Justičná revue r. 2013 112,25 € 562012 12.12.2012 19.12.2012
1282012 TNT EXPRES,
Pri starom letisku 14, Bratislava
31351603 preprava pošt. zásielky 104,70 € 552012 14.12.2012 19.12.2012
1292012 MPSVR SR,
Špitálska 4, Bratislava
681156 telef. hovory 210,92 € 17961/2007  /I-83 21.12.2012 28.12.2012
1302012 MPSVR SR,
Špitálska 4, Bratislava
681156 telef. hovory 220,32 € 17961/2007  /I-83 21.12.2012 28.12.2012
1312012 MPSVR SR,
Špitálska 4, Bratislava
681156 telef. hovory 222,27 € 17961/2007  /I-83 21.12.2012 28.12.2012
1322012 MPSVR SR,
Špitálska 4, Bratislava
681156 preklad 205,20 € 17961/2007  /I-83 21.12.2012 28.12.2012
1332012 TNT EXPRES,
Pri starom letisku 14, Bratislava
31351603 preprava pošt. zásielky 60,48 € 572012 21.12.2012 28.12.2012

Výzvy vo verejnom obstarávaní