výživné piktogram

Maintenance

Fundamental right of the child is to participate in the standard of living of their parents. The Center helps recover alimony in cases where one parent lives abroad.

Although parents are not living in the same household, both have the same maintenance obligations to the child. It follows that the obligation of a parent who does not live with the child in the home to pay maintenance.

Maintenance obligation of parents to take children by the time the child is unable to feed itself. When there is such a legal locked depends on the circumstances, with the decisive factors for the Child are his age, health status, duration of study, the ability to do work, capital and so on.

Centre deals with the recovery of maintenance in cases where a person lives, who has to pay child support abroad and entitled to the territory of the Slovak Republic on the other hand, if the beneficiary lives abroad and requires payment of maintenance from a person who is habitually resident in the territory of the Slovak Republic .

The successful recovery of maintenance is needed decision of the district court , in whose jurisdiction the child resides, or foreign court , in which the liable entity is obliged to pay maintenance at a specified rate and the pre-deadlines.

Center certificate issued for maintenance payments :
– at the request of an authorized person before the application for maintenance payments
– At the request of the ÚPSVAR in accordance with the Act. 201/2008 Z.z. about Alimony

Akú úlohu zohráva Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže vo veciach vymáhania výživného z cudziny?

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže bolo určené za prijímajúci a odosielajúci orgán pre vykonávanie Dohovoru o vymáhaní výživného v cudzine z 20.6.1956, ako aj iných Dohovorov upravujúcich problematiku vymáhania výživného.

Centrum ako prijímajúci orgán:

 • prijíma z cudziny žiadosti o vymáhanie výživného od povinnej osoby na území SR,
 • podniká kroky na dobrovoľnú úhradu výživného,
 • zastupuje navrhovateľa v exekučnom konaní,
 • zabezpečuje transfer a kontrolu vymožených platieb oprávnenej osobe v cudzine.
Centrum ako odosielajúci orgán:
 • poskytuje právnu pomoc pri príprave dokladov potrebných na podanie návrhu na uznanie a výkon rozhodnutia v cudzine,
 • vypracúva samotný návrh na uznanie a výkon rozhodnutia,
 • poskytuje súčinnosť pri samotnom uznávacom a následne vykonávacom konaní,
 • zabezpečuje kontrolu a transfer platieb výživného oprávneným osobám v SR.

Čo je náhradné výživné?

Náhradné výživné je štátny príspevok na zabezpečenie výživy dieťaťa ak si povinná osoba neplní vyživovaciu povinnosť, alebo nezaopatrenému dieťaťu nevznikol nárok na sirotský dôchodok, ktorého priznávanie je v kompetencií miestne príslušných úradov práce, sociálnych vecí a rodiny.

Centrum v prípade žiadosti vydáva k náhradnému výživnému potvrdenie o priebehu konania o vymáhanie výživného zo zahraničia.

Čo v prípade, ak nemáte rozhodnutie o určenej vyživovacej povinnosti?

Ak máte určené otcovstvo, môžete podať návrh na určenie výživného na príslušný okresný súd v SR v mieste bydliska maloletého dieťaťa.

Ak otcovstvo k dieťaťu nie je určené, je možné ho dobrovoľne určiť súhlasným vyhlásením oboch rodičov na matričnom úrade, v ktorom je zapísané narodenie dieťaťa. V prípade ak je predpoklad, že nedôjde k dobrovoľnému priznaniu otcovstva (zo strany otca), máte možnosť podať návrh na určenie otcovstva a určenie výživného na príslušný okresný súd v SR v mieste bydliska maloletého dieťaťa.

Dokedy trvá vyživovacia povinnosť rodičov k deťom?

Vyživovacia povinnosť rodičov k deťom trvá do času, kým dieťa nie je schopné sa samo živiť. Kedy nastane takýto právny stav závisí od okolností konkrétneho prípadu, pričom medzi rozhodujúce faktory na strane dieťaťa patrí jeho vek, zdravotný stav, štúdium, schopnosť vykonávať prácu, majetkové pomery a pod.

Kedy Vám Centrum môže pomôcť pri vymáhaní výživného z cudziny?

Centrum Vám môže pomôcť pri vymáhaní výživného z cudziny ak:

 • je známy pobyt povinnej osoby v zahraničí (nie je možné pomôcť v prípade, ak sa oprávnená aj povinná osoba nachádza v tej istej krajine),
 • krajina, z ktorej žiadate vymáhať výživné je členom Európskej únie, alebo ratifikovala medzinárodné dohovory, na základe ktorých je možné vymáhať výživné z tejto krajiny.
 • výživné je určené rozhodnutím slovenského súdu, príp. zahraničného súdu a toto rozhodnutie je právoplatné a vykonateľné.
 • povinná osoba si nepravidelne, resp. vôbec neplní svoju vyživovaciu povinnosť.

Komu Centrum vydáva potvrdenie na účely náhradného výživného?

Centrum vydáva potvrdenie na účely náhradného výživného oprávnenej osobe pred podaním žiadosti o náhradné výživné, alebo príslušnému ÚPSVAR v zmysle zákona č. 201/2008 Z.z. o náhradnom výživnom.

Kto má nárok na výživné?

Nárok na výživné má maloleté dieťa a aj plnoleté dieťa, ktoré nie je schopné samo sa živiť, t.j. dieťa sa pripravuje na svoje budúce povolanie denným štúdiom na strednej alebo vysokej škole, a to v SR alebo v zahraničí.

Kto môže požiadať Centrum o pomoc pri vymáhaní výživného z cudziny?

Osoba (spravidla jeden z rodičov), ktorej bolo rozhodnutím súdu maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti a ktorá je oprávnená prijímať výživné pre maloleté dieťa od povinnej osoby žijúcej v zahraničí.

Plnoletá oprávnená osoba (osoba po dovŕšení 18 roku veku), voči ktorej má povinná osoba súdom určenú vyživovaciu povinnosť.

V prípade vymáhania výživného v rámci krajín Európskej únie Centrum môže pomôcť žiadateľom o vymáhanie v prípade, že sú v čase podania žiadosti mladší ako 21 rokov.

Môžem žiadať Centrum o vymáhanie výživného ak je povinný iným štátnym príslušníkom žijúcim na území SR?

Centrum môže poskytnúť bezplatnú právnu pomoc pri vymáhaní výživného len v prípade keď sa oprávnená alebo povinná nachádza v zahraničí.

Nie je možné pomôcť v prípade, ak sa oprávnená aj povinná osoba nachádza v tej istej krajine a to bez ohľadu na štátnu príslušnosť oprávnenej alebo povinnej osoby.

Ako sa možno obrátiť na Centrum?

Na Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže sa možno so svojou žiadosťou o pomoc alebo radu obrátiť osobne, alebo telefonicky každý pracovný deň v čase od 8.00 hod. do 16.00 hod.

V nevyhnutných prípadoch môžete mimo pracovných hodín využiť našu Nonstop linku.

Všetky možnosti spojenia nájdete na stránke Kontakty.

This content is available only in Slovak.This content is available only in Slovak.
This content is available only in Slovak.