Aktuálne

NÁRODNÝ PROJEKT PODPORA CENTRA PRE MEDZINÁRODOPRÁVNU OCHRANU DETÍ A MLÁDEŽE (CIPC) I

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže (ďalej len „Centrum“) je orgán štátnej správy s pôsobnosťou na území Slovenskej republiky. Centrum zriadilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako svoju priamo riadenú rozpočtovú organizáciu, na zabezpečenie a poskytovanie právnej ochrany deťom a mládeži vo vzťahu k cudzine s účinnosťou od 1.2.1993.

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže (CIPC) plní úlohy sociálnoprávnej ochrany detí vo vzťahu k cudzine. Tieto úlohy plní CIPC ako ústredný orgán Slovenskej republiky podľa článku 55 písm. a), b), d) a e) a článku 56 Nariadenia č. 2201/2003. Konania týkajúce sa starostlivosti a ochrany detí sú z roka na rok početnejšie a medzi ostatnými druhmi agendy, ktorou sa centrum zaoberá, aj pomerne frekventované.

Témy, na ktoré sa Národný projekt zameriava v súvislosti s pôsobnosťou (napr. vo veciach rodičovských práv a povinností, pri ktorých deti boli odňaté z rodičovskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu /ďalej „odoberanie detí“/, medzinárodné rodičovské únosy a pod.) budú súčasťou diskutovaných oblastí aj v rámci predsedníctva SR v Rade EÚ (druhý polrok 2016) ako i iných stretnutí na nadnárodných úrovniach.

Projekt saturuje kľúčovú potrebu zvýšenia kvality poskytovaných služieb CIPC (z dôvodu narastajúceho trendu počtu riešených vecí a náročnosti riešených prípadov), ktorej dôsledkom je znižovanie rizika sociálnej exklúzie resp. ochrana pred sociálnym vylúčením a chudobou. CIPC v roku 2013 poskytlo bezplatné právne poradenstvo vo viac ako 750 prípadoch nových žiadostí o pomoc pri vymáhaní výživného zo zahraničia formou telefonického alebo e- mailového poradenstva a vo viac ako 400 prípadoch formou osobných stretnutí s klientmi (pričom výživné je len jedna z viacerých oblastí pôsobností CIPC). Realizácia projektu prispeje k potrebe skvalitnenia a zefektívnenia služieb poskytovaných CIPC a prejaví sa v dôsledkoch na konkrétnych prípadoch klientov a kvalite a efektívnosti ich riešenia.

Hlavným cieľom predkladaného Národného projektu je zvýšiť kvalitu poskytovania služieb CIPC. Projekt je orientovaný na analytickú podporu činností CIPC, vzdelávanie zamestnancov CIPC a informačnú a mediálnu kampaň zameranú na prevenciu a rozširovanie povedomia o kompetenciách CIPC (predovšetkým poskytovania bezplatného právneho poradenstva v oblasti rodinného práva s cudzím prvkom, hlavne v oblasti výživného, starostlivosti o maloleté deti a v oblasti osvojenia a pod.). CIPC z dôvodu zvýšenia kvality poskytovaných služieb svojim klientom identifikovalo potrebu tvorby nasledovných analytických materiálov:

 • analýz vo vybraných štátoch podľa koncentrácie dopytu po službách zo strany klientov CIPC – Nemecko, Rakúsko, Veľká Británia- zameraných na popis súčasného stavu a odporúčaní do praxe v SR,

 • metodiky spolupráce CIPC smerujúcej ku skvalitneniu procesných úkonov ako aj uplatňovaniu jednotných postupov v spolupráci s kľúčovými organizáciami,

 • koncepcie osvety ako informačnej bázy prevencie pre rodiny, ktoré chcú vycestovať za hranice

Cieľovými skupinami národného projektu (v súlade s Programovým manuálom pre OP ZaSI) sú:

 • deti, plnoleté fyzické osoby, rodiny, komunity, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, pomoci v hmotnej núdzi a poskytované služby podľa osobitných zákonov,

 • deti, plnoleté fyzické osoby, rodiny, komunity ohrozené sociálnym vylúčením, vylúčené alebo marginalizované,

 • zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálnej inklúzie vo verejnom aj v neverejnom sektore,

 • zamestnanci inštitúcií verejnej správy,

 • výskumné pracoviská, mimovládne neziskové organizácie, občianske združenia a partnerstvá.

Medzi východiskové a strategické dokumenty na úrovni EÚ a SR, ktoré podporujú cieľové zameranie projektu možno zaradiť napr.:

 • Nariadenie Rady ES č. 4/09 z 18. decembra 2008 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a o spolupráci vo veciach vyživovacej povinnosti,

 • Dohovor o vymáhaní výživného v cudzine z 20.6.1956,

 • Dohovor o uznaní a vykonateľnosti rozhodnutia o vyživovacej povinnosti k deťom z 15.4.1958,

 • Dohovor o uznávaní a výkone rozhodnutí o vyživovacej povinnosti z 2.10.1973, na základe vzájomnosti,

 • Dohovor o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí,

 • Nariadenie Rady (ES) 2201/2003 o právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností,

 • Dohovor o ochrane detí a spolupráci pri medzištátnych osvojeniach zo dňa 29. mája 1993 a i.

OČAKÁVANÁ SITUÁCIA PO SKONČENÍ REALIZÁCIE PROJEKTU

Dôsledky výstupov realizácie projektu a ich vplyv na aktuálnu situáciu možno zhrnúť nasledovne:

 • analytická podpora CIPC bude v projekte reprezentovaná nasledovnými 4 dokumentmi:

 1. ANALÝZA Z OBLASTI RODINNÉHO PRÁVA S CUDZÍM PRVKOM –RAKÚSKO, NEMECKO – CONTINENTAL LAW,

 2. ANALÝZA Z OBLASTI RODINNÉHO PRÁVA S CUDZÍM PRVKOM -VEĽKÁ BRITÁNIA – COMMON LAW

Budú vytvorené dve analýzy v troch vybraných štátoch na základe koncentrácie dopytu klientov po službách CIPC (Veľká Británia, Nemecko, Rakúsko) – analýzy súčasného stavu a odporúčania do praxe identifikujúce systémové prepojenie ústredných orgánov iných štátov s inými štátnymi inštitúciami v danom štáte ako príklad fungovania systému sociálnoprávnej ochrany detí pre prax SR. Analýzy budú rozdelené podľa právnych systémov (subsystému kontinentálneho práva – Rakúsko, Nemecko a subsystému zvykového práva vo Veľkej Británii).

 1. METODIKA SPOLUPRÁCE MEDZI CENTROM PRE MEDZINÁRODNOPRÁVNU OCHRANU DETÍ A MLÁDEŽE (CIPC) A ĎALŠÍMI INŠTITÚCIAMI V OBLASTI RODINNÉHO PRÁVA S CUDZÍM PRVKOM,

 2. KONCEPCIA OSVETY V OBLASTI RODINNÉHO PRÁVA S CUDZÍM PRVKOM.

Vyššie uvedené dokumenty prispejú k skvalitneniu služieb poskytovaných CIPC a budú mať nepriamy dopad na cieľovú skupinu klientov (v konečnom dôsledku budú všetkým klientom CIPC poskytované kvalitnejšie služby). Po implementovaní projektu sa vďaka tvorbe analýz a metodiky (metodika nadväzuje na výstupy z analýz) očakáva jednotný postup všetkých kľúčových aktérov (napr. polícia, prokuratúra, súdy, konzuláty, úrady práce ako aj sociálni pracovníci a zamestnanci zo ZMOS-u a ÚMS a i.) vo veciach výživného, únosov, repatriácií alebo adopcií a pod. Tvorba Koncepcie osvety bude prínosom pre efektívne nastavenie mechanizmu prevencie prostredníctvom realizácie osvetových aktivít a realizácie samotnej prevencie (bude východiskom resp. informačnou bázou pre tvorbu informačných materiálov pre laickú a odbornú verejnosť).

Vypracovanie metodiky, analýz, koncepcie osvety a realizácia mediálnej a informačnej kampane prispeje k spresneniu informácii pre klientov – napr. ako, kam a v akých prípadoch je potrebné sa obracať, čím sa stanovujú kompetenčné línie a potenciálne sa tak odbremeňujú napr. ambasády, konzuláty a i. organizácie od klientov, ktorí hľadajú pomoc na nesprávnom mieste alebo sú nesprávne distribuovaní.

Obsahová štruktúra informačných materiálov bude nasledovná:

Medzinárodné rodičovské únosy:

 • ako postupovať pri medzinárodnom rodičovskom únose – základné právne predpisy upravujúce oblasť medzinárodných rodičovských únosov,

 • v ktorých prípadoch môžu slovenské orgány zasiahnuť,

 • objasnenie úlohy a cieľu návratového konania na súde a určenie príslušnosti slovenských súdov na konania o nariadení návratu a pod.

Odoberanie detí v zahraničí:

 • typy konaní, čo je ich predmetom a cieľom,

 • aké vnútroštátne a zahraničné orgány sa na konaní podieľajú,

 • aké sú ich kompetencie v rámci konania,

 • akým spôsobom medzi sebou vzájomne spolupracujú,

 • objasnenie možností a právnych nástrojov, ktoré má rodič v rámci konania k dispozícii,

 • aké trestnoprávne následky hrozia ľuďom a ako sa ich v rámci konania vyvarovať a pod.

Medzinárodná odborná konferencia

Vzhľadom na aktuálnosť tém týkajúcich sa pôsobnosti CIPC (únosy detí, odoberanie detí a pod.) vo vzťahu k predsedníctvu SR v Rade EÚ v druhom polroku 2016 ( tomto termíne majú byť riešené tieto témy v rámci predsedníctva) ako i vzhľadom k nárastu prípadov riešených CIPC a otváraniu týchto tém na nadnárodných pracovných stretnutiach na úrovni ministrov (napr. stretnutie ministrov práce krajín V4 realizované v SR v apríli 2015) pripravuje CIPC 3. ročník medzinárodnej odbornej konferencie o medzinárodných únosoch a odoberaní detí, ktorý bude zameraný na únosy, výživné, odoberanie detí, aplikáciu dohovorov, výmenu skúseností a rozvoj spolupráce kľúčových organizácii. Prednášky realizované zahraničnými odborníkmi na konferencii budú orientované na nasledovné prioritné oblasti:

1. príklady efektívnych a jednotných postupov kľúčových orgánov na národných úrovniach,

2. identifikácia oblastí medzinárodnej spolupráce kľúčových orgánov,

3. nové trendy zabezpečovania poskytovania právnej ochrany deťom a mládeži vo vzťahu k cudzine.

Podujatie sa uskutoční v Bratislave. Odborným garantom medzinárodnej odbornej konferencie bude CIPC a konferencia bude realizovaná pod záštitou ministra PSVR SR.

Dôsledkom realizácie 3. ročníka medzinárodnej odbornej konferencie, na ktorej sa zúčastní cca. 300 osôb a na ktorú budú pozvaní zástupcovia kľúčových aktérov (MVO zaoberajúcich sa danou problematikou, zástupcovia z ambasád nachádzajúcich sa na Slovensku a sudcovia a ústredné orgány zo zahraničia príp. iné relevantné subjekty) bude výmena informácii a aktuálnych trendoch a efektívnych postupoch. Predmetom konferencie nebudú len únosy ale aj repatriácie1 a iné problémy týkajúce sa sociálnoprávnej ochrany detí a mládeže.

1