právo styku piktogram

Access Right

Child and his parents have the right to associate, although not living in the same household, regardless of whether it is covered court decision.

If one parent does not live in the same household with the other parent and the child, the child has the right to associate with this parent who has ever against him parental rights and responsibilities, and in particular the right to participate in his upbringing. Just update the contact parent with a child's access rights.

It is right to contact a parent, regardless of whether a judgment is modified or not. Both parents need to realize that maintaining contact between the child and the parent who does not live in the same household with the child in the child's interest and is generally recommended that parents living separately particularly agree with each other on a common upbringing of the child and the other parent visits.

A child can suffer for it, that his parents stopped understand so much that they broke up. It should be noted that the child has both rado and need the presence and care of both parents. There is no interest from parents to their own attitudes cause trauma to the child. Unfortunately, in many cases, parents give priority to their interests than the interests of their child.

If the parent who has custody until custody is unable to agree on visits to the other parent, respectively. prevents contact between the child and the other parent, it is essential that a parent who wants to seek meetings with the child, filed with the court for a preliminary ruling on the modification of access rights.

The center provides free legal assistance in matters of securing the effective exercise of rights of access provided for judicial decision and change a previous decision on access rights under international conventions, the implementation of which it was intended.

Center helps the applicant to complete all necessary documents and forward the request to ensuring the effective exercise of rights of access, together with supporting documents counterpart authority abroad, who represented the applicant initiated proceedings before the competent court abroad.

Čo ak rodič, ktorý má dieťa zverené do osobnej starostlivosti, aj napriek súdnemu rozhodnutiu odmieta odovzdávať dieťa druhému rodičovi za účelom návštev?

V prípade, ak aj napriek existujúcemu súdnemu rozhodnutiu o úprave práva styku bráni rodič v stretávaní sa dieťaťa s druhým rodičom, môže nasledovať súdny výkon takéhoto rozhodnutia, ktorého súčasťou (a zároveň krajným riešením) je nútené odovzdávanie dieťaťa druhému rodičovi (za prítomnosti sociálneho pracovníka, súdneho vykonávateľa alebo aj polície). Takáto skúsenosť je pre dieťa zvlášť traumatizujúca, a preto súdy na Slovensku, ako aj v zahraničí, pristupujú k takémuto riešeniu až v krajnej situácií. Vzájomný konflikt medzi rodičmi sa snažia riešiť predovšetkým mediáciou, psychologickými rozhovormi a zásahmi sociálnych úradov, nakoľko často sa nejedná ani tak o právny ako o „ľudský“ problém.

Čo ak sa maloleté dieťa nachádza v zahraničí?

V prípade, ak sa maloleté dieťa nachádza v zahraničí a rodič, ktorý má dieťa rozhodnutím súdu zverené do osobnej starostlivosti bráni styku medzi dieťaťom a druhým rodičom, návrh na začatie konania o úpravu práva styku sa podáva na príslušný súd v mieste obvyklého pobytu dieťaťa v zahraničí.

Čo je právo styku?

Právo styku je jedným z rodičovských práv. Tým, že právne poriadky niektorých krajín rozlišujú medzi opatrovníckym právom a právom styku, zabezpečujú tak dodržiavanie práva dieťaťa na stretávanie sa s obidvoma rodičmi v prípade, ak rodičia žijú oddelene. Právo styku je často laickou verejnosťou označované ako právo návštev.

Je možné vykonať rozhodnutie slovenského súdu v zahraničí?

V prípade, ak existuje právoplatné a vykonateľné rozhodnutie slovenského súdu o úprave práva styku k dieťaťu, ktoré sa v súčasnosti nachádza v zahraničí, je možné požiadať priamo o výkon takéhoto rozhodnutia na príslušnom súde v zahraničí. Žiadateľ sa môže obrátiť buď priamo na príslušný súd v zahraničí, alebo na Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže.

Často sa však stáva, že rozhodnutie nie je aktuálne, pretože právo styku bolo upravené na vtedajšie pomery (napr. rodičia žili v jednom meste a druhý rodič sa mohol stretávať s dieťaťom dvakrát do týždňa, čo v prípade, ak dieťa žije 1000 km od druhého rodiča, nie je realizovateľné). V týchto prípadoch je potrebné žiadať o zmenu úpravy práva styku.

Je nevyhnutné, aby bolo právo styku upravené súdnym rozhodnutím?

Právo styku prináleží rodičovi bez ohľadu na to, či je upravené súdnym rozhodnutím alebo nie. Obidvaja rodičia si musia uvedomiť, že udržiavanie kontaktu medzi dieťaťom a rodičom, ktorý nežije v spoločnej domácnosti s dieťaťom, je v záujme dieťaťa a všeobecne sa odporúča, aby sa oddelene žijúci rodičia predovšetkým navzájom dohodli o spoločnej výchove dieťaťa a návštevách druhého rodiča. Veď predsa dieťa nemôže trpieť za to, že si jeho rodičia prestali rozumieť natoľko, že sa rozišli. Dieťa potrebuje prítomnosť a starostlivosť obidvoch rodičov. Je veľmi sebecké od rodičov, ak začnú „bojovať o dieťa“, pričom spôsobujú traumu nielen dieťaťu, ale aj sebe navzájom. Samozrejme, ak v prípade, že rodič, ktorému bolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti nie je schopný sa dohodnúť na návštevách druhého rodiča, resp. bráni styku medzi dieťaťom a druhým rodičom, je nevyhnutné, aby rodič, ktorý sa chce domáhať stretávania sa s dieťaťom, podal na príslušný súd návrh na začatie konania o úpravu práva styku.

Kto má právo styku?

Právo styku prináleží rodičovi, ktorý nežije v spoločnej domácnosti s dieťaťom, ale ktorý má aj napriek tomuto odlúčeniu rodičovské práva a povinnosti k dieťaťu a samozrejme aj záujem podieľať sa na výchove svojho dieťaťa.

Ktorý súd je príslušný na konanie o zmenu úpravy práva styku, ak je dieťa premiestnené do zahraničia?

Ak ide o krajinu EÚ a od oprávneného presťahovania dieťaťa do inej krajiny neprešli viac ako 3 mesiace, o návrhu na zmenu úpravy práva styku môže rozhodovať aj slovenský súd.

Ak bolo dieťa premiestnené do zahraničia pred viac ako 3 mesiacmi alebo ak sa jedná o krajinu, ktorá nie členským štátom EÚ, návrh musí byť podaný na príslušný súd nového obvyklého pobytu dieťaťa v zahraničí.

Môže rodič, ktorý žiada o úpravu práva styku v zahraničí, požiadať o bezplatnú právnu pomoc na území Slovenskej republiky?

Centrum poskytuje poradenstvo vo veciach zabezpečovania účinného výkonu práva styku upraveného súdnym rozhodnutím a zmenu existujúceho rozhodnutia o úprave práva styku v zmysle medzinárodných dohovorov, na vykonávanie ktorých bolo určené. Centrum pomáha žiadateľovi skompletizovať všetky nevyhnutné doklady a postupuje žiadosť o zabezpečenie účinného výkonu práva styku spolu s podkladmi partnerskému orgánu v zahraničí, ktorý podnikne vo veci všetky potrebné kroky, vrátane kontaktovania druhého rodiča. V niektorých štátoch partnerský orgán v zahraničí iniciuje konanie pred príslušným súdom v zahraničí. Pri splnení stanovených podmienok môže zahraničný súd na žiadosť zahraničného partnerského orgánu ustanoviť žiadateľovi bezplatného právneho zástupcu. Právnik zastupujúci slovenského žiadateľa je v neustálom kontakte s pracovníkom Centra (v prípade, ak žiadateľ rozumie cudziemu jazyku, právnik vstupuje častokrát do priameho kontaktu so žiadateľom), s ktorým si navzájom vymieňajú všetky nevyhnutné informácie.

Na ktorý súd je potrebné podať návrh na začatie konania o úpravu práva styku?

Návrh je potrebné podať na súde v mieste bydliska maloletého dieťaťa v štáte jeho obvyklého pobytu.

Ako sa možno obrátiť na Centrum?

Na Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže sa možno so svojou žiadosťou o pomoc alebo radu obrátiť osobne, alebo telefonicky každý pracovný deň v čase od 8.00 hod. do 16.00 hod.

V nevyhnutných prípadoch môžete mimo pracovných hodín využiť našu Nonstop linku.

Všetky možnosti spojenia nájdete na stránke Kontakty.

This content is available only in Slovak.

This content is available only in Slovak.
  • Zákon 36/2005 Z. z. Zákon o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. (Odkaz HTML)
This content is available only in Slovak.